„Čo nám zostalo po našich predkoch a čo zostane po nás?“

foto 1
06.06.2017
V dňoch 23. – 25. mája 2017 sa v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine konali už XXI. archívne dni na Slovensku. Témou boli osobné fondy (od akvizície po digitalizáciu) s osobitným dôrazom na osobné fondy archivárov alebo „Čo nám zostalo po našich predkoch a čo zostane po nás?“ Konferenciu s medzinárodnou účasťou usporiadali Spoločnosť slovenských archivárov, Slovenská národná knižnica – Literárny archív, Archív Matice Slovenskej, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisko Archív Martin, Sekcia archívnictva pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a mesto Martin pod záštitou ministra vnútra a ministra kultúry Slovenskej republiky a primátora mesta Martin. Podujatie otvorila Mgr. Mária Mrižová, PhD. z Odboru archívov a registratúr MV SR príhovorom na tému Aktuálne problémy slovenského archívnictva. Po ňom odzneli príspevky zahraničných účastníkov – Dr. Anny Krzemińskej a Adama Koseka (Centrum Informaciji Naukowej, Biblioteka i Archiwum Institutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk v Krakove), PhDr. Jiřího Křesťana, CSc. a ThDr. Mgr. Šárky Steinovej, ThD. (Národný archív v Prahe), PhDr. Hany Kábovej, PhD. (Masarykov ústav a Archív Akadémie vied v Českej republike), Mgr. Veroniky Keresztes, Dr. Györgya Rácza a Dr. Györgya Laczlavika (Magyar Nemzeti Levéltár – Országos Levéltár v Budapešti), týkajúce sa stavu osobných fondov v príslušnej krajine. Nasledovnou diskusiou vo večerných hodinách sa uzavrel prvý deň konferencie.  Na druhý deň mala úvodnú prednášku skúsená archivárka PhDr. Veronika Nováková, PhD. zo štátneho archívu v Nitre, pracovisko Archív Šaľa na tému Spracovanie osobného fondu: prax a možnosti v čase virtuálnej reality. Nasledovali Mgr. Karin Šišmišová zo Slovenskej národnej knižnice, Mgr. Katarína Kučerová Bodnárová, PhD. z Archívu výtvarného umenia Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Mgr. Michaela Holíková a Mgr. Samuel Hudec zo Slovenského národného archívu, ktorí hovorili o stave osobných fondov na svojich pracoviskách. Zaujímavá bola informácia PhDr. Marka Rímskeho z Centra spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach. Ten predstavil inventarizáciu osobných fondov tejto novej súčasti Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Po prestávke bol otvorený druhý blok, v rámci neho mali prednášku  Mgr. Jana Gubášová Baherníková a Mgr. Ladislav Jurányi z Ústredného archívu Slovenskej akadémie vied témou „Súkromné listy v osobných fondoch – zanikajúca diplomatická kategória alebo výzva?“ Po nich vystúpili PhDr. Milena Balcová a Mgr. Peter Kralčák, PhD. z Vojenského historického archívu v Bratislave. Ich príspevok s názvom „Osobné doklady vojakov, ich význam a využitie“ obsahoval aj informáciu o prebiehajúcej digitalizácii týchto fondov. Po nich Mgr. Tina Tvrdoňová z Archívu mesta Bratislava priblížila vlastnú inventarizáciu fondu archivára Jána Nepomuka Batku a jeho vplyv na kultúrny život v Prešporku na prelome storočí. Na záver prebehla podnetná diskusia o možnostiach získavania osobných fondov a celkovej problematike akvizícií. 
Dňa 24. 5. 2017 sa v poobedňajších hodinách konala aj prehliadka Digitalizačného centra vo Vrútkach, ktoré je detašovaným pracoviskom Slovenskej národnej knižnice (SNK). Účastníci exkurzie mali možnosť postupne vidieť, ako prebieha ošetrenie, chemická ochrana (konzervovanie, reštaurovanie, masová deacidifikácia a pod.), samotná digitalizácia na moderných skeneroch a dlhodobá archivácia dokumentov kultúrneho a vedeckého dedičstva Slovenskej republiky. Odborný výklad účastníkom podali pracovníci na jednotlivých pracoviskách Digitalizačného centra.
Tretí deň konferencie otvoril Mgr. Marián Babirát zo Štátneho archívu v Bratislave blok opisov životných diel významných archivárov a historikov. Najprv odznela jeho prednáška o Jurajovi Fabiánovi, po nej Mgr. Štefan Hrivňák z Archívu mesta Bratislava priblížil metodiku spracovania osobného fondu Jozefa Watzku a posledná bola prednáška Mgr. Márie Novákovej, PhD. zo Štátneho archívu v Bratislave, pracovisko Archív Modra o Jánovi Milanovi Dubovskom, známom modranskom archivárovi. Ďalšiu tému začali doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. z domácej Slovenskej národnej knižnice s príspevkom „Tvorba slovníkov v Národnom biografickom ústave SNK“ a Mgr. Zdenko Ďuriška s príspevkom „Dokumentácia Národného biografického ústavu SNK“. Po krátkej diskusii opísala poslucháčom dlhú cestu k Biografickému slovníku archivárov českých zemí česká historička a archivárka PhDr. Jaroslava Hoffmannová. Zo štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Poprad, prišla PhDr. Zuzana Kollárová oboznámiť prítomných so svojím príspevkom s názvom „Zložitá cesta k samoidentifikácii archivárov alebo Som skutočne hrdý na to, že som archivár?“ Posledná štvrtková prednáška PhDr. Henriety Žažovej, PhD. z Ústavu dejín Trnavskej univerzity a Mgr. Štefana Hrivňáka z Archívu mesta Bratislava otvorila rušnú diskusiu o stave rozpracovanosti Biografického slovníka slovenských archivárov. Prítomní sa zhodli na tom, že si treba zobrať príklad z českých kolegov, vzájomne viac spolupracovať a slovník čo najskôr dokončiť. Na záver organizátori konferencie poďakovali aktívnym prednášajúcim aj hosťom za účasť a vyslovili nádej, že na ďalších archívnych dňoch v máji 2018 už budeme môcť listovať v Biografickom slovníku slovenských archivárov.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ