Fenomén smrti v genealógii a heraldike

prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.
07.11.2017
V dňoch 25.-26. októbra 2017 sa na pôde Slovenskej národnej knižnice v Martine konala konferencia s názvom Fenomén smrti v genealógii a heraldike. Zorganizovala ju Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, Slovenská národná knižnica a Národný biografický ústav. Účastníkov konferencie privítal v stredu ráno príhovorom profesor PhDr. Jozef Novák, DrSc. a odovzdal slovo trojici pracovníčok Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave Mgr. Kataríne Štafurovej, Mgr. Lenke Riškovej, PhD. a PhDr. Marcele Mikulovej, ktoré účastníkov konferencie oboznámili s obrazom smrti v dielach spisovateľov pôsobiacich v 18.-19. storočí. Na ne nadviazala doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.  z Trnavskej univerzity s prednáškou o barokovom poňatí smrti v novovekých trnavských meštianskych závetoch. Po prestávke vystúpil doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. z Univerzity Komenského, ktorý predstavil úmrtné oznámenia a pozvania na pohreby z predmatričného obdobia a vysvetlil základné pojmy potrebné pre genealogický výskum. Doc. PhDr. Erika Brtáňová, PhD. z Ústavu slovenskej literatúry SAV predniesla ukážky z pohrebných rečí urodzených ľudí a významných osobností. Predstaviteľ domácej Slovenskej národnej knižnice Mgr. Zdenko Ďuriška a riaditeľka Štátneho archívu v Nitre Mgr. Šarlota Drahošová osvetlili úskalia genealogického výskumu v úmrtných matrikách a úmrtných oznámeniach. Mgr. Marek Gilányi v ďalšej časti konferencie prezentoval zmapované náhrobky  a hroby rodiny Csákyovej na Spiši. „Zlatým klincom“ prvého dňa konferencie boli ukážky z novo pripravovaného filmu o gen. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi od autora Pavla Kanisa. Nasledovalo diskusné fórum, v ktorom sa predstavili regionálni bádatelia a zástupcovia dejepisných spolkov.
Úvodné slovo druhého dňa patrilo profesorovi PhDr. Leonovi Sokolovskému, CSc. a príspevkom Lebka v znaku Umrlej Lehoty obohatil genealogicko-heraldické povedomie o erboch miest a obcí Slovenska. PhDr. Katarína Pekařová z Univerzity Komenského spracovala štatistiky k úmrtiam detí v 19. storočí. Veľký záujem vzbudilo vystúpenie PhDr. Mileny Balcovej z Vojenského historického ústavu v Bratislave, ktorá predstavila možnosti získavania údajov o zomretých vojakoch z Vojenského historického archívu. Na ňu nadviazala Mgr. Eliška Horníková z Národného biografického ústavu v Martine s témou vnímania smrti vojakmi v 1. svetovej vojne. Spoločné vystúpenie Mgr. Šarloty Drahošovej a Mgr. Oľgy Kvasnicovej zo Štátneho archívu v Nitre pojednávalo o údajoch z archívneho fondu Duchovná správa Zemského vojenského veliteľstva. Nasledoval ich PhDr. Radoslav Ragač, PhD. s opisom výskumu krupinských mortuárií z konca 17. storočia. Na záver vystúpil Igor Brossmann z Bratislavy s pozvánkou na prehliadku „Domu Maríny“ v Banskej Štiavnici. Moderátor konferencie Mgr.  Milan Šišmiš poďakoval všetkých prítomným a vyslovil nádej, že všetky tieto príspevky vyjdú v najbližšom období v spoločnom zborníku.         
 
 
Foto: VHÚ
Text: PhDr. Milena Balcová, VHÚ-VHA