Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk MV na Slovensku

Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk MV na Slovensku
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6

Autori predstavujú kompletný prehľad dislokácie jednotiek, útvarov a zariadení Československej armády, resp. Československej ľudovej armády, ako aj jednotiek, útvarov, zariadení a orgánov zložiek označovaných ako „vojská ministerstva vnútra“, čiže Pohraničnej stráže, Vnútornej stráže a Civilnej obrany na Slovensku, keďže tieto boli v rôznych časových intervaloch priamou súčasťou čs. armády. Dokumentujú existenciu všetkých vojenských útvarov dislokovaných na území Slovenska na úrovni pluku, ako aj samostatného práporu či samostatnej roty alebo čaty (strážnej, prieskumnej, automobilovej, rádiotechnickej a pod.) v takmer polstoročnom časovom období. V prípade možnosti uvádzajú aj organické prvky útvarov umiestnené v iných posádkach než ich veliteľstvá. Okrem sumarizácie jednotlivých zložiek a ich redislokačného pohybu prehľad vyjadruje tiež organizačný vývoj týchto zložiek na Slovensku v sledovanom období, odrážajúci širšie geopolitcké, vojensko-politické i ekonomické východiská a charakter daného bezpečnostného prostredia. Publikácia je spracovaná prehľadnou tabuľkovou formou s farebným odlíšením jednotlivých organizačných zložiek. Jej prvú časť tvorí dislokačný prehľad jednotiek, útvarov a zariadení a druhú kompletný prehľad ich krycích čísel. Vzostupne zoradené krycie čísla sú doplnené otvorenými názvami a miestami dislokácie príslušných vojenských celkov, ako aj údajmi o konkrétnom časovom období používania. Publikáciu uzatvára abecedný zoznam posádok, uľahčujúci orientáciu v dislokačnom prehľade a zohľadňujúci názvoslovné a územnosprávne zmeny.