Výskumné úlohy

1. Heslár pojmov pre spracovávanie elektronickej evidencie múzejných zbierkových predmetov

Termín plnenia: január 2014 – december 2018
Riešiteľ: Mgr. Bc. Peter KADLEC  
Spoluriešitelia: Ing. Martin MIKLAN, Mgr. Viera JURKOVÁ, Bc. Tomáš HANICH    
Charakteristika projektu: tvorba heslára pojmov potrebných na spracovanie elektronickej evidencie múzejných zbierok zo zbierkového fondu VHM Piešťany. Jeho vypracovanie zabezpečí budovanie integrovaného múzejného informačného systému.
Cieľ projektu: spracovaným stručným slovníkom pojmov sa vytvoria potrebné podmienky na zaraďovanie jednotlivých múzejných zbierkových predmetov VHM Piešťany do centrálnej evidencie múzejných zbierok v programe ESEZ.
Plánovaný výstup: GII – heslár v elektronickej podobe bude súčasťou systému ESEZ.