Aktivity VHÚ spojené so 74. výročím Karpatsko-duklianskej operácie

Aktivity VHÚ spojené s oslavami 74. výročia KDO - 1
04.10.2018
V dňoch 4. – 5. októbra 2018 si na pietnych miestach viažucich sa k udalostiam druhej svetovej vojny na území Poľskej republiky a Slovenskej republiky pripomenieme už 74. výročie Karpatsko-duklianskej operácie a zároveň aj Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie. Vojenský historický ústav (ďalej len „VHÚ“), uvedomujúc si význam historických udalostí spätých so začiatkom oslobodzovacích bojov o Slovensko, realizoval ako správca objektov na Dukle a vo Svidníku, prostredníctvom múzejného pracoviska vo Svidníku, niekoľko akcií, ktoré prispejú k zatraktívneniu pamätných miest. V tejto súvislosti je potrebné na prvom mieste spomenúť spoločné pracovné činnosti zamestnancov Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea (ďalej „Mo VHM“) vo Svidníku a profesionálnych vojakov OS SR, príslušníkov 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov, 23. motorizovaného práporu Trebišov, Samohybného delostreleckého oddielu  Michalovce, 22. mechanizovaného práporu Michalovce a Práporu CSS Prešov. Múzejníci a príslušníci OS SR hore uvedených vojenských útvarov uskutočnili od apríla do októbra tohto kalendárneho roka 19 spoločných pracovných brigád. Počas takmer 100 pracovných dní sa im podarilo vyhotoviť nové ochranné konzervačné a kamuflážne nátery na 6 veľkorozmerných zbierkových predmetoch zo zbierok VHÚ – Mo VHM Svidník (85-mm protilietadlový kanón vzor 44S, 152-mm kanónová húfnica vzor 37, stredný tank T-34/85, stredný tank Panzerkampfwagen IV, 152- mm kanónová húfnica vzor 37, 120-mm plukovný mínomet vzor 38). Okrem toho bolo vykonaných množstvo údržbárskych, záhradných a pomocných prác v areáli Pamätníka Sovietskej armády vo Svidníku, ale aj  v areáli a v interiérových priestoroch budovy Centrálnej expozície Mo VHM Svidník. Množstvo prác obdobného charakteru bolo vykonaných aj na Dukle, a to konkrétne v priľahlom okolí a v interiérových priestoroch budovy Vyhliadkovej veže, v areáli Pamätníka 1. československého armádneho zboru v ZSSR a napokon aj v areáloch pomníkov „Míľnik“, „Volanie“, Pomník ženistov a Pomník na mieste tragickej smrti gen. Jaroslava Vedrala-Sázavského), ktoré sa nachádzajú v priestore Duklianskeho priesmyku.
Na prelome júla a augusta 2018 bola realizovaná aj rekonštrukcia oporných múrov Pamätníka sovietskej armády vo Svidníku spolu s odborným ošetrením a konzerváciou jednotlivých reliéfov a súsoší, ktoré sú súčasťou týchto oporných múrov.
Zamestnanci Mo VHM Svidník v rámci údržby objektov v správe VHÚ vykonali ďalšie množstvo prác, s ktorých výsledkom sa budú môcť oboznámiť účastníci  pietnych stretnutí organizovaných pri príležitosti Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie.    
Okrem vyššie spomenutých aktivít bola v máji 2018 v priestoroch Centrálnej expozície Mo VHM Svidník sprístupnená panelová výstava s názvom „Obraz nepriateľa v propagande počas 2. svetovej vojny na Slovensku“, ktorú pripravili Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Ministerstvo vnútra SR a občianske združenie ATID. Hlavným motívom výstavy je upriamiť pozornosť na nebezpečenstvo zneužitia moci na vyvolávanie nepriateľských nálad voči ostatným krajinám alebo skupinám osôb, a to formou poukázania na prepracovaný systém propagandy Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945. V auguste 2018 bola v expozičných priestoroch Vyhliadkovej veže na Dukle verejnosti sprístupnená panelová výstava s názvom „Duklianske bojisko v premenách času 1944 – 2018“, ktorú pripravil VHÚ Bratislava v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy Humenné. Autormi scenára výstavy sú riaditeľ VHÚ plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., odborní zamestnanci Mo VHM Svidník Mgr. Peter Holík a Mgr. Gabriel Blaško a predseda Klubu vojenskej histórie Beskydy Mgr. Martin Drobňák. Zámerom tejto výstavy je na pomerne obmedzenom priestore čo možno najkomplexnejšie a najobjektívnejšie, a pritom výstižne a pútavo,  zachytiť jednotlivé historické udalosti spojené s jednou z najväčších a najťažších vojenských operácií, ktoré sa v priebehu 2. svetovej vojny odohrali na území dnešného Slovenska – Karpatsko-duklianskej operácie, a v nadväznosti na túto operáciu aj historický vývoj jednotlivých pamiatkových objektov nachádzajúcich sa na území národnej kultúrnej pamiatky Duklianske bojisko, ktoré od svojho vzniku prešli viacerými zmenami.
 
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ