Československá vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1939

Československá vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1939
PURDEK, Imrich: Československá vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1939. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013, 158 s., fotogr., reg. ISBN 978-80-89523-23-8

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-24-5


Autor na základe výskumu dobových písomných a ikonografických prameňov ako i štúdia odbornej literatúry prináša analýzu a popisy artefaktov čs. vojenskej symboliky v kontexte udalostí 1. svetovej vojny, formovania a bojovej činnosti československých légií, následného vzniku a výstavby spoločného štátu Čechov a Slovákov a celého medzivojnového obdobia jeho existencie až po rozpad v roku 1939. Objektom autorovho záujmu sú zástavy, vlajky, práporce, koruhvy, gonfanony, štandardy, vojenské rovnošaty, respektíve vojenské uniformy, kovové odznaky a textilné znaky označujúce vojenské dištinkcie, druhy vojsk, zbraní a služieb. V osobitnej časti sa venuje vyznamenaniam – vojnovým radom, pamätným medailám a odznakom. Vývoj čs. vojenskej symboliky, v komplexe i jednotlivo, vychádza v publikácii z relevantných heraldických, faleristických a vexilologických špecifík. V bohatej mnohofarebnej vizualizácii čs. vojenských symbolov má svoje adekvátne miesto aj slovenský národný prvok. Syntéza so svojím vyváženým slovensko-českým pohľadom poslúži nielen odborným kruhom, ale aj širšej pospolitosti milovníkov vojenskej histórie.