Realizované a plánované vedecké projekty a úlohy v rokoch 2016 – 2020

A. VEDECKÉ PROJEKTY:

1. „Pramene k vojenským dejinám Slovenska – II./2. /1649 - 1711/“
Kód vedeckého projektu: VII/5/15-16
Termín plnenia: január 2015 – november 2016
Vedúci: doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Božena ŠEĎOVÁ.
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou vedeckého problému Pramene k vojenským dejinám Slovenska, ktorý je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy.
Plánovaný výstup: edované dokumenty dokumentov II./2. (vydanie VHÚ 2017).

2. „Ozbrojené protifašistické hnutie a domáci ozbrojený zápas na Slovensku 1943 – 1945“.
Kód vedeckého projektu: II/4/13-15
Termín plnenia: január 2013 – december 2015
Vedúci: PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
Spoluriešitelia: interní a externí spoluriešitelia
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou vedeckého smeru Slovensko a Slováci v ozbrojených hnutiach, čiastočne aj problému Vývoj ozbrojených síl na území Slovenska od vzniku stálej armády do konca 80. rokov 20. storočí. Problematika zahrnutá v projekte bola analyzovaná v rôznych prácach len pred rokom 1989 (ŠTEFANSKÝ, V.: Armáda v Slovenskom národnom povstaní. Bratislava : Pravda, 1984; a GEBHART, J. – ŠIMOVČEK, J.: Partizáni v Československu 1941 – 1945. Bratislava, Praha : Pravda, Naše vojsko, 1984), ale nebola ucelene vedecky spracovaná. Najviac absentujú poznatky o činnosti, pohyboch a identifikácii protivníka protifašistického ozbrojeného odboja (domáce, nemecké, maďarské ozbrojené sily), preto sa ukazuje potreba zapracovaním nových poznatkov v tomto smere, získaných z archívnych výskumov posunúť doterajšie poznanie a takto prispieť k rozvoju vedného odboru – slovenskej vojensko-historickej vedy. Súčasťou projektu budú aj pred rokom 1989 nepertraktované ale po roku 1990 prehnane a často nepravdivo prezentované individuálne alebo kolektívne previnenia povstalcov a partizánov v rokoch 1944 – 1945.
Cieľ projektu: vedeckým cieľom projektu je prehĺbením súčasného stavu poznania podať syntetizujúci pohľad na priebeh a súvislosti domáceho protifašistického ozbrojeného protifašistického hnutia a ozbrojeného zápasu na území Slovenska v rokoch 1943 – 1945, s čiastočným zameraním na vojenské operácie sovietskych, nemeckých a čiastočne aj rumunských a maďarských vojsk na území Slovenska.
Plánovaný výstup: monografia (vydanie VHÚ 2016).

3. „Slováci a ČSĽA na tajnom fronte studenej vojny“
Kód vedeckého projektu: VI/2/15-181
Termín plnenia: september 2015 – december 2018
Vedúci: Mgr. Matej MEDVECKÝ, PhD.
Spoluriešitelia: -
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou vedeckého smeru Vojenské aspekty geopolitického postavenia Slovenska. Ide o doteraz nespracovanú problematiku, ktorej českí a slovenskí bádatelia začali aspoň čiastočne venovať pozornosť až v posledných rokoch. Pritom v zahraničí vznikli len za uplynulých 20 rokov desiatky vedeckých prác, ktoré sa venujú súpereniu tajných služieb oboch blokov, zhodnocovaniu nimi získaných poznatkov o armádach, výzbroji, výcviku, dislokácii či taktických a strategických plánov a vplyvu týchto informácií na vojenské, politické a hospodárske dianie. Ešte menej je známe o účasti Slovákov v týchto procesoch. Je preto potrebné, aj s ohľadom na fakt, že vojny nevyhrávajú len zbrane, ale aj informácie, pristúpiť k systematickému výskumu aj v tejto oblasti.
Cieľ projektu: vedeckým cieľom projektu je v prvom rade získať dostatok informácií o predmete projektu a následne synteticky spracovať dejiny Spravodajskej správy GŠ ČSĽA (a jej predchodcov) a pôsobeniu Slovákov v jej rámci v 40. a 50. rokoch minulého storočia.
Plánovaný výstup: vedecká monografia (vydanie VHÚ, 2018)

4. „Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV./1., IV./2., IV/3., IV/4 /1914 – 1939/“
Kód vedeckého projektu: VII/6/13-21 (VII/6A/13-16-1., VII/6B/17-21-2.)2 
Termín plnenia: január 2013 – december 2021
Vedúci: Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Jana ZAŤKOVÁ, PhD., plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
Charakteristika projektu: jedná sa o širší vedecký problém Prameňov k vojenským dejinám Slovenska, ktorý patrí ku kľúčovým v rámci programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti Vojenského historického ústavu. Rozdelenie publikovaných prameňov týkajúcich sa prvej svetovej vojny na dva zväzky, ako aj medzivojnové obdobie prvej Československej republiky v rokoch 1918 – 1939, taktiež členené na dve časti nie je samoúčelné. Z hľadiska obsahového zameranie pôjde o pramene a dokumenty členené nasledovne: IV./1. – Prvá svetová vojna a Slováci v Rakúsko-Uhorskej armáde; IV./2. – československé légie a prvý zahraničný odboj v rokoch 1914 – 1918; IV./3. a VI./4. - Slovensko a Slováci v systéme československej brannej moci (1918 – 1939).
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov z obdobia rokov 1914 – 1939, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy.
Plánovaný výstup: edované dokumenty dokumentov IV./1 (vydanie VHÚ 2016), IV./2. (vydanie VHÚ 2017), IV./3. (vydanie VHÚ 2019), IV./.4 (vydanie VHÚ 2021).

5. „Nemecko-slovenské vojenské vzťahy v rokoch 1939 – 1945“
Kód vedeckého projektu: II/4/16-19
Termín plnenia: január 2016 – december 2019
Vedúci: PhDr. Igor BAKA, PhD.
Spoluriešitelia: -
Charakteristika projektu: Pri spracovaní projektu a stanovení času jeho riešenia sa vychádza zo súčasného stavu poznania problematiky tak v slovenskej, ako aj v zahraničných historiografiách. Heuristickú bázu predmetnej problematiky dodnes tvoria predovšetkým dokumenty domácej proveniencie. Ďalší výskum problematiky (smerom k bližšiemu poznaniu rôznych aspektov nemecko-slovenských vojenských vzťahov v období druhej svetovej vojny), treba zamerať na hlbší výskum v archívoch nemeckej proveniencie. Najväčší akcent by sa mal sústrediť na účasť slovenskej armády na frontoch druhej svetovej vojny, a to predovšetkým z nemeckej perspektívy. Pozornosť sa musí zameriavať tiež na otázku prezbrojenia slovenskej armády zo strany Nemecka, zapojenie slovenského zbrojného priemyslu do nemeckého vojnového úsilia a na organizáciu a mechanizmy fungovania nemeckých vojenských orgánov na Slovensku v rokoch 1939 – 1945, atď.
Cieľ projektu: Výsledky špecializovaného základného archívneho výskumu a doplnkového štúdia literatúry využiť pri spracovaní hlavného koncového výstupu v podobe parciálnych vedeckých štúdií prezentovaných vo vedeckých časopisoch, resp. vedeckých konferenciách, predovšetkým však v podobe knižnej publikácie – monografie. Tá z hľadiska poznania zásadným spôsobom prispeje k rozvoju vedného odboru – slovenskej vojensko-historickej vedy.
Plánovaný výstup: knižná publikácia – monografia (VHÚ alebo občianske združenie Pro Militaria Historica, 2019).

6. „Slováci v československej armáde 1918 – 1992“
Kód vedeckého projektu: I/3/16-19
Termín plnenia: január 2016 – december 2019
Vedúci: Mgr. Alex MASKALÍK, PhD.
Spoluriešitelia: -
Charakteristika projektu:  Vedecký projekt Slováci v čs. armáde 1918 – 1992 (s alternatívnym označením Slovenský aspekt výstavby čs. armády 1918 – 1992) vychádza z jedného z piatich hlavných vedecko-výskumných smerov Perspektívneho programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ v oblasti vojenskej histórie Slovensko a Slováci v ozbrojených konfliktoch. Jeho ambíciou je zmapovať ťažiskové problémy vývoja slovenského prvku v ČSA v konkrétnych etapách spoločnej čs. štátnosti a zhodnotiť jeho hlavné trendy i mechanizmy s maximálnym prihliadnutím na základné determinanty, sprievodné javy a súvislosti. Okrem rekonštrukcie a analýzy slovenského aspektu personálnej výstavby čs. veliteľského zboru je tiež cieľom dokresliť, aký bol reálny záujem vládnucich garnitúr riešiť k spokojnosti Slovákov ich primerané zastúpenie, a to tak v armáde ako celku, ako aj na jednotlivých stupňoch armádnej hierarchie (v rámci hodnostného profilu a obsadenia funkcií, ako aj ich celkového počtu a významu). Súčasťou projektu bude zostavovanie zoznamov a stručných biografických profilov Slovákov slúžiacich vo vyšších a najvyšších hodnostiach.
Cieľ projektu: Výsledky špecializovaného základného archívneho výskumu a doplnkového štúdia literatúry využiť pri spracovaní hlavného koncového výstupu v podobe parciálnych vedeckých štúdií prezentovaných vo vedeckých časopisoch, resp. vedeckých konferenciách, predovšetkým však v podobe knižnej publikácie – monografie, ktorá z hľadiska poznania zásadným spôsobom prispeje k rozvoju vedného odboru – slovenskej vojensko-historickej vedy.
Výstup z vedeckého projektu: knižná publikácia – monografia (VHÚ alebo občianske združenie Pro Militaria Historica, 2019).

7. „Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/1/1. (Organizačná výstavba slovenskej armády 1939 – 1945)“
Kód vedeckého projektu: VII/7A/15-18
Termín plnenia: január 2015 – december 2018
Vedúci: PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
Charakteristika projektu: jedná sa o širší vedecký problém Prameňov k vojenským dejinám Slovenska, ktorý patrí ku kľúčovým v rámci programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov z obdobia rokov 1939 – 1945, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Výstup z vedeckého projektu: edované dokumenty (VHÚ 2019)
 
8. „Pramene k vojenským dejinám Slovenska V. zväzok (Partizánske hnutie 1939 – 1945) 
Kód vedeckého projektu: VII/7C/16-18
Termín plnenia: január 2016 – december 2018
Vedúci: PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
Spoluriešitelia:  –
Charakteristika projektu: jedná sa o širší vedecký problém Prameňov k vojenským dejinám Slovenska, ktorý patrí ku kľúčovým v rámci programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnostiVojenského historického ústavu.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov z obdobia rokov 1939 – 1945, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a tiež aj v okruhu rezortu obrany.
Výstup z vedeckého projektu: edované dokumenty (VHÚ 2018)
 

B. HLAVNÉ VEDECKÉ ÚLOHY:

1. „Historiografia vojenských dejín Slovenska“ (výberové bibliografie periodické (ročné), tematické a personálne) 
Vedecká úloha
Termín plnenia: január 2016 – december 2020
Riešiteľ: Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: spracovanie sumarizujúcich bibliografických prehľadov pôvodných vedeckých a odborných prác publikovaných vo forme monografií, syntéz, mono- a polytematických zborníkov, odborných štúdií, statí, článkov, memoárovej literatúry domácej a čiastočne i zahraničnej proveniencie, členených tematicky, alebo chronologicky.
Cieľ vedeckej úlohy: sumarizácia výsledkov slovenskej vojenskej historiografie za príslušné obdobie, ku konkrétnej vojenskej a vojensko-politickej historickej udalosti alebo osobnosti vojenských dejín Slovenska, doplnená prekladovou literatúrou zodpovedajúceho profilu.
Plánované výstupy:


2016
- Vojenské dejiny Slovenska XXI. – výberová bibliografia za rok 2013,
- Horné Uhorsko v kontexte napoleonských vojen (1792 – 1815) – výberová bibliografia publikovaných prác v rokoch 1990 – 2015.

2017
- Vojenské dejiny Slovenska XXII. – výberová bibliografia za rok 2014,
- Bitka pri Moháči a osmanská expanzia v Uhorsku (1526 – 1699) – výberová bibliografia publikovaných prác v rokoch 1990 – 2015.

2018
- Vojenské dejiny Slovenska XXIII. – výberová bibliografia za rok 2015,
- Slováci v operáciách na udržanie mieru a  v boji proti terorizmu – výberová bibliografia publikovaných prác v rokoch 1993 –  2017 (bibliografická bilancia štvrťstoročia).

2019
- Vojenské dejiny Slovenska XXIV. – výberová bibliografia za rok 2016,
- Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny – výberová bibliografia publikovaných prác v rokoch 2011 – 2015.
 
2020
- Vojenské dejiny Slovenska XXV. – výberová bibliografia za rok 2017
- Vojenské a vojensko-politické udalosti na Slovensku v povojnových rokoch 1919/1920 – výberová bibliografia tridsaťročia (práce publikované v rokoch 1990 – 2020).

2. „Vojenská história“ – časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo
Vedecká úloha
Termín plnenia: január 2016 - december 2020
Riešiteľ: Mgr. Mária STANOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: obsahové napĺňanie časopisu originálnymi vedeckými štúdiami, staťami a článkami vybavenými poznámkovým aparátom a tematicky sa vzťahujúcimi na vojenské dejiny, vojenské múzejníctvo a archívnictvo. Úloha si vyžaduje sledovanie vývoja vedeckého výskumu, spoluprácu s vedeckými pracovníkmi uvedeného zamerania, aby bola pravidelne pokrytá stanovená štruktúra časopisu, určená redakčnou radou. Časopis sa vnútorne člení na: štúdie, dokumenty a materiály, recenzie, personálie, anotácie, glosy, kronika. Získaný materiál riešiteľ vedecky a jazykovo apretuje, zostavuje a v spolupráci s grafikom kompletne pripravuje do tlače.
Cieľ vedeckej úlohy: aktívnym spôsobom prispievať k objasňovaniu a propagovaniu významných etáp a medzníkov vojenských dejín, histórie vojenstva a ozbrojených síl Slovenska a slovenského národa. Jeho hlavným cieľom je aktívna účasť na formovaní a prehlbovaní historického a národného povedomia vo výchovnom a pedagogickom procese v rámci armády, ako aj v celospoločenskom kontexte
Plánované výstupy: ročne – štyri čísla odborne zameraného časopisu.

3. „Československá a slovenská vojenská symbolika (1914 – 1992), slovenská vojenská symbolika od roku 1993 po súčasnosť na webovom portále Vojenského historického ústavu“
Vedecká úloha
Termín plnenia: január 2016 – december 2018
Riešiteľ: Dr. Imrich PURDEK, PhD.          
Spoluriešitelia: Ing. Peter KRAJČÍROVIČ        
Charakteristika vedeckej úlohy: Spracovať sumarizovaný prehľad československej a slovenskej vojenskej symboliky so zameraním na vojenské zástavy, vojenské vyznamenania, hodnostné označenia (dištinkcie), označenia druhov zbraní, vojsk a služieb, odznaky a znaky, ako aj ďalšie používané symboly. Prehľad vojenských symbolov zosumarizovať za jednotlivé obdobia,  a to: československé légie  v rokoch 1. svetovej vojny (1918 – 1920), československá armáda v medzivojnovom období (1918 – 1939), československé zahraničné jednotky v rokoch 2. svetovej vojny (1939 – 1945), slovenská armáda (1939 – 1945), československá armáda (1945 – 1992), Armáda Slovenskej republiky, resp. Ozbrojené sily Slovenskej republiky (1993 – súčasnosť). Spracovať prehľad a charakteristiku (popis) jednotlivých vojenských symbolov v obrazovej farebnej (čierno-bielej) predlohe s premyslenou štruktúrou na jej umiestnenie na webový portál Vojenského historického ústavu,  Plánovanie a realizovanie hlavnej úlohy nadväzuje na riešenie projektu „Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie.
Cieľ vedeckej úlohy: názorným zverejňovaním na webovom portáli Vojenského historického ústavu záujemcom ukázať historický vývoj československej a slovenskej vojenskej symboliky v jednotlivých historických obdobiach. Súčasne potvrdiť, že  Vojenský historický ústav je garantom tvorby a rozvoja vojenskej symboliky Slovenskej republiky v rezorte ministerstva obrany.
Plánovaný výstup: postupné systémové umiestňovanie na webovom portále Vojenského historického ústavu www.vhu.sk v časti Vojenská symbolika.  (VHÚ 2016, 2017, 2018).

4. Zneužitie silových zložiek v počiatočnom období tzv. normalizácie v rokoch 1968 – 1971"
Výskumná úloha
Termín plnenia: september 2016 – december 2016
Vedúci: Dr. Miloslav Púčik, CSc.
Spoluriešitelia: 
Plánovaný výstup: Príprava a spracovanie vedeckého projektu na obdobie rokov 2017 – 2020.  „Počiatky tzv. normalizácie a jej dôsledky v armáde na Slovensku v období rokov 1968 – 1971".
 

Poznámky:
1) Zmenový list  č. p.: VHÚ-5-24/2015-OVHV
2) Projekt rozdelený na dve časti – podprojekty: VII/6A/13-16 - 1. časť; VII/6B/17-21 - 2. časť