Odborný seminár „Zbrane a munícia v zbierkach múzeí“

Odborný seminár „Zbrane a munícia v zbierkach múzeí“
12.10.2017
V dňoch 10. - 11. októbra 2017 sa v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch uskutočnil odborný seminár „Zbrane a munícia v zbierkach múzeí“, ktorého organizátorom bol Vojenský historický ústav Bratislava (VHÚ) v spolupráci s Odbornou komisiou pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku a Sekciou pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV.
Na seminári sa zúčastnilo viac než päť desiatok odborníkov nielen zo slovenských múzeí, ale aj zástupcovia Prezídia Policajného zboru SR Ministerstva vnútra SR, Pamiatkového úradu SR, Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Účastníkom odborného seminára sa v úvode prihovorili riaditeľ VHÚ Bratislava, plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., predsedníčka Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku, PhDr. Viera Majchrovičová a zástupca Zväzu múzeí na Slovensku Ing. Štefan Engel, PhD. Význam odborného seminára zdôraznil svojou účasťou aj generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR, PhDr. Radoslav Ragač, PhD.
Zástupcovia múzeí vo svojich vystúpeniach predstavili zbierkové predmety zaradené do zbierok zbraní a munície v jednotlivých múzeách. Za VHÚ – VHM Piešťany vystúpili kurátori Mgr. Peter Holík a Mgr. Ivan Cuper. Súčasťou seminára boli aj odborné prednášky o typológii a rozdieloch medzi jednotlivými chladnými a ručnými palnými zbraňami, delostrelectvom a zbraňovými systémami a rôznymi druhmi streliva a munície. Za VHÚ – VHM Piešťany vystúpil s praktickou ukážkou kustód Bc. Tomáš Hanich. Záverečné príspevky boli venované zbraniam a munícii v múzejnou tezaure.
O zložitosti a šírke danej problematiky svedčili aj živé diskusie počas oboch dní konania seminára. Jeho výstupom bude zborník publikovaných príspevkov a metodiky pre vykonávanie odborných múzejných činnosti spätých so získavaním a odbornou správou zbraní a munície v múzeách.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ