Hlavné úlohy v rokoch 2016 – 2020

1. Hlavnú pozornosť vo vedeckovýskumnej činnosti venovať výskumu  v oblasti vojenskej histórie vojenských dejín Slovenska a Slovákov.
Ku komplexnej realizácii vedeckého výskumu využiť vytvorený a osvedčený systém plánovania a riadenia vedeckovýskumnej činnosti pre oblasť vojenskej histórie v rezorte ministerstva obrany.
 
2. Realizovať plánované vedecké projekty a hlavné vedecké a výskumné úlohy so zameraním na plnenie prioritných vedeckých problémov, ktoré vychádzajú zo širokej spoločenskej objednávky. Pokračovať vo výskume a spracovávaní historických prameňov a dokumentov k vydaným dielom vojenských dejín Slovenska.
 
3. Prehlbovať vedeckú a výskumnú spoluprácu s vedeckými pracoviskami historického zamerania, s múzejným zariadeniami a archívmi v Slovenskej republike smerujúcu na efektívnu  súčinnosť v rámci vlastných projektov, hlavných vedeckých úloh, ako aj efektívny podiel na projektoch iných inštitúcií.
 
4. Pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti vojenskej histórie aktívne využiť vedecké podujatia, najmä Medzinárodného komitétu vojenskej histórie – CIHM, na ktorých prezentovať dosiahnuté výsledky v oblasti slovenskej vojenskej historiografii. Participovať na činnosti archívnej a bibliografickej skupiny v rámci uvedeného medzinárodného komitétu vojenskej histórie.
 
5. Pokračovať v prehlbovaní a rozvíjaní medzinárodnej vedeckej spolupráce s prioritným zameraním na bilaterálnu spoluprácu s partnerskými ústavmi v zahraničí (osobitne v Českej republike, Maďarsku, Spolkovej republike Nemecko, Spojených štátoch amerických, Ruskej federácii a Poľskej republike) a multilaterálnu spoluprácu v rámci Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov (CSWG). Aktívne prezentovať dosiahnuté výsledky vedeckého poznania slovenskej vojenskej historiografie na medzinárodných fórach.