Centrálna expozícia

Centrálna expozícia, ktorá je umiestnená v hlavnej budove tzv. Vojenského múzea Svidník, dokumentuje vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945. Návštevníkovi expozície sa tu pútavou formou, prostredníctvom trojrozmerných predmetov, dobových fotografií a rôznych písomností, poskytujú informácie o novodobých vojenských dejinách Slovenska, ohraničených vypuknutím 1. svetovej vojny až po skončenie 2. svetovej vojny. Tvorcovia múzejnej expozície položili dôraz na prezentáciu poznatkov vojenských historikov viažucich sa k vedeniu bojovej činnosti v Karpatoch, so zreteľom na prvú a druhú svetovú vojnu.
V múzejnej expozícii návštevníci získavajú informácie o bojoch v Karpatoch v r. 1914 – 1915, s dôrazom na dôvody, priebeh a výsledok Brusilovovej ofenzívy, ako aj priame dôsledky prvej svetovej vojny na región severovýchodného Slovenska.
V ďalšej časti expozície sa nachádzajú trojrozmerné predmety, historické fotografie, ako aj rôzne dobové písomností dokumentujúce historické udalosti spojené s obsadzovaním územia Slovenska po vzniku Československej republiky v rokoch 1918 – 1919. Pozornosť je venovaná aj výstavbe čs. brannej moci v rokoch 1919 – 1939. Autori expozície sa sústredili aj na priblíženie vojenskej histórie Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945.
Najväčší dôraz v expozícii je venovaný národnému boju za oslobodenie v rokoch druhej svetovej vojny, priebehu Karpatsko-duklianskej operácie i oslobodzovaniu miest a obcí Slovenska v rokoch 1944 – 1945.
Do expozície je zakomponovaných množstvo zaujímavých múzejných exponátov – vojenských rovnošiat, rádov, medailí, vyznamenaní, odznakov, zástav, ručných chladných a palných zbraní, ako aj nálezov z bojísk. V expozícii sa nachádzajú aj unikátne múzejné exponáty, akými sú vojenské rovnošaty maršala K. S. Moskalenka, veliteľa 38. armády a gen. Ludvíka Svobodu, veliteľa 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, ktorých jednotky bojovali v Karpatsko-Duklianskej operácii.
VHÚ, vzhľadom na skutočnosť, že posledná expozícia vo Svidníku bola reinštalovaná v r. 1996, v súčasnosti realizuje jej celkovú modernizáciu, vrátane úpravy vnútorných priestorov a výmeny expozičného interiéru. Modernizácia expozície vyplýva z uznesenia vlády SR č. 1078 z 20. decembra 2006 k Stratégii rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2011. Súčasné zameranie a rozčlenenie expozície bude zachované, avšak doplnené o nové poznatky vojenskej historickej vedy. Ďalším zámerom je inštalovať elektronické informačné pulty podávajúce informácie o expozícii, o Slovensku, jeho histórii, kultúre, spoločnosti, ekonomike. Uvažuje sa o vytvorení portálu virtuálneho múzea s prezentačnou a výchovno-vzdelávacou funkciou, interaktívnou PC technikou zabezpečujúcou sumárne popisy múzejných predmetov vystavovaných v expozícii, s možnosťou využitia teletextu pre sluchovo postihnutých a načítanie auditívneho popisu pre zrakovo postihnutých.
Budova Centrálnej expozície VHM vo Svidníku
Centrálna expozícia
Dioráma Duklianskeho bojiska.
Centrálna expozícia – munícia a zbrane z 1. svetovej vojny
Centrálna expozícia - Výstroj a výzbroj z 2. svetovej vojny
Park bojovej techniky
Park bojovej techniky
Park bojovej techniky
Park bojovej techniky
Park bojovej techniky
Park bojovej techniky
Park bojovej techniky