Aktivity VHÚ spojené so 73. výročím Karpatsko-duklianskej operácie

Obnova a rekonštrukcia Pamätníka sovietskej armády
05.10.2017
V dňoch 5. – 6. októbra 2017 si na pietnych miestach, viažucich sa k udalostiam druhej svetovej vojny na území Poľskej republiky a Slovenskej republiky, pripomenieme Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie a 73. výročie Karpatsko-duklianskej operácie.
Vojenský historický ústav (ďalej len VHÚ), ako správca objektov na Dukle a vo Svidníku, uvedomujúc si význam historických udalostí, spätých so začiatkom oslobodzovacích bojov o Slovensko, realizoval prostredníctvom múzejného pracoviska vo Svidníku viaceré akcie, ktoré prispeli k zatraktívneniu pamätných miest. V tejto súvislosti je potrebné osobitne spomenúť a oceniť prácu zamestnancov Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea (ďalej Mo VHM) vo Svidníku a profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR – príslušníkov 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov, 23. motorizovaného práporu Trebišov, Samohybného delostreleckého oddielu Michalovce a 22. mechanizovaného práporu Michalovce, ktoré odviedli počas spoločných brigád v mesiacoch máj až september 2017. Spoločným úsilím zainteresovaných sa podarilo vyhotoviť nielen nové ochranné nátery na ôsmich veľkorozmerných zbierkových predmetoch zo zbierok VHÚ – Mo VHM Svidník, ale aj vykonať množstvo údržbárskych a pomocných prác  v prospech VHÚ, ako aj úpravu zelene v rozsiahlych areáloch v správe VHÚ.
Okrem vyššie spomenutých pracovných aktivít sa v rámci rozvoja spolupráce členských armád krajín NATO uskutočnila spoločná pracovná brigáda príslušníkov nemeckého Bundeswehru, príslušníkov Ozbrojených síl SR a zamestnancov VHÚ – pracovníkov Mo VHM Svidník. Počas nej boli vykonané pomocné práce pri údržbe priestorov vojnového cintorína v areáli Pamätníka 1. čs. armádneho zboru na Dukle a Vyhliadkovej veže na Dukle. V rámci ďalšieho rozvoja medzinárodnej spolupráce sa uskutočnila aj spoločná brigáda nemeckých študentov a príslušníkov
22. mechanizovaného práporu Michalovce, ktorú zorganizovali VHÚ a Krajská pobočka Nemeckého ľudového zväzu starostlivosti o nemecké vojnové hroby. Nemeckí študenti spoločne so slovenskými vojakmi pod odborným dohľadom  zamestnancov VHÚ – pracovníkov Mo VHM Svidník zveľadili časť areálu Duklianskeho bojiska v blízkosti Pamätníka československého armádneho zboru a Vyhliadkovej veže na Dukle. Vďaka ústretovosti rezortu obrany, ktorý vyčlenil nevyhnutné prostriedky, VHÚ zrealizoval nevyhnutnú opravu kopúl Vyhliadkovej veže na Dukle, ako aj časti Pamätníka sovietskej armády vo Svidníku. Zamestnanci Mo VHM Svidník v rámci údržby objektov v správe VHÚ vykonali ďalšie množstvo pracovných činností, ktorými sa podarilo prispieť k zatraktívneniu priestorov a areálov v správe VHÚ v Podduklianskom regióne.           
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ