Hlavné plánované a realizované vedecké projekty a úlohy výskumu a vývoja v rokoch 2021 – 2025

C. Vojenské archívnictvo

1. Vojenské vysoké školy

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2018 – december 2025
Riešitelia: Ing. Milan ONDRUŠ, 
Charakteristika úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane úvodu, menných a vecných registrov. Pod združený názov „Vojenské školstvo“ sú zahrnuté archívne fondy: 
- Vysoká vojenská pedagogická škola Bratislava
- Vysoká vojenská veliteľsko-technická škola Martin
- Vysoká vojenská letecká škola SNP Košice
- Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš
- Vojenská fakulta Vysokej školy dopravnej Žilina
Cieľ úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: GII - inventáre (vydávanie priebežne v rokoch 2020 – 2025).

 

2. Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy obyčajné 1943 – 1944

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2018 – december 2022
Riešitelia: Mgr. Viktor GABÁNI. 
Charakteristika úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 – 1945.
Cieľ úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: GII - inventár II. časť (vydanie VHÚ, 2023).

 

3. Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy spravodajské I. (1940 – 1942)

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2018 – december 2021
Riešitelia: PhDr. Milena BALCOVÁ 
Charakteristika úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 – 1945.
Cieľ vedeckej úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu v bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: GII – inventár (vydanie VHÚ, 2022). 

 

4. Krajinské vojenské veliteľstvo 1939

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2019 – december 2021
Riešitelia: Mgr. Peter KRALČÁK, PhD.
Charakteristika úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 – 1945.
Cieľ úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu v bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: GII – inventár (vydanie VHÚ, 2022).

 

5. Zborové stavebné riaditeľstvá

Výskumná úloha
Termín plnenia: marec 2019 – december 2023
Riešitelia: PhDr. Katarína MINÁRIKOVÁ
Charakteristika úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov Stavebné riaditeľstvo V. zboru v Trenčíne, Stavebné riaditeľstvo VI. zboru v Košiciach a Stavebné riaditeľstvo VII. zboru v Bratislave.
Cieľ úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu v bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: GII – inventáre (vydanie priebežne).

 

6. Urbanizácia a armáda v medzivojnovom období v oblasti pôsobnosti zemského stavebného riaditeľstva Košice

Výskumná úloha
Termín plnenia:
 január 2020 – december 2021
Riešitelia: Mgr. Katarína MINÁRIKOVÁ
Charakteristika úlohy: práca sa zaoberá urbanizáciou a armádou v medzivojnovom období v oblasti pôsobnosti Zemského stavebného riaditeľstva Košice. Poskytuje informácie o vzniku československej armády, o vzťahu armády a civilného obyvateľstva, o zapájaní sa vojska do verejného života, o bytových podmienkach medzivojnového obdobia a najmä o stavebnej činnosti armády v rokoch 1918 – 1939.
Plánovaný výstup: AAB – monografia (vydanie VHÚ, 2021).