Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 – 1945

Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 – 1945
KRALČÁK, Peter: Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 – 1945. Bratislava : Pro Militaria Historica v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2014, 168 s., pram., reg., príl.
ISBN 978-80-970768-1-8

Vychádzajúc z existujúcich výsledkov vojenskej historiografie a podrobného archívneho výskumu autor približuje nielen problematiku celkového vývoja pracovných jednotiek a pracovného zboru slovenskej armády, ale sa zaoberá aj špecifikami židovskej a rómskej otázky v systéme vojenského pracovného nasadenia, vrátane diskriminačného postavenia Židov a Rómov, prejavujúceho sa vo všetkých aspektoch každodenného vojenského života.
Po analýze politických, spoločenských a vojenských aspektov vzniku pracovných jednotiek v rokoch 1939 – 1940, ich organizácii a činnosti, sa autor venuje okolnostiam prijatia a dopadu branného zákona z roku 1940 na vznik prezenčnej pracovnej služby. Následne sa zameriava na vznik a výstavbu pracovného zboru, budovanie dôstojníckeho a poddôstojníkeho zboru, nástup nováčikov a ekonomickú efektivitu pracovnej služby. Objasňuje tiež dopad branného zákona prijatého v roku 1943 na pracovný zbor. P. Kralčák popisuje pracovnú činnosť pracovného zboru, poľných pracovných rôt na východnom fronte a približuje každodenný život príslušníkov zboru. V poslednej kapitole analyzuje pracovný zbor v období rokov 1944 – 1945 a jeho postupný zánik na pozadí rozpadu slovenskej armády. Text vhodne doplňujú výpovedné fotografie a v prílohe autor zverejňuje aj niektoré dôležité dobové dokumenty.