100. výročie odovzdania bojovej zástavy čs. légiám v Taliansku

Pri 3. výr. vstupu Talianska do vojny (24.5.1918), pred pomníkom V. Emanuela II. na Benátskom nám. v Ríme bola z rúk podpredsedu ČSNR, plk. M. R. Štefánika slávnostne odovzdaná boj. zástava vel. 1. čs. div. v Talian. gen. Grazianimu.
24.05.2018
Dňa 24. mája 2018 si pripomíname 100. výročie  odovzdania bojovej zástavy čs. légiám v Taliansku. Konkrétne v tento deň, v roku 1918, ktorý bol dňom 3. výročia vstupu Talianska do vojny, sa na rímskom námestí Piazza Venezia, pri pomníku zjednotiteľa Talianska, kráľa Vittoria Emanuela II, uskutočnilo slávnostné odovzdanie bojovej zástavy čs. légiám v Taliansku. V tento pamätný deň odovzdal taliansky premiér Vittorio Emanuel Orlando plk. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi prvú bojovú zástavu československým légiám, čím uznal existenciu ČSR ešte pred jej vznikom. Z rúk podpredsedu Československej národnej rady v Paríži, plk. Milana Rastislava Štefánika, bola následne odovzdaná veliteľovi 1. čs. divízie v Taliansku generálovi Andrea Grazianimu. Slávnosť sa stretla s veľkým záujmom a podporou talianskych politických elít, ale aj širokej  talianskej verejnosti. Zúčastnili sa na ňom taliansky ministerský predseda Vittorio Emanuel Orlando, sedem členov talianskej vlády, britský následník trónu a mnoho ďalších významných osobností. Triumfálny úspech mal prejav podpredsedu Československej národnej rady v Paríži plk. Milana Rastislava Štefánika.
Od roku 2004 je na hore uvedenom rímskom námestí umiestnená pamätná tabuľa, venovaná spoluzakladateľovi prvého samostatného štátu Čechov a Slovákov, generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Nachádza sa oproti palácu, kde 24. mája 1918 odovzdal taliansky premiér Orlando Štefánikovi prvú zástavu československých légií. Slovákom má pri návšteve Ríma pripomenúť, že aj my sme Európania a v jej histórii sme zohrávali dôležitú rolu.
 
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ