Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/3. 1387 – 1526

Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/3. 1387 – 1526
SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/3. 1387 – 1526. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013, 352 s., pram. a lit., obr., reg., ISBN 978-80-89523-25-2

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-26-9


Tretí zväzok pramennej edície Vojenského historického ústavu prináša 76 chronologicky radených dokumentov z obdobia neskorého stredoveku od začiatku vlády Žigmunda Luxemburského po bitku pri Moháči v roku 1526. Okrem legislatívno-právnych normatív a reglementov, kráľovských donácií, privilégií a výsad obsahuje aj výber z relevantných kroník a memoárov poskytujúci autentický obraz o zvykoch, mravoch, o živote a konkrétnych činoch ľudí v stredovekom Uhorsku. Všetky súdobé dokumenty, zachovávajúc formálnu štruktúru predchádzajúcich zväzkoch, uvádza perex približujúci okolnosti vzniku, obsahové súvislosti a význam prameňa, ktorý je vybavený vysvetľujúcim poznámkovým aparátom a v závere ho dopĺňajú edície, preklady a literatúra. Viaceré dokumenty dopĺňajú kresby, maľby, prípadne rytiny stredovekých hradov, panovníkov, bojovníkov, bojových výjavov, erbov, listín a podobne. Publikácia obsahuje chronologický prehľad najdôležitejších udalostí, prehľad vládcov, pápežov a najvyšších uhorských hodnostárov, genealogické tabuľky panovníckych rodov a výberový menný a miestny register k všetkým trom vydaným zväzkom prvého dielu prameňov.