Výskumné úlohy

1. „Heslár pojmov pre spracovávanie elektronickej evidencie múzejných zbierkových predmetov“
Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2014 – december 2018
Vedúci: Mgr. Bc. Peter KADLEC,
Spoluriešitelia: Ing. Miroslav MIHÁLIK, Ing. Martin GABČO, Ing. Martin MIKLAN, Mgr. Viera JURKOVÁ
Charakteristika projektu: projekt predstavuje vytvorenie heslára pojmov potrebných na spracovanie elektronickej evidencie múzejných zbierok zo zbierkového fondu VHM Piešťany. Jeho vypracovanie zabezpečí budovanie integrovaného múzejného informačného systému.
Cieľ projektu: spracovaným stručným slovníkom pojmov sa vytvoria potrebné podmienky na zaraďovanie jednotlivých múzejných zbierkových predmetov VHM Piešťany do centrálnej evidencie múzejných zbierok v programe ESEZ.
Plánovaný výstup: heslár v elektronickej podobe bude súčasťou systému ESEZ, v tlačenej podobe ako pomôcka pre odborných pracovníkov VHM Piešťany (vydanie VHÚ 2018).

2. „Katalóg vystavovaných zbierkových predmetov Vojenského historického múzea Piešťany“
Výskumná úloha
Termín plnenia: október 2013 – september 2017
Vedúci: Ing. Miroslav MIHÁLIK,
Spoluriešitelia: Ing. Martin MIKLAN, Mgr. Jerguš VARY, Tomáš HANICH, Mgr. Bc. Peter KADLEC, Ing. Martin GABČO
Charakteristika projektu: prehľadný katalóg vystavovaných zbierkových predmetov v expozícii VHM Piešťany bude obsahovať podrobné údaje o vystavovaných zbierkových predmetoch (fotodokumentácia, výroba, vývoj, zavedenie do výzbroje armády, počty, účel použitia, technické charakteristiky...). Údaje z katalógu budú plne využiteľné pri spracovávaní II. stupňovej evidencie zbierkového fondu VHM Piešťany.
Cieľ projektu: komplexne spracovaný katalóg vystavovaných zbierkových predmetov sa bude používať pri II. stupňovej katalogizácii zbierkových predmetov.
Plánovaný výstup: knižné publikácie „Katalóg vystavovaných zbierkových predmetov VHM Piešťany“ (vydanie VHÚ september 2017).