Dejiny Uhorska a Slováci

Dejiny Uhorska a Slováci
MRVA, Ivan – SEGEŠ, Vladimír: Dejiny Uhorska a Slováci. Bratislava: Perfekt, 2012, s. 7-139, ISBN 978-80-8046-586-5

Prvé slovenské ucelené dejiny Uhorska, ktorého neodmysliteľnou súčasťou boli aj Slováci. Autorom jeho stredovekých dejín od prvých Arpádovcov až po bitku pri Moháči v roku 1526 je V. Segeš, ktorého plasticky podané historické reálie vypovedajú o zložitom vývoji stredovekého Uhorského kráľovstva s jeho vnútro- i zahraničnopolitickými krízami, existenčnými ohrozeniami, ale aj vzostupmi a rozmachmi a dopadmi na hospodárske a spoločenské prostredie.
Ivan Mrva podobne prehľadne a komplexne prevádza čitateľa dejinami novovekého Uhorska a slovenského národa zúčastňujúceho sa spolu s ďalšími národmi na jeho budovaní i obrane. Prvú etapu novovekého uhorského štátu poznamenanú bojom o trón, tureckou expanziou a rozpadom krajiny na tri časti, keď sa politické i duchovné centrum krajiny koncentrovalo na Slovensko, vystriedalo obdobie integrity krajiny, politických i spoločenských reforiem, národnoemancipačných zápasov, silnejúcej maďarizácie, revolučných udalostí rokov 1848/49. Posledné obdobie vývoja Uhorska končí autor vojnovými udalosťami, rozpadom Uhorska aj celej monarchie v roku 1918 a vznikom národných štátov. Texty publikácie sprevádza množstvo dobových farebných umeleckých obrázkov a historických rytín či už panovníkov, bitiek, alebo významných listín a kroník. Čitateľ ocení taktiež prehľadné panovnícke rodokmene a výberový menný register.