Hlavné úlohy v rokoch 2021 – 2025

Hlavné úlohy v oblasti vojenskej histórie, vojenského archívnictva a múzejníctva na rok 2021 - 2025 


1. Vedecký výskum v oblasti vojenskej histórie uskutočňovať cestou realizácie prijatých vedeckých projektov a úloh za stanovené obdobia.  zvýšiť podiel základného výskumu vojenských dejín slovenska z obdobia 1. svetovej vojny, druhej svetovej vojny a následne období po ich skončení. Pokračovať v spracovávaní prameňov a dokumentov k jednotlivým zväzkom Vojenských dejín Slovenska (III., IV. a V.) vo forme vydania edovaných dokumentov. 

2. Vedeckú a výskumnú personálnu kapacitu jednotlivých pracovísk ústavu využiť na riešenie takých vedeckých projektov a hlavných vedeckých úloh, ktoré sa pokladajú za prioritné vedecké problémy a vychádzajú zo širokej spoločenskej objednávky.

3. Vedeckú spoluprácu intenzívne Rozvíjať s pracoviskami historického zamerania na báze riešenia spoločných vedeckých projektov s partnerskými organizáciami doma a v zahraničí. 

4. Aktívne sa zúčastňovať na medzinárodných vedeckých podujatiach v rámci Medzinárodného komitétu vojenskej histórie – (ICMH), ako i rozvíjať širokú spoluprácu v rámci Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov (CSWG), ktorých je Vojenský historický ústav členom od roku 1994 a 2000. Participovať na činnosti archívnej a bibliografickej skupiny v rámci uvedených medzinárodných organizácií.

5. výsledky výskumnej a odbornej ćinnosti v oblasti vojenskej histórie, vojenkého múzejníctva a archívnictva zverejňovať v domácich časopisoch a publikáciách, prostrednćtvom vlastnej edičnej činnosti, vystúpení na rôznych vedeckách podujatiach, ako i v bibliografickej, archívnej a výstavnej činnosti.