Hlavné vedecko-výskumné smery VHÚ na roky 2017 – 2021

1. Slovenská spoločnosť a armáda v kontinuite historického vývoja, vzťah armády a spoločnosti,
 
2. Organizačný vývoj vojenskej správy, armády a ostatných ozbrojených zložiekna území Slovenska,
 
3. Slovensko a Slováci v ozbrojených konfliktoch,
 
4. Vojenské aspekty geopolitického postavenia Slovenska,
 
5. Pramene k vojenským dejinám Slovenska.