Návšteva kolegov parížskeho Musée de l'Armée

foto1
20.10.2017
Dňa 17. októbra 2017 sa na pôde Vojenského historického ústavu (ďalej len „VHÚ“) v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeľa VHÚ plk. Mgr. Miloslava Čaploviča, PhD. s pracovníkmi parížskeho Musée de l'Armée. Francúzsku stranu na rokovaní zastupovali pplk. Christophe Bertrand, Emmanuel Ranvoisy a Carine Lachevre. Predmetom pracovných rokovaní bola vzájomná spolupráca pri príprave výstavy venovanej 100. výročiu skončenia prvej svetovej vojny. Francúzski kolegovia zástupcov VHÚ informovali o zámere pripraviť výstavu s názvom „1917 – 1923. Vojna na východe bez konca?“, prostredníctvom ktorej by návštevníkom múzea priblížili osudy národov strednej a východnej Európy v období po skončení 1. svetovej vojny. Otvorenie výstavy je naplánované na 5. októbra 2018.
      
            Za účelom naplnenia ich zámeru požiadali VHÚ o spoluprácu pri prezentovaní vojenskej minulosti Slovenska, zapožičanie relevantných zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, dobových fotografií mapujúcich česko-slovensko-francúzsku spoluprácu v predmetných rokoch (Československá národná rada v Paríži a čs. légie vo Francúzsku, pôsobenie gen. M. R. Štefánika, vznik Česko-Slovenskej republiky a boje o Slovensko 1918-1919, úloha Francúzskej vojenskej misie pri výstavbe čs. brannej moci).
   
            VHÚ víta a oceňuje iniciatívu francúzskej strany a v súlade s jeho možnosťami, so zreteľom na striktné dodržanie príslušnej legislatívy v oblasti múzejníctva a archívnictva, vykonáva výber takých zbierkových predmetov, ako aj archívnych dokumentov, ktoré budú po zapožičaní odprezentované na predmetnej výstave. Touto cestou priblíži širokej zahraničnej verejnosti bohatú vojenskú minulosť Slovenska a Slovákov.