Fórum vojnových veteránov

foto 1
04.05.2017
Dňa 27. apríla 2017 sa v historických priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave uskutočnil už 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Fórum vojnových veteránov, ktorú zorganizovali Trnavský samosprávny kraj, Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika a Únia vojnových veteránov SR. Záštitu nad podujatím prevzal minister obrany SR Peter Gajdoš.
Konferenciou účastníkov sprevádzal plk. v. v. Mgr. Jozef Behul zo Sekcie riadenia úradu Trnavského samosprávneho kraja („TTSK“), ktorý na úvod prečítal pozdravný list ministra obrany SR a  prítomných vyzval, aby si minútou ticha uctili padlých vojakov. Po nej odzneli krátke príhovory významných hostí: Dr. h. c. Ing. Tibora Mikuša, PhD., predsedu TTSK, plk. Ing. Ľubomíra Mattu, prorektora Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika, plk. v. v. Ing. Ľubomíra Kolenčíka, čestného prezidenta Únie vojnových veteránov SR, Jerzsyho Banacha, viceprezidenta Medzinárodnej asociácie príslušníkov mierových síl OSN a pani Nasry Hassan z Rakúska, zástupkyne vojakov misií OSN.
Úvodnú prednášku „Využitie skúseností z pôsobenia v mierových misiách a operáciách krízového manažmentu v podmienkach OS SR v štruktúrach vojnových veteránov a v spoločnosti“ predniesol plk. v. v. Ing. Štefan Jangl, PhD., prezident UN Veteran Slovakia –. Nasledoval ho plk. v. v. Ryszard Woźniak zo združenia Zrzeszenie Weteranów Dziań poza Granicami Państwa, ktorý všetkým účastníkom živo sprostredkoval vlastné skúsenosti v príspevku pod názvom Unprofor vlastnými očami. Doc. PhDr. Dr. Viliam Longauer, CSc., tajomník Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vyzdvihol odkaz obetí vojny v prednáške „Spoločné úsilie o zachovanie mieru a spolupráce medzi národmi“. Blok uzavrel plk. v zál. Ing. Richard Zimányi, vedúci Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov Ministerstva obrany SR, ktorý informoval prítomných o možnostiach pomoci štátu veteránom v príspevku nazvanom „Ministerstvo obrany SR v prospech vojnových veteránov“. Po odznení príspevkov sa rozvinula živá diskusia, v ktorej sa o slovo prihlásili prezident Zväzu vojakov SR plk. v. v. Ing. Tomáš Švec i predseda spolku Československý legionář Ing. Karel Černoch. Obaja apelovali najmä na medzinárodnú spoluprácu a starostlivosť o vojnové hroby. Dlhotrvajúci potlesk zožal svojím vystúpením 94-ročný partizán Juraj Biľo, ktorý upozornil na rozširujúce sa prvky xenofóbie v súčasnej spoločnosti a s ňou súvisiace konflikty. Na záver plk. v. v. Mgr. Jozef Behul prečítal Spoločné vyhlásenie účastníkov konferencie, ktoré bude spolu s prednáškami uverejnené v zborníku Fórum vojnových veteránov 2017.


Text: VHÚ
Foto: VHÚ