Hlavné úlohy v rokoch 2020 – 2024

1. Hlavnou úlohou výskumu je vedecké spracovanie vojenských dejín Slovenska a Slovákov.  Pokračovať v spracovávaní prameňov a dokumentov k jednotlivým zväzkom Vojenských dejín Slovenska (III., IV. a V.) vo forme vydania edovaných dokumentov. Naďalej pokračovať v realizovaní plánovaných vedeckých projektov. 
 
2.
Vedeckú a výskumnú personálnu kapacitu ústavu využiť na riešenie takých vedeckých projektov a hlavných vedeckých úloh, ktoré sa pokladajú za prioritné vedecké problémy, vychádzajú zo širokej spoločenskej objednávky a berú do úvahy:
a) ich nižší stupeň doterajšieho poznania a spracovanosti;
b) potrebu pre spracovanie vedeckých výstupov so širším celospoločenským dosahom syntetizujúceho charakteru.
 
3.
Rozvíjať vedeckú spoluprácu s pracoviskami historického zamerania v Slovenskej republike. K tomu efektívne využiť súčinnosť v rámci realizácie vlastných projektov a  hlavných vedeckých úloh s možným využitím dosiahnutých výsledkov iných inštitúcií.
 
4.
Aktívne sa zúčastňovať na medzinárodných vedeckých podujatiach v rámci Medzinárodného komitétu vojenskej histórie – (ICMH), ktorého je Vojenský historický ústav členom od roku 1994. Participovať na činnosti archívnej a bibliografickej skupiny v rámci uvedeného medzinárodného komitétu vojenskej histórie.
 
5.
Rozvíjať medzinárodnú vedeckú spoluprácu s prioritným zameraním na bilaterálnu spoluprácu s partnerskými ústavmi v zahraničí (osobitne v Českej republike, Maďarsku, Spolkovej republike Nemecko, Spojených štátoch amerických, Ruskej federácii a Poľskej republike) a multilaterálnu spoluprácu v rámci Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov (CSWG). Aktívne prezentovať dosiahnuté výsledky vedeckého poznania slovenskej vojenskej historiografie na medzinárodných fórach.