Realizované a plánované vedecké projekty a úlohy v rokoch 2017 – 2021


 


A. VEDECKÉ PROJEKTY:

1. „Pramene k vojenským dejinám Slovenska –  I., II., III., IV., V., VI. a VII. zväzok od najstarších čias do roku 1992“Kód vedeckého projektu: -
Termín plnenia:
január 2010 – december 2021
Vedúci: doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Peter CHORVÁT, PhD., Mgr. Jana ZAŤKOVÁ, PhD., PhDr. Peter. ŠUMICHRAST, PhD., Mgr. Alexej MASKALÍK, PhD., PhDr. Igor BAKA, PhD.
Charakteristika projektu: projekt zahrňuje spracovanie Prameňov k vojenským dejinám Slovenska I. až k VII. zväzku (od najstarších čias po rok 1992), ktorý je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy.
Plánovaný výstup: AAB – edované dokumenty dokumentov k I. (do roku 1526), II. (1526 – 1711), III. (1711 – 1914), IV. (1914 – 1939), V. (1939 – 1945), VI. (1945 – 1968), a VII. (1968 – 1992) zväzku.

2. „Pramene k vojenským dejinám Slovenska – II./2. (1649 – 1711)“.
Kód vedeckého projektu: VII/5/15-16
Termín plnenia: január 2015 – november 2016
Vedúci: doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Božena ŠEĎOVÁ.
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou vedeckého problému Pramene k vojenským dejinám Slovenska, ktorý je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy.
Plánovaný výstup: AAB - edované dokumenty dokumentov II./2. (vydanie VHÚ 2017).

3. „Slováci a ČSĽA na tajnom fronte studenej vojny“
Kód vedeckého projektu: VI/2/15-18
Termín plnenia: január 2015 – december 2019
Vedúci: Mgr. Matej MEDVECKÝ, PhD.
Spoluriešitelia: -
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou vedeckého smeru Vojenské aspekty geopolitického postavenia Slovenska. Ide o doteraz nespracovanú problematiku, ktorej českí a slovenskí bádatelia začali aspoň čiastočne venovať pozornosť až v posledných rokoch. Pritom v zahraničí vznikli len za uplynulých 20 rokov desiatky vedeckých prác, ktoré sa venujú súpereniu tajných služieb oboch blokov, zhodnocovaniu nimi získaných poznatkov o armádach, výzbroji, výcviku, dislokácii či taktických a strategických plánov a vplyvu týchto informácií na vojenské, politické a hospodárske dianie. Ešte menej je známe o účasti Slovákov v týchto procesoch. Je preto potrebné, aj s ohľadom na fakt, že vojny nevyhrávajú len zbrane, ale aj informácie, pristúpiť k systematickému výskumu aj v tejto oblasti.
Cieľ projektu: vedeckým cieľom projektu je v prvom rade získať dostatok informácií o predmete projektu a následne synteticky spracovať dejiny Spravodajskej správy GŠ ČSĽA (a jej predchodcov) a pôsobeniu Slovákov v jej rámci v 40. a 50. rokoch minulého storočia.
Plánovaný výstup: vedecká monografia (vydanie VHÚ, 2018)

4. „Pramene k vojenským dejinám Slovenska III./5/2 (1867 – 1914)“ Rakúsko-uhorská armáda a spoločnosť na Slovensku   
Kód vedeckého projektu: VII/7/17-20 
Termín plnenia: január  2017 – november 2020
Vedúci: Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.
Spoluriešitelia: -
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou vedeckého problému Pramene k vojenským dejinám Slovenska, ktorý je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostredného poznávania minulosti nášho národa. Prínos majú jednak v oblasti vedeckej, laickej, ale aj v okruhu percipientov rezortu obrany.
Uvedená zbierka prameňov bude nadväzovať na predbežne nerealizovanú zbierku III /5/1 (Organizácia a dislokácia rakúsko-uhorskej armády na Slovensku 1867 – 1914).
Projekt III /5 /2 Rakúsko-uhorská armáda a spoločnosť na Slovensku (1867 – 1914) bude prostredníctvom prekladov dokumentov a iných materiálov zobrazovať päť základných pilierov tejto problematiky:
1. Armáda verzus ekonomika mesta a vidieka;
2. Výstavba kasární a urbanizmus;
3. Armáda a kultúrny, resp. spoločenský život mesta a obce;
4. Pôsobenie armády na politickú a národnostnú situáciu mesta a vidieka;
5. Slováci v rakúsko-uhorskej armáde 1867 – 1914.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti editovaných prameňov, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy.
Plánovaný výstup: AAB – edované dokumenty dokumentov III/5/2 (vydanie VHÚ november 2020).


5. „Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV./1, IV./2, IV/3, IV/4 (1914 – 1939)“
Kód vedeckého projektu: VII/6/13-21 (VII/6A/13-16-1, VII/6B/17-21-2)
Termín plnenia: január  2013 – december 2021
Vedúci: Mgr. Jana ZAŤKOVÁ, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Peter CHORVÁT, PhD., plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
Charakteristika projektu: jedná sa o širší vedecký problém Prameňov k vojenským dejinám Slovenska, ktorý patrí ku kľúčovým v rámci programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti Vojenského historického ústavu. Rozdelenie publikovaných prameňov týkajúcich sa prvej svetovej vojny  na dva  zväzky,  ako aj  medzivojnové  obdobie prvej Československej republiky v rokoch 1918 – 1939, taktiež členené na dve časti,  nie je samoúčelné. Z hľadiska obsahového zamerania pôjde o pramene a dokumenty členené nasledovne: IV/1 – Prvá svetová vojna a Slováci v rakúsko-uhorskej  armáde; IV/2 – československé légie a prvý zahraničný odboj v rokoch 1914 – 1920; IV/3 a VI/4 – Slovensko a Slováci v systéme československej brannej moci (1918 – 1939).
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov z obdobia rokov 1914 – 1939, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy.
Plánovaný výstup: AAB – edované dokumenty dokumentov  IV/1 (vydanie VHÚ 2016), IV/2 (vydanie VHÚ 2018), IV/3 (vydanie VHÚ 2019), IV/4 (vydanie VHÚ 2021).

6. „Nemecko-slovenské  vojenské vzťahy v rokoch 1939 – 1945“
Kód vedeckého projektu: II/4/16-19
Termín plnenia: január 2016 – december 2019
Vedúci: PhDr. Igor BAKA, PhD.
Spoluriešitelia: -
Charakteristika projektu:  Pri spracovaní projektu a stanovení časového limitu jeho riešenia sa vychádza zo súčasného stavu poznania problematiky tak v slovenskej, ako aj zahraničných historiografiách.  Heuristickú bázu predmetnej problematiky dodnes tvoria predovšetkým dokumenty domácej proveniencie. Ďalší výskum problematiky  (smerom k bližšiemu poznaniu rôznych aspektov nemecko-slovenských vojenských vzťahov v období druhej svetovej vojny), treba zamerať na  hlbší výskum v archívoch nemeckej proveniencie. Najväčší akcent by sa mal sústrediť na účasť slovenskej armády na frontoch druhej svetovej vojny, a to, predovšetkým, z nemeckej perspektívy. Pozornosť sa musí zameriavať tiež na otázku prezbrojenia slovenskej armády zo strany Nemecka, zapojenie  slovenského zbrojného priemyslu do nemeckého vojnového úsilia, organizáciu a mechanizmy fungovania nemeckých vojenských orgánov na Slovensku v rokoch 1939 – 1945, atď.
Cieľ projektu: Výsledky špecializovaného základného archívneho výskumu a doplnkového štúdia literatúry  využiť pri spracovaní hlavného koncového výstupu v podobe parciálnych vedeckých štúdií prezentovaných vo vedeckých časopisoch, resp.  vedeckých konferenciách, predovšetkým však v podobe knižnej publikácie – monografie. Tá z hľadiska poznania zásadným spôsobom prispeje k rozvoju vedného odboru – slovenskej vojensko-historickej vedy.
Výstup z vedeckého projektu: AAB – vedecká monografia – Slovenská republika vo vojne proti ZSSR vo svetle nemecko-slovenských vzťahov (VHÚ alebo občianske združenie Pro Militaria Historica, 2019).

7. „Slováci v československej armáde 1918 – 1992“
Kód vedeckého projektu: I/3/16-20
Termín plnenia: január 2016 – december 2020
Vedúci: Mgr. Alexej MASKALÍK, PhD.
Spoluriešitelia: -
Charakteristika projektu: Vedecký projekt Slováci v čs. armáde 1918 – 1992 (s alternatívnym označením Slovenský aspekt výstavby čs. armády 1918 – 1992) vychádza z jedného z piatich hlavných vedecko-výskumných smerov Perspektívneho programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ v oblasti vojenskej histórie Slovensko a Slováci v ozbrojených konfliktoch. Jeho ambíciou je zmapovať ťažiskové problémy vývoja slovenského prvku v ČSA v konkrétnych etapách spoločnej čs. štátnosti a zhodnotiť jeho hlavné trendy i mechanizmy s maximálnym prihliadnutím na základné determinanty, sprievodné javy a súvislosti. Okrem  rekonštrukcie  a analýzy slovenského aspektu personálnej výstavby čs. veliteľského zboru je tiež cieľom dokresliť, aký bol reálny záujem vládnucich garnitúr riešiť k spokojnosti Slovákov ich primerané zastúpenie, a to tak v armáde celkovo, ako aj na jednotlivých stupňoch armádnej hierarchie (v rámci hodnostného profilu a obsadenia funkcií, aj ich celkového počtu a významu). Súčasťou projektu bude zostavovanie zoznamov a stručných biografických profilov Slovákov slúžiacich vo vyšších a najvyšších hodnostiach.
Cieľ projektu: Výsledky špecializovaného základného archívneho výskumu a doplnkového štúdia literatúry využiť pri spracovaní hlavného koncového výstupu v podobe parciálnych vedeckých štúdií prezentovaných vo vedeckých časopisoch, resp.  vedeckých konferenciách, predovšetkým však v podobe knižnej publikácie – monografie.  Tá z hľadiska poznania zásadným spôsobom prispeje k rozvoju vedného odboru – slovenskej vojensko-historickej vedy.
Výstup z vedeckého projektu: AAB – vedecká monografia (VHÚ alebo občianske združenie Pro Militaria Historica, 2020).
 
8. „Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/1/1.“ (Organizačná výstavba slovenskej armády 1939 – 1945)
Kód vedeckého projektu: VII/7A/15-18
Termín plnenia: január  2015 – december 2018
Vedúci: PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.
Spoluriešitelia:  doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
Charakteristika projektu: jedná sa o širší vedecký problém Prameňov k vojenským dejinám Slovenska, ktorý patrí ku kľúčovým v rámci programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti Vojenského historického ústavu.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov z obdobia rokov 1939 – 1945, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a tiež aj v okruhu rezortu obrany.
Výstup z vedeckého projektu: AAB – edované dokumenty dokumentov V/1/1 (VHÚ 2019).
 
 

B. HLAVNÉ VEDECKÉ ÚLOHY:

1. „Historiografia vojenských dejín Slovenska“ (výberové bibliografie periodické (ročné), tematické a personálne) 
Vedecká úloha
Termín plnenia: január 2016 – december 2020
Riešiteľ: Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
Spoluriešitelia: -
Charakteristika vedeckej úlohy: spracovanie sumarizujúcich bibliografických prehľadov pôvodných vedeckých a odborných prác publikovaných vo forme monografií, syntéz, mono- a polytematických zborníkov, odborných štúdií, statí, článkov, memoárovej literatúry domácej a čiastočne i zahraničnej proveniencie, členených tematicky, alebo chronologicky.
Cieľ vedeckej úlohy: sumarizácia výsledkov slovenskej vojenskej historiografie za príslušné obdobie, ku konkrétnej vojenskej a vojensko-politickej historickej udalosti alebo osobnosti vojenských dejín Slovenska, doplnená prekladovou literatúrou zodpovedajúceho profilu.
Plánované výstupy:


2016
- Vojenské dejiny Slovenska XXI. – výberová bibliografia za rok 2013,
- Horné Uhorsko v kontexte napoleonských vojen (1792 – 1815) – výberová bibliografia publikovaných prác v rokoch 1990 – 2015.

2017
- Vojenské dejiny Slovenska XXII. – výberová bibliografia za rok 2014,
- Bitka pri Moháči a osmanská expanzia v Uhorsku (1526 – 1699) – výberová bibliografia publikovaných prác v rokoch 1990 – 2015.

2018
- Vojenské dejiny Slovenska XXIII. – výberová bibliografia za rok 2015,
- Slováci v operáciách na udržanie mieru a  v boji proti terorizmu – výberová bibliografia publikovaných prác v rokoch 1993 –  2017 (bibliografická bilancia štvrťstoročia).

2019
- Vojenské dejiny Slovenska XXIV. – výberová bibliografia za rok 2016,
- Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny – výberová bibliografia publikovaných prác v rokoch 2011 – 2015.
 
2020
- Vojenské dejiny Slovenska XXV. – výberová bibliografia za rok 2017
- Vojenské a vojensko-politické udalosti na Slovensku v povojnových rokoch 1919/1920 – výberová bibliografia tridsaťročia (práce publikované v rokoch 1990 – 2020).

2. „Vojenská história“ – časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo
Vedecká úloha
Termín plnenia: január 2016 - december 2020
Riešiteľ: Mgr. Mária STANOVÁ
Spoluriešitelia: -
Charakteristika vedeckej úlohy: : obsahové napĺňanie časopisu originálnymi vedeckými štúdiami, staťami a článkami vybavenými poznámkovým aparátom a tematicky sa vzťahujúcimi na vojenské dejiny, vojenské múzejníctvo a archívnictvo. Úloha si vyžaduje sledovanie vývoja vedeckého výskumu, spoluprácu s vedeckými pracovníkmi uvedeného zamerania, aby bola pravidelne pokrytá stanovená štruktúra časopisu, určená redakčnou radou. Časopis sa vnútorne člení na: štúdie, dokumenty a materiály, recenzie, personálie, anotácie, glosy, kronika. Získaný materiál riešiteľ vedecky a jazykovo apretuje, zostavuje a v spolupráci s grafikom kompletne pripravuje do tlače.
Cieľ vedeckej úlohy: aktívnym spôsobom prispievať k objasňovaniu a propagovaniu významných etáp a medzníkov vojenských dejín, histórie vojenstva a ozbrojených síl Slovenska a slovenského národa. Jeho hlavným cieľom je aktívna účasť na formovaní a prehlbovaní historického a národného povedomia vo výchovnom a pedagogickom procese v rámci armády, ako aj v celospoločenskom kontexte
Plánované výstupy: ročne – štyri čísla odborne zameraného časopisu.

3. „Československá a slovenská vojenská symbolika (1914 – 1992), slovenská vojenská symbolika od roku 1993 po súčasnosť na webovom portále Vojenského historického ústavu“
Vedecká úloha
Termín plnenia: január 2016 – december 2018
Riešiteľ: Dr. Imrich PURDEK, PhD.
Spoluriešitelia: -          
Spoluriešitelia: Ing. Peter KRAJČÍROVIČ        
Charakteristika vedeckej úlohy: Spracovať sumarizovaný prehľad československej a slovenskej vojenskej symboliky so zameraním na vojenské zástavy, vojenské vyznamenania, hodnostné označenia (dištinkcie), označenia druhov zbraní, vojsk a služieb, odznaky a znaky, ako aj ďalšie používané symboly. Prehľad vojenských symbolov zosumarizovať za jednotlivé obdobia,  a to: československé légie  v rokoch 1. svetovej vojny (1918 – 1920), československá armáda v medzivojnovom období (1918 – 1939), československé zahraničné jednotky v rokoch 2. svetovej vojny (1939 – 1945), slovenská armáda (1939 – 1945), československá armáda (1945 – 1992), Armáda Slovenskej republiky, resp. Ozbrojené sily Slovenskej republiky (1993 – súčasnosť). Spracovať prehľad a charakteristiku (popis) jednotlivých vojenských symbolov v obrazovej farebnej (čierno-bielej) predlohe s premyslenou štruktúrou na jej umiestnenie na webový portál Vojenského historického ústavu,  Plánovanie a realizovanie hlavnej úlohy nadväzuje na riešenie projektu „Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie.
Cieľ vedeckej úlohy: názorným zverejňovaním na webovom portáli Vojenského historického ústavu záujemcom ukázať historický vývoj československej a slovenskej vojenskej symboliky v jednotlivých historických obdobiach. Súčasne potvrdiť, že  Vojenský historický ústav je garantom tvorby a rozvoja vojenskej symboliky Slovenskej republiky v rezorte ministerstva obrany.
Plánovaný výstup: postupné systémové umiestňovanie na webovom portále Vojenského historického ústavu www.vhu.sk v časti Vojenská symbolika.  (VHÚ 2016, 2017, 2018).