Realizované a plánované vedecké projekty a úlohy v rokoch 2018 – 2022


III. Hlavné úlohy v rokoch 2018 – 2022

 1. Ťažiskom a prioritou výskumu je vedecké spracovávanie vojenských dejín Slovenska a Slovákov. Naďalej  pokračovať  vo vedeckom výskume a spracovávaní prameňov a dokumentov k vydaným zväzkom Vojenských dejín Slovenska ( III., IV. a V.), ako aj k ostatným vedeckým projektom v roku 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny.
 2. Vedecký a výskumný potenciál  ústavu využiť na riešenie vedeckých projektov a hlavných vedeckých úloh tak, aby v maximálnej miere boli plnené prioritné vedecké problémy, ktoré vychádzajú zo širokej spoločenskej objednávky a berú do úvahy:
  a) ich nižší stupeň doterajšieho poznania a spracovanosti,
  b) potrebu pre spracovanie vedeckých výstupov so širším celospoločenským dosahom syntetizujúceho charakteru.
 3. Rozvíjať vedeckú spoluprácu s pracoviskami historického zamerania v Slovenskej republike tak, aby umožnila efektívnu  súčinnosť v rámci vlastných projektov, hlavných vedeckých úloh a efektívny podiel na projektoch iných inštitúcií.
 4. Aktívne sa zúčastňovať na medzinárodných vedeckých podujatiach v rámci Medzinárodného komitétu vojenskej histórie – (ICMH), ktorého je Vojenský historický ústav členom od roku 1994. Participovať na činnosti archívnej a bibliografickej skupiny v rámci uvedeného medzinárodného komitétu vojenskej histórie.
 5. Rozvíjať medzinárodnú vedeckú spoluprácu s prioritným zameraním na bilaterálnu spoluprácu s partnerskými ústavmi v zahraničí (osobitne v Českej republike, Maďarsku, Spolkovej republike Nemecko, Spojených štátoch amerických, Ruskej federácii a Poľskej republike) a multilaterálnu spoluprácu v rámci Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov (CSWG). Aktívne prezentovať dosiahnuté výsledky vedeckého poznania slovenskej vojenskej historiografie na medzinárodných fórach.


IV. Hlavné plánované a realizované vedecké projekty a úlohy výskumu a vývoja v rokoch 2018 – 2022


A. VEDECKÉ PROJEKTY

1. „Pramene k vojenským dejinám Slovenska –  III., IV., V., VI. a VII. zväzok od najstarších čias do roku 1992“

Kód vedeckého projektu: -
Termín plnenia: január 2018 – december 2022
Vedúci: doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.           
Spoluriešitelia: Mgr. Peter CHORVÁT, PhD., Mgr. Jana ZAŤKOVÁ, PhD., PhDr. Peter. ŠUMICHRAST. PhD., Mgr. Alexej MASKALÍK, PhD., PhDr. Igor BAKA, PhD.

Charakteristika projektu: projekt zahrňuje spracovanie Prameňov k vojenským dejinám Slovenska I. až k VII. zväzku (od najstarších čias po rok 1992), ktorý je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy.
Plánovaný výstup: AAB – edované dokumenty k  (III. (1711 – 1914), IV. (1914 – 1939), V. (1939 – 1945), VI. (1945 – 1968), a VII. (1968 – 1992) zväzku.
 
2. „Pramene k vojenským dejinám Slovenska – III./1 (1711 – 1791), III./2 (1792 – 1847)“
Kód vedeckého projektu: VII/6/18-19
                                            VII/6/19-21
Termín plnenia: marec 2018 – november 2019, január 2019 – november 2021
Vedúci: doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.           
Spoluriešitelia: Mgr. Božena ŠEĎOVÁ.
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou vedeckého problému Pramene k vojenským dejinám Slovenska, ktorý je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy.
Plánovaný výstup: AAB – edované dokumenty III./1 (vydanie VHÚ, 2019), III./2 (vydanie VHÚ, 2021).
 
3. „Slováci a ČSĽA na tajnom fronte studenej vojny“ 
Kód vedeckého projektu: VI/2/15-19
Termín plnenia: január 2015 – december 2019
Vedúci: Mgr. Matej MEDVECKÝ, PhD.
Spoluriešitelia:                  -
Charakteristika projektu:  projekt je súčasťou vedeckého smeru Vojenské aspekty geopolitického postavenia Slovenska. Ide o doteraz nespracovanú problematiku, ktorej českí a slovenskí bádatelia začali aspoň čiastočne venovať pozornosť až v posledných rokoch. Pritom v zahraničí vznikli len za uplynulých 20 rokov desiatky vedeckých prác, ktoré sa venujú súpereniu tajných služieb oboch blokov, zhodnocovaniu nimi získaných poznatkov o armádach, výzbroji, výcviku, dislokácii či taktických a strategických plánov a vplyvu týchto informácií na vojenské, politické a hospodárske dianie. Ešte menej sú známe súvislosti o účasti Slovákov v týchto procesoch. Je preto potrebné, aj s ohľadom na fakt, že vojny nevyhrávajú len zbrane, ale aj informácie, pristúpiť k systematickému výskumu aj v tejto oblasti.
Cieľ projektu: vedeckým cieľom projektu je v prvom rade získať dostatok informácií o predmete projektu a následne synteticky spracovať dejiny Spravodajskej správy GŠ ČSĽA (a jej predchodcov) a pôsobeniu Slovákov v jej rámci v 40. a 50. rokoch minulého storočia.
Plánovaný výstup: AAB - vedecká monografia (vydanie VHÚ, 2019).
 
4. „Pramene k vojenským dejinám Slovenska III./5/2 (1867 – 1914)“ Rakúsko-uhorská armáda a spoločnosť na Slovensku   
Kód vedeckého projektu:   VII/7/17-20
Termín plnenia: január  2017 – november 2020
Vedúci: Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.
Spoluriešitelia:                    -
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou vedeckého problému Pramene k vojenským dejinám Slovenska, ktorý je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostredného poznávania minulosti nášho národa. Prínos majú jednak v oblasti vedeckej, laickej ale aj v okruhu percipientov rezortu obrany.
Uvedená zbierka prameňov bude nadväzovať na predbežne nerealizovanú zbierku III /5/1 (Organizácia a dislokácia rakúsko-uhorskej armády na Slovensku 1867 – 1914).
Projekt III /5 /2 Rakúsko-uhorská armáda a spoločnosť na Slovensku (1867 – 1914) bude prostredníctvom prekladov dokumentov a iných materiálov zobrazovať päť základných pilierov tejto problematiky:
1. Armáda verzus ekonomika mesta a vidieka;
2. Výstavba kasární a urbanizmus;
3. Armáda a kultúrny, resp. spoločenský život mesta a obce;
            4. Pôsobenie armády na politickú a národnostnú situáciu mesta a vidieka;
5. Slováci v rakúsko-uhorskej armáde 1867 – 1914.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti editovaných prameňov, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy.
Plánovaný výstup: AAB – edované dokumenty III /5 /2 (vydanie VHÚ, november 2020).
              
5. „Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV./1, IV./2, IV/3, IV/4 (1914 – 1939)“ 1)
Kód vedeckého projektu:   VII/6/13-21 (VII/6B/17-21-2.)
Termín plnenia:  január  2013 – december 2021
Vedúci: Mgr. Jana ZAŤKOVÁ, PhD.2)
Spoluriešitelia: Mgr. Peter CHORVÁT, PhD., plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.              
Charakteristika projektu: jedná sa o širší vedecký problém Prameňov k vojenským dejinám Slovenska, ktorý patrí ku kľúčovým v rámci programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti Vojenského historického ústavu. Rozdelenie publikovaných prameňov týkajúcich sa prvej svetovej vojny  na dva  zväzky,  ako aj  medzivojnové  obdobie prvej Československej republiky v rokoch 1918 – 1939, taktiež členené na dve časti  nie je samoúčelné. Z hľadiska obsahového zamerania pôjde o pramene a dokumenty členené nasledovne: IV./1. – Prvá svetová vojna a Slováci v rakúsko-uhorskej  armáde; IV./2. – československé légie a prvý zahraničný odboj v rokoch 1914 – 1920; IV./3. a VI./4. – Slovensko a Slováci v systéme československej brannej moci (1918 – 1939).
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov z obdobia rokov 1914 – 1939, a tým  prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy.
Plánovaný výstup: AAB – edované dokumenty IV./2. (vydanie VHÚ 2019), IV./3. (vydanie VHÚ 2020), IV./.4 (vydanie VHÚ 2022).
 
6.  „Nemecko-slovenské  vojenské vzťahy v rokoch 1939 – 1945“
Kód vedeckého projektu: II/4/16-19
Termín plnenia:                 január 2016 – december 2019
Vedúci:                               PhDr. Igor BAKA, PhD.         
Spoluriešitelia:                  -
Charakteristika projektu: Pri spracovaní projektu a stanovení časového limitu jeho riešenia sa vychádza zo súčasného stavu poznania problematiky tak v slovenskej, ako aj zahraničných historiografiách.  Heuristickú bázu predmetnej problematiky dodnes tvoria predovšetkým dokumenty domácej proveniencie. Ďalší výskum problematiky  (smerom k bližšiemu poznaniu rôznych aspektov nemecko-slovenských vojenských vzťahov v období druhej svetovej vojny), treba zamerať na  hlbší výskum v archívoch nemeckej proveniencie. Najväčší akcent by sa mal sústrediť na účasť slovenskej armády na frontoch druhej svetovej vojny, a to, predovšetkým, z nemeckej perspektívy. Pozornosť sa musí zameriavať tiež na otázku prezbrojenia slovenskej armády zo strany Nemecka, zapojenie  slovenského zbrojného priemyslu do nemeckého vojnového úsilia, organizáciu a mechanizmy fungovania nemeckých vojenských orgánov na Slovensku v rokoch 1939 1945, atď.
Cieľ projektu: Výsledky špecializovaného základného archívneho výskumu a doplnkového štúdia literatúry  využiť pri spracovaní hlavného koncového výstupu v podobe parciálnych vedeckých štúdií prezentovaných vo vedeckých časopisoch, resp. vedeckých konferenciách, predovšetkým však v podobe knižnej publikácie – monografie. Tá z hľadiska poznania zásadným spôsobom prispeje k rozvoju vedného odboru – slovenskej vojensko-historickej vedy.
Plánovaný výstup: AAB – vedecká monografia - Slovenská republika vo vojne proti ZSSR vo svetle nemecko-slovenských vzťahov (VHÚ alebo občianske združenie Pro Militaria Historica, 2019).3)
 
7.Slováci v československej armáde 1918 – 1992“
Kód vedeckého projektu: I/3/16-19
Termín plnenia:                 január 2016 – december 2019
Vedúci:                               Mgr. Alexej MASKALÍK, PhD.           
Spoluriešitelia:                  -
Charakteristika projektu: Vedecký projekt Slováci v čs. armáde 1918 – 1992 (s alternatívnym označením Slovenský aspekt výstavby čs. armády 1918 – 1992) vychádza z jedného z piatich hlavných vedecko-výskumných smerov Perspektívneho programu rozvoja vedeckej  a výskumnej činnosti VHÚ v oblasti vojenskej histórie Slovensko a Slováci v ozbrojených konfliktoch. Jeho ambíciou je zmapovať ťažiskové problémy vývoja slovenského prvku v ČSA v konkrétnych etapách spoločnej čs. štátnosti a zhodnotiť jeho hlavné trendy i mechanizmy s maximálnym prihliadnutím na základné determinanty, sprievodné javy a súvislosti. Okrem  rekonštrukcie  a analýzy slovenského aspektu personálnej výstavby  čs. veliteľského zboru je tiež cieľom dokresliť, aký bol reálny záujem vládnucich garnitúr riešiť k spokojnosti Slovákov ich primerané zastúpenie, a to tak v armáde celkovo, ako aj na jednotlivých stupňoch armádnej hierarchie (v rámci hodnostného profilu a obsadenia funkcií, aj ich celkového počtu a významu). Súčasťou projektu bude zostavovanie zoznamov a stručných biografických profilov Slovákov slúžiacich vo vyšších a najvyšších hodnostiach.
Cieľ projektu: Výsledky špecializovaného základného archívneho výskumu a doplnkového štúdia literatúry využiť pri spracovaní hlavného koncového výstupu v podobe parciálnych vedeckých štúdií prezentovaných vo vedeckých časopisoch, resp. vedeckých konferenciách, predovšetkým však v podobe knižnej publikácie – monografie.  Tá z hľadiska poznania zásadným spôsobom prispeje k rozvoju vedného odboru – slovenskej vojenskohistorickej vedy.
Výstup z vedeckého projektu: AAB - vedecká monografia (VHÚ alebo občianske združenie Pro Militaria Historica, 2019).
 
8. „Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/1/1.“ (Organizačná výstavba slovenskej armády 1939 – 1945)
Kód vedeckého projektuVII/7A/15-19
Termín plnenia: január  2015 – december 2019
Vedúci: PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
 Charakteristika projektu: jedná sa o širší vedecký problém Prameňov k vojenským dejinám Slovenska, ktorý patrí ku kľúčovým v rámci programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti Vojenského historického ústavu.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov z obdobia rokov 1939 – 1945, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a tiež aj v okruhu rezortu obrany.
Výstup z vedeckého projektu: AAB - edované dokumenty (VHÚ, 2020).
 
9. „Vojenská symbolika v dejinách Slovenska od najstarších čias po súčasnosť“ 
Kód vedeckého projektuI/4/17-19
Termín plnenia: marec  2017 – december 2019
Vedúci: Dr. Imrich PURDEK, PhD.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD., PhDr. Igor GRAUS, PhD. (externý)
Charakteristika projektu: Spracovať a sprístupniť problematiku vojenskej symboliky v dejinách Slovenska a Slovákov od najstarších čias po súčasnosť. Hlavnými súčasťami projektu budú heraldické insígnie, vexilologické pamiatky a faleristické artefakty.
Cieľ projektu: prispieť k posunu poznania slovenskej historiografie a osobitne slovenskej vojenskej historickej vedy vrátane vojenskej muzeológie, a tým prispieť k zvyšovaniu historického vedomia slovenskej odbornej i laickej verejnosti. V neposlednom rade prispieť aj k pestovaniu zdravých vojenskohistorických tradícií. 
Výstup z vedeckého projektu: čiastkové štúdie (2017, 2018, 2019), kolektívna monografia (VHÚ, 2020).
 
10. „Počiatky tzv. normalizácie a jej dôsledky v armáde na Slovensku  v období rokov 1968 – 1971“
Kód vedeckého projektu:      III/1/17-20
Termín plnenia: január  2017 – december 2020
Vedúci: Dr. Miloslav PÚČIK, CSc.
Spoluriešitelia:                            -
Charakteristika projektu: Projekt sa rieši v rámci hlavného vedeckého problému III. Vojenské, politické, hospodárske, sociálne a národnostné aspekty vzťahu armády a spoločnosti na Slovensku od 15. storočia.  Je súčasťou hlavného vedeckovýskumného smeru: 1. Slovenská spoločnosť a armáda v kontinuite historického vývoja, vzťah armády a spoločnosti.
Cieľ projektu: rozšíriť a prehĺbiť úroveň vedeckého poznania o doposiaľ nedostatočne spracované aspekty procesu tzv. normalizácie v špecifických podmienkach silových zložiek na Slovensku.
Výstup z vedeckého projektu: AAB - vedecká monografia (VHÚ v roku 2020).


B. HLAVNÉ VEDECKÉ ÚLOHY

 1.  „Historiografia vojenských dejín Slovenska“ (výberové bibliografie periodické (ročné), tematické a personálne)“
Vedecká úloha
Termín plnenia: január 2018 – december 2022  
Riešiteľ:  Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: spracovanie sumarizujúcich bibliografických prehľadov pôvodných vedeckých a odborných prác publikovaných vo forme monografií, syntéz, mono- a polytematických zborníkov, odborných štúdií, statí, článkov, memoárovej literatúry domácej a čiastočne i zahraničnej proveniencie, členených tematicky alebo chronologicky. 
Cieľ vedeckej úlohy: sumarizácia výsledkov slovenskej vojenskej historiografie za príslušné obdobie, ku konkrétnej vojenskej a vojensko-politickej historickej udalosti alebo osobnosti vojenských dejín Slovenska, doplnená prekladovou literatúrou zodpovedajúceho profilu. 
Plánované výstupy:
2018
- Vojenské dejiny Slovenska XXIII. – výberová bibliografia za rok 2015
- Slováci v operáciách na udržanie mieru a  v boji proti terorizmu – výberová bibliografia publikovaných prác v rokoch 1993 –  2017 (bibliografická bilancia štvrťstoročia)
2019
- Vojenské dejiny Slovenska XXIV. – výberová bibliografia za rok 2016
- Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny – výberová bibliografia publikovaných prác v rokoch 2011 – 2015
2020
-  Vojenské dejiny Slovenska XXV. – výberová bibliografia za rok 2017
- Vojenské a vojensko-politické udalosti na Slovensku v povojnových rokoch 1919/1920 – výberová bibliografia tridsaťročia (práce publikované v rokoch 1990 – 2020)
2021
- Armáda a spoločnosť v premenách času – výberová bibliografia
2022
- Vojenské dejiny Slovenska XXVI. – výberová bibliografia za rok 2018
- Žena v armáde a ozbrojených zložkách – výberová bibliografia (práce publikované v rokoch 1990 – 2021)
 
2. „Vojenská história“ – časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo“ 
Vedecká úloha
Termín plnenia: január 2018 - december 2022
Riešiteľka: Mgr. Mária STANOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: obsahové napĺňanie časopisu originálnymi vedeckými štúdiami, staťami a článkami vybavenými poznámkovým aparátom a tematicky sa vzťahujúcimi na vojenské dejiny, vojenské múzejníctvo a archívnictvo. Úloha si vyžaduje sledovanie vývoja vedeckého výskumu,  spoluprácu s vedeckými pracovníkmi uvedeného zamerania, aby bola pravidelne pokrytá stanovená štruktúra  časopisu, určená redakčnou radou. Časopis sa vnútorne člení na: štúdie, dokumenty a materiály, recenzie, personálie, anotácie, glosy, kronika. Získaný materiál riešiteľ vedecky a jazykovo apretuje, zostavuje a v spolupráci s grafikom  kompletne pripravuje do tlače.
Cieľ vedeckej úlohy: aktívnym spôsobom prispievať k objasňovaniu a propagovaniu významných etáp a medzníkov vojenských dejín, histórie vojenstva a ozbrojených síl Slovenska a slovenského národa. Jeho hlavným cieľom je aktívna účasť na formovaní a prehlbovaní historického a národného povedomia vo výchovnom a pedagogickom procese v rámci armády, ako aj v celospoločenskom kontexte
Plánované výstupy: ročne – štyri čísla odborne zameraného časopisu.
 
3. „Československá a slovenská vojenská symbolika (1914 – 1992), slovenská vojenská symbolika od roku 1993 po súčasnosť na webovom portáli Vojenského historického ústavu“
Vedecká úloha
Termín plnenia: január 2016 – december 2019
Riešiteľ:  Dr. Imrich PURDEK, PhD.          
Spoluriešitelia: Mgr. Viktor Gabáni    
Charakteristika vedeckej úlohy:  Spracovať sumarizovaný prehľad československej a slovenskej vojenskej symboliky so zameraním na vojenské zástavy, vojenské vyznamenania, hodnostné označenia (dištinkcie), označenia druhov zbraní, vojsk a služieb, odznaky a znaky, ako aj ďalšie používané symboly. Prehľad vojenských symbolov zosumarizovať za jednotlivé obdobia,  a to: československé légie  v rokoch 1. svetovej vojny (1918 – 1920), československá armáda v medzivojnovom období (1918 – 1939), československé zahraničné jednotky v rokoch 2. svetovej vojny (1939 – 1945), slovenská armáda (1939 – 1945), československá armáda (1945 – 1992), Armáda Slovenskej republiky, resp. Ozbrojené sily Slovenskej republiky (1993 – súčasnosť). Spracovať prehľad a charakteristiku (popis) jednotlivých vojenských symbolov v obrazovej farebnej (čierno-bielej) predlohe s premyslenou štruktúrou na jej umiestnenie na webový portál Vojenského historického ústavu,  Plánovanie a realizovanie hlavnej úlohy nadväzuje na riešenie projektu „Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie“.
Cieľ vedeckej úlohy: názorným zverejňovaním na webovom portáli Vojenského historického ústavu priblížiť historický vývoj československej a slovenskej vojenskej symboliky v jednotlivých historických obdobiach. Súčasne potvrdiť, že  Vojenský historický ústav je garantom tvorby a rozvoja vojenskej symboliky Slovenskej republiky v rezorte ministerstva obrany.
            Plánovaný výstup: GHG - postupné systémové umiestňovanie na webovom portáli Vojenského historického ústavu www.vhu.sk v časti Vojenská symbolika (VHÚ  2018 a 2019).


C. HLAVNÉ VÝSKUMNÉ ÚLOHY (Vojenské archívnictvo)  

1. „Vojenské vysoké školy“
Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2018 – december 2022
Riešitelia: Ing. Milan ONDRUŠ, Mgr. Katarína IVANIČOVÁ, PhDr. Andrea GAJDÁČOVÁ.
Charakteristika vedeckej úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane úvodu, menných a vecných registrov. Pod združený názov „Vojenské školstvo“ sú zahrnuté archívne fondy:
 • Vysoká vojenská pedagogická škola Bratislava 
 • Vysoká vojenská veliteľsko-technická škola Martin 
 • Vysoká vojenská letecká škola SNP Košice
 • Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš
 • Vojenská fakulta Vysokej školy dopravnej Žilina 
Cieľ vedeckej úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni  VHA.
Plánovaný výstup: GII - inventáre (vydávanie VHÚ, v rokoch 2020 – 2023).
 
2. „Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy obyčajné 1943 – 1944“
Výskumná úloha
Termín plneniajanuár 2018 – december 2022
Riešitelia: Mgr. Viktor GABÁNI.
Charakteristika vedeckej úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 - 1945.
Cieľ vedeckej úlohy: Archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup:  GII -inventár (vydanie VHÚ, 2023).
 
3. „Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy spravodajské I. (1940-1942)“
Výskumná úloha
Termín plneniajanuár 2018 – december 2021
RiešiteliaPhDr. Milena BALCOVÁ.
Charakteristika vedeckej úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 - 1945.
Cieľ vedeckej úlohy: Archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
         Plánovaný výstup:  GII - inventár (vydanie VHÚ, 2022).
 
4. „Krajinské vojenské veliteľstvo 1939“
Výskumná úloha
Termín plneniajanuár 2018 – december 2020“
RiešiteliaMgr. Peter KRALČÁK, PhD.
Charakteristika vedeckej úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 - 1945.
Cieľ vedeckej úlohy: Archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup:  inventár (vydanie VHÚ, 2021).
 
5. „Zemské stavebné riaditeľstvo v Bratislave“
Výskumná úloha
Termín plnenia marec 2018 – december 2018
Riešitelia: Mgr. Katarína IVANIČOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívneho fondu.
Cieľ vedeckej úlohy: Archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup:  inventár (vydanie VHÚ, 2019). 


D. HLAVNÉ VÝSKUMNÉ ÚLOHY (Vojenské múzejníctvo) 

1. „Heslár pojmov pre spracovávanie elektronickej evidencie múzejných zbierkových predmetov“ 
Výskumná úloha
Termín plneniajanuár 2018 – december 2022
VedúciMgr. Viera JURKOVÁ
SpoluriešiteliaBc. Mgr. Peter KADLEC, Ing. Milan MIKLAN, Mgr. Jerguš VÁRY, Bc. Tomáš HANICH.     
Charakteristika projektu:  tvorba heslára pojmov potrebných na spracovanie elektronickej evidencie múzejných zbierok zo zbierkového fondu VHM Piešťany. Jeho vypracovanie zabezpečí budovanie integrovaného múzejného informačného systému.
Cieľ projektu: spracovaným stručným slovníkom pojmov sa vytvoria potrebné podmienky na zaraďovanie jednotlivých múzejných zbierkových predmetov VHM Piešťany do centrálnej evidencie múzejných zbierok v programe ESEZ.
Plánovaný výstup: GII - heslár v elektronickej podobe v systéme ESEZ.
 
2. „Katalogizovanie zbierkových predmetov v rámci projektu ESEZ-4G“
Výskumná úloha
Termín plneniajanuár 2018 – december 2022
VedúciBc. Mgr. Peter KADLEC
SpoluriešiteliaMgr. Viera JURKOVÁ, Ing. Milan MIKLAN, Mgr. Jerguš VÁRY, Bc. Tomáš HANICH, Tomáš TKÁČIK, Mgr., Juraj KOPECKÝ, Mgr. Peter HOLÍK, Mgr. Gabriel BLAŠKO, Mgr. Lenka VRÁBĽOVÁ, Mgr. Ivan CUPER. 
Charakteristika projektu:  komplexné vedomostné spracovanie zbierkových predmetov pridelených zbierok v rámci projektu ESEZ-4G.
Cieľ projektu: vytvorenie centrálnej evidencie múzejných zbierok v programe ESEZ.
Plánovaný výstup: GII – katalóg v elektronickej podobe v systéme ESEZ-4G.
 

1) Projekt rozdelený na dve časti – podprojekty: VII/6A/13-16 - 1. časť; VII/6B/17-21 - 2. časť.
2) Podľa zmenového listu č.: VHÚ-5-26/2016-OVHV, schváleného dňa 11. novembra 2016.
3) Podľa zmenového listu č.: VHÚ-5-28/2016-OVHV, schváleného riaditeľom VHÚ dňa 14. novembra 2016.
4) Podľa zmenového listu č.: VHÚ-5-25/2017-OVHV, schválené riaditeľom VHÚ dňa 4. decembra 2017.