Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2017

Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2017
Vydal Vojenský historický ústav, Krajná 27, 821 04 Bratislava, www.vhu.sk
© Námet a autor textu i prekladu: doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.
Editor: plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., Zodpovedná redaktorka: Mgr. Božena Šeďová
Grafická úprava: Ing. arch. Marek Kacvinský; Tlač: Sineal, spol. s r.o.

Kalendár ilustrujú reprodukcie z nemeckej ilustrovanej príručky Les exercices de Mars. Eigentliche Abbildung und Beschreibung dess Soldaten Lebens nach der neuesten frantzösischen Kriegs Manier, vydanej roku 1700 v Augsburgu.