Elita armády. Československá vojenská generalita 1918 – 1992

Elita armády. Československá vojenská generalita 1918 – 1992
MASKALÍK, Alex: Elita armády. Československá vojenská generalita 1918 – 1992. Košice : HWSK, s.r.o. v spolupráci s VHÚ, 2012, 1030 s., fotogr., príl., lit.,
ISBN 978-80-970941-0-2

Autor prezentuje v publikácii stručné biografické profily vyše tisícky vojenských a civilných osobností, ktoré pôsobili s hodnosťou generála v československej armáde a formovali ju od jej vzniku po celé desaťročia jej existencie. Takmer všetky abecedne radené profily, ktoré prinášajú chronológiu vojenskej kariéry, sprevádzajú čierno-biele portrétové fotografie. Nosnej slovníkovej časti predchádza rozsiahla štúdia o výstavbe čs. armádnej generality v konkrétnych historických etapách spoločnej čs. štátnosti v kontexte dôležitých determinantov, sprievodných javov a súvislostí. Dopĺňajú ju početné prílohy pozostávajúce zo zoznamov a tabuliek poukazujúcich na kvalitatívnu štruktúru čs. generality z hľadiska konkrétneho historického obdobia, celkových počtov, vojenského pôvodu, národnostného, vekového a hodnostného zloženia či vzdelanostnej úrovne. Prílohy obsahujú tiež rôzne schematizmy, grafy a fotodokumentáciu archiválií, ktoré plasticky dokresľujú mnohé z naznačených skutočností. Publikácia je výsledkom dlhoročného bádania, zhromažďovania a spracovávania množstva archívnych dokumentov väčšinou vojenskej proveniencie, a šírkou svojho záberu je jediná v čs. vojenskej historiografii.