Odišiel posledný z pokoriteľov „Alsterufera“

genmjr. v. v. Ivan Oto Schwarz
05.01.2018
Dňa 4. januára 2018 zomrel v Londýne vo veku 94 rokov generálma­jor vo výslužbe Ivan Oto Schwarz, v rokoch druhej svetovej vojny príslušník 311. čs. bombardovacej perute britského Kráľovského letectva.
Genmjr. v. v. I. Schwarz sa narodil 11. decembra 1923 v Bratislave. Študoval na meštianskej škole v Bytči (1934), na gym­náziu v Spišskej Novej Vsi a v školskom roku 1937/1938 navštevoval reálne gymnázium v Žiline. Na podnet otca odišiel 8. augusta 1938 z Československa do Veľkej Británie, kde navštevoval verejnú školu (Public school) Winches­ter College. Tam sa už ako 16-ročný študent prihlásil do služieb britského Kráľovského letectva (Royal Air Force - RAF).
Ešte pred dovŕšením osemnástich rokov bol 20. januára 1941 v hodnosti vojaka zaradený v Leamingtone do čs. bran­nej moci. Dňa 4. novembra 1941 bol s britskou hodnosťou AC 2 prijatý do RAF Volunteer Reserve. Dňom 1. januára 1942 ho povýšili do hodnosti slobodníka a od 17. februára 1942 zara­dili do rádiotelegrafického kurzu v No. 1 Signal School v meste Cranwell. Od 27. júna 1942 už v hodnosti Leading Aircraftsman (LAC) absolvoval v N° 8 AGS v Evantone výcvik leteckých strelcov s konečným hodnotením 80,5 bodu. Ešte počas jeho priebehu bol 1. júla 1942 povýšený do čs. hodnosti desiatnika a po ukončení výcviku dostal 24. júla 1942 britskú vojenskú hodnosť Sergeant (Sgt). Nasledujúci výcvik v N° 1429 Czech Operation Training Flight ukončil s výsledkom 71,6% a klasifikáciou „B" v čs. hodnosti čatára (od 1. augusta 1942). Tam sa v rámci kurzu č. 10, od 1. augusta 1942 do 21. novembra 1942, sformovala posádka: Sgt M. Styblík (prvý pilot), Pilot Officer (P/O) J. Doležal (navigátor), Sgt E. Reich (rádiotelegrafista), Sgt I. Schwarz a Sgt L Tarana (strelci). Od 29. novembra 1942 nastúpil do ope­račnej služby v N° 311 Czechoslovak Bomber Squadron RAF (311. čs. bombardovacej peruti), ktorá trvala nepre­tržite až do marca 1945.
Dňom 24. októbra 1943 bol povýšený do hodnosti Flight Ser­geant (F/Sgt). Vyznamenal sa 27. decembra 1943 ako palubný strelec čs. posádky Liberatora GR. Mk. V BZ796 „H", pod velením P/O Oldŕicha Doležala, keď sa podieľal na potopení nemeckej ozbrojenej obchodnej lode „Alsterufer“ v Biskajskom zálive. Loď prevážala náklad strategickej suroviny (volfrámu) z japonskej Kóby do nacistami okupovaného fran­cúzskeho prístavu Bordeaux. Po dvoch priamych zásahoch bombami čs. Liberatora sa na­sledujúci deň loď potopila. Za podiel na jej zničení bol 20. januára 1944 vyznamenaný Čs. vojnovým krížom 1939, kto­rý mu 7. februára 1944 osobne na leteckej základni Beaulieu odovzdal inšpektor čs. letectva, Air Vice Marshal (A/V/M) Karel Janoušek, KCB.
Od 15. júna 1943 pôsobil ako ašpirant a v septembri 1943 vykonal skúšku na dôstojníka letectva v zálohe s prospe­chom „dobrý". Ešte pred koncom služby v 311. čs. bom­bardovacej peruti bol 24. novembra 1944 povýšený do britskej hodnosti Warrant Officer (W/O). Dňa 7. marca 1945, s účin­nosťou od 1. októbra 1944, bol menovaný do hodnosti pod­poručíka letectva (let.) v zálohe. Následne 11. marca 1945 bol premiestnený do Czechoslovak Air Force Transport Pool a o štyri dni neskôr ho ako rádiotelegrafistu pridelili do britskej N° 167 (Transport) Squadron. Tam až do skon­čenia druhej svetovej vojny vykonával transportné lety v posádke Flight Lieutenanta (F/Lt) Miroslava Jiroudka. Celkovo cez vojnu - ako palubný strelec, navigátor či rá­diotelegrafista - nalietal cca 1 200 hodín. Do oslobodenej vlasti sa vrátil v auguste 1945. V októbri 1945 bol povýšený do hodnosti nadporučíka let. v zálo­he. Koncom roka 1946, vzhľadom na rastúcu nedôveru k účastníkom západného odboja a zhoršujúcu sa politickú situáciu, odišiel z armády a vysťahoval sa do Veľ­kej Británie, kde vzápätí získal občianstvo. Po novembri 1989 ho v Československu povýšili do hodnosti plukov­níka vo výslužbe. Rozkazom prezidenta SR číslo 1 vo veciach personálnych z 3. mája 1995 bol dňom 1. mája 1995 vymenovaný do hodnosti generálma­jora vo výslužbe. Od marca 2006 do marca 2009 pôsobil ako prvý Slovák na poste prezidenta Zväzu letcov slo­bodného Československa so sídlom v Londýne. Napriek svojmu vysokému veku sa od roku 1956 nepretržite ve­noval podnikaniu v oblasti stavebníctva a strojárenstva. Žil v Londýne vo Veľkej Británii.
Okrem celého radu vyznamenaní sa mu dostalo uznania aj v rodnom Slovensku. Prezident SR dňa 8. mája 2005 vyznamenal genmjr. v. v.  I. Schwarza vyznamenaním Rad Bieleho dvojkríža III. triedy za mimoriadne zásluhy v boji proti fašizmu počas 2. svetovej vojny a zásluhy o Slovenskú republiku. Počas slávnostného aktu podčiarkol, že genmjr. v. v. I. Schwarz nebojoval proti fašizmu z povinnosti, ale bojoval predovšetkým proti idei fašizmu z vnútorného presvedčenia a vo viere, že to, čo sa vo vojne dialo, sa už nesmie opakovať. Preto je rád, že v mene všetkých našich občanov odovzdal ocenenie tomu, kto za svoju odvahu a zásluhy nebol doteraz ocenený a mnohí z jeho leteckých kolegov boli v päťdesiatych rokoch prenasledovaní.
Vyznamenania: Československý vojnový kríž 1939 - 3x (1944, 1945), Československá medaila Za chrabrosť pred nepriateľom (1944), Československá vojenská pamätná medaila so štítkom „VB" (1944), brit. The 1939-1945 Star (1945), Československá vojenská medaila Za zásluhy I. stupňa (1946), brit. The Atlantic Star, brit. The 1939-45 Defence Medal, brit. The War Medal 1939-1945, brit. The General Service Cross, Pamätná medaila k 50. výročiu skončenia 2. svetovej vojny (1995), Pamätná medaila Mi­lana Rastislava Štefánika I. stupňa, Rad Bieleho dvojkríža vojenského druhu III. triedy, Pamätná medaila minis­tra obrany SR k 60. výročiu ukonče­nia 2. svetovej vojny, Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa, Záslužný kríž ministra obrany ČR I. stupňa  a ďalšie.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ, osobný archív genmjr. v. v. Ivana O. Schwarza