Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/1

Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/1
SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/1. 1526 – 1648. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2015, 231 s., pram. a lit., obr. ISBN 978-80-89523-37-5

Ďalší zväzok rozsiahleho projektu, sprístupňujúceho slovacikálne militárie, mapuje pohnuté obdobie raného novoveku od bitky pri Moháči, cez protiosmanské boje a stavovské povstania až po skončenie tridsaťročnej vojny. V súbore šesťdesiatich dokumentov čitateľ nájde predovšetkým legislatívno-právne normatívy a reglementy, inštrukcie, súpisy a výkazy, listy, letáky, korešpondenciu a tiež výbery z kroník a memoárov. Tak ako v predchádzajúcich zväzkoch každý dokument uvádza perex, ktorý približuje okolnosti jeho vzniku, obsahové súvislosti a jeho význam, nasleduje vlastný text dokumentu, doplnený vysvetľujúcim poznámkovým aparátom a na konci sú uvedené informácie o proveniencii, edíciách, prekladoch a literatúre. Chronologicky usporiadané dokumenty sprevádzajú súveké ilustrácie a publikáciu dopĺňa chronologický prehľad, prehľady panovníkov a genealogické tabuľky habsburskej dynastie a Zápoľskovcov.