Hlavné plánované a realizované vedecké projekty a úlohy výskumu a vývoja v rokoch 2021 – 2025

D. Vojenské múzejníctvo

1. Katalogizácia zbierkových predmetov

Výskumná úloha 
Termín plnenia: január 2021 - december 2025
Vedúci: Mgr. Jerguš VÁRY 
Spoluriešitelia: Mgr. Viera JURKOVÁ, Ing. Milan MIKLAN, Mgr. Tomáš HANICH, Mgr. Juraj KOPECKÝ, Mgr. Peter HOLÍK, Mgr. Lenka VRABĽOVÁ, Mgr. Ivan CUPER, Mgr. Gabriel BLAŠKO 
Charakteristika úlohy: komplexné spracovanie katalogizačných záznamov zbierkových predmetov v katalogizačnom systéme ESEZ 4G v súlade s platnou legislatívou.
Cieľ úlohy: múzejné odborné spracovanie zbierkových predmetov
Plánovaný výstup: GHG – katalogizačné záznamy predmetov v elektronickom katalogizačnom systéme ESEZ 4G (priebežne). 

 

2. Heslár pojmov v múzejnom tezaure

Výskumná úloha 
Termín plnenia: január 2021 - december 2025
Vedúci: Mgr. Viera JURKOVÁ
Spoluriešitelia: Mgr. Jerguš VÁRY, Ing. Milan MIKLAN, Mgr. Tomáš HANICH, Mgr. Juraj KOPECKÝ, Mgr. Peter HOLÍK, Mgr. Lenka VRABĽOVÁ, Mgr. Ivan CUPER, Mgr. Gabriel BLAŠKO 
Charakteristika úlohy: komplexné spracovanie autorít v múzejnom tezaure, ktorý je súčasťou elektronického katalogizačného systému ESEZ 4G, ktoré súvisia so spracovávanými zbierkovými predmetmi a vojenskými dejinami Slovenska. 
Cieľ úlohy: múzejné odborné spracovanie autorít v múzejnom tezaure
Plánovaný výstup: GHG – heslár pojmov ako súčasť múzejného tezauru katalogizačného systému ESEZ 4G (priebežne). 

 

3. Zbrane a munícia v zbierkach múzeí

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2020 – október 2021
Riešitelia: Mgr. Viera JURKOVÁ, Mgr. Tomáš HANICH, Mgr. Peter HOLÍK
Charakteristika úlohy: komplexné spracovanie odbornej metodiky viažucej sa k odborným múzejným činnostiam súvisiacich so zbraňami a muníciou.
Cieľ úlohy: odborné spracovanie metodiky
Plánovaný výstup: ADFB – Zbrane a munícia v zbierkach múzeí – metodika (vydanie VHÚ, 2021) 

 

4. Dokumentácia vojenského školstva na Slovensku v zbierkach VHU – Vojenského historického múzea v Piešťanoch

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2020 – december 2022
Riešitelia: Mgr. Viera JURKOVÁ
Charakteristika úlohy: komplexné spracovanie zbierkových predmetov viažucich sa priamo na existenciu a činnosť jednotlivých vojenských škôl na území Slovenska v zbierkach VHM Piešťany.
Cieľ úlohy: výber a múzejné odborné spracovanie zbierkových predmetov
Plánovaný výstup: FAI – katalóg (vydanie VHÚ, 2023).

 

5. Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2020 – december 2023
Riešitelia: Ing. Martin MIKLAN, Mgr. Jerguš VÁRY, Richard HATALA
Charakteristika úlohy: komplexné katalógové spracovanie zbierkových predmetov vystavených v stálej expozícii Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992.
Cieľ úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov
Plánovaný výstup: GHG – katalóg (vydanie VHÚ, 2024).

 

6. Prostriedky Civilnej ochrany obyvateľstva v Československu v druhej polovici 20. storočia

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2020 – december 2021
Riešitelia: Mgr. Juraj KOPECKÝ
Charakteristika úlohy: komplexný výskum a múzejné odborné spracovanie zbierkových predmetov získaných darom z CBTČ MV SR zo Slovenskej Ľupče
Cieľ úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov
Plánovaný výstup: ADFB – odborná štúdia (publikovanie v časopise Vojenská história, 2022). GHG – katalogizačné záznamy predmetov v elektronickom katalogizačnom systéme ESEZ 4G (2021 – 2022).  

 

7. Prostriedky Civilnej ochrany obyvateľstva v Československu v druhej polovici 20. storočia

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2020 – december 2021
Riešitelia: Mgr. Juraj KOPECKÝ
Charakteristika úlohy: komplexný výskum a múzejné odborné spracovanie zbierkových predmetov získaných darom z CBTČ MV SR zo Slovenskej Ľupče
Cieľ úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov
Plánovaný výstup: ABB – odborná štúdia (publikovanie v časopise Vojenská história, 2022).

 

8. Chladné zbrane v zbierkach Mo Svidník VHM Piešťany 

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2020 – december 2022
Riešitelia: Mgr. Peter HOLÍK
Charakteristika úlohy: komplexný výskum a múzejné odborné spracovanie zbierkových predmetov zbierky I. chladné zbrane v Mo Svidník
Cieľ úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov
Plánovaný výstup: GHG – katalóg (vydanie VHÚ, 2023).

 

9. Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2020 – december 2022
Riešitelia: Mgr. Peter HOLÍK, Mgr. Ivan CUPER, Mgr. Lenka VRABĽOVÁ, Mgr. Gabriel BLAŠKO
Charakteristika úlohy: komplexné katalógové spracovanie zbierkových predmetov vystavených v Centrálnej expozícii Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945
Cieľ úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov
Plánovaný výstup: GHG – katalóg (vydanie VHÚ, 2023).