Realizované a plánované vedecké projekty a úlohy v rokoch 2020 – 2024

Hlavné plánované a realizované vedecké projekty a úlohy výskumu a vývoja v rokoch 2020 – 2024

 A. VEDECKÉ PROJEKTY
 

1. Pramene k vojenským dejinám Slovenska –  III., IV., V., VI. a VII. zväzok (od najstarších čias do roku 1992)
Kód vedeckého projektu: -
Termín plnenia: január 2018 – december 2024
Vedúci: doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.           
Spoluriešitelia: Mgr. Peter CHORVÁT, PhD., Mgr. Jana ZAŤKOVÁ, PhD., plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD., PhD., PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD., doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc., Mgr. Alexej  MASKALÍK, PhD., PhDr. Igor BAKA, PhD.
Charakteristika projektu: projekt zahrňuje spracovanie Prameňov k vojenským dejinám Slovenska I. až k VII. zväzku (od najstarších čias po rok 1992), ktorý je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy.
Plánovaný výstup: AAB – edované dokumenty k  (III. (1711 – 1914), IV. (1914 – 1939), V. (1939 – 1945), VI. (1945 – 1968), a VII. (1968 – 1992) zväzku. 
 
2.  Pramene k vojenským dejinám Slovenska – III./2 (1792 – 1847)
Kód vedeckého projektu: VII/6/19-21                                          
Termín plnenia: január 2019 – november 2021
Vedúci: doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.           
Spoluriešitelia: Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou vedeckého problému Pramene k vojenským dejinám Slovenska, ktorý je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy.
Plánovaný výstup: AAB – edované dokumenty III./2 (vydanie VHÚ, 2021).
 
3. Pramene k vojenským dejinám Slovenska III./5/2 (1867 – 1914); Rakúsko-uhorská armáda a spoločnosť na Slovensku   
Kód vedeckého projektu: VII/7/17-20
Termín plnenia: január  2017 – november 2020
Vedúci: Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.
Spoluriešitelia:                    -
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou vedeckého problému Pramene k vojenským dejinám Slovenska, ktorý je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostredného poznávania minulosti nášho národa. Prínos majú jednak v oblasti vedeckej, laickej, ale aj v okruhu percipientov rezortu obrany.
Uvedená zbierka prameňov bude nadväzovať na predbežne nerealizovanú zbierku III /5/1 (Organizácia a dislokácia rakúsko-uhorskej armády na Slovensku 1867 – 1914).
Projekt  bude prostredníctvom prekladov dokumentov a iných materiálov zobrazovať päť základných pilierov tejto problematiky:
1. Armáda verzus ekonomika mesta a vidieka;
2. Výstavba kasární a urbanizmus;
3. Armáda a kultúrny, resp. spoločenský život mesta a obce;
4. Pôsobenie armády na politickú a národnostnú situáciu mesta a vidieka;
5. Slováci v rakúsko-uhorskej armáde 1867 – 1914.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti editovaných prameňov a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy.
Plánovaný výstup: AAB – edované dokumenty III./5/2 (vydanie VHÚ, 2020).
 
4. Pramene k vojenským dejinám Slovenska –  III./5/1; Dislokácia rakúsko-uhorskej armády na území Slovenska 1867 – 1914  
Kód vedeckého projektu: VII/8/21 – 24
Termín plnenia: január 2021 – december 2024
Vedúci: Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.           
Spoluriešitelia:                 -
Charakteristika projektu: Projekt vydávania editovaných prameňov k vojenským dejinám Slovenska patrí ku kľúčovým v rámci vedecko-výskumnej činnosti VHÚ. Problematika dislokácie rakúsko-uhorskej armády v období 1867 – 1914 je neoddeliteľnou súčasťou vojenských dejín Slovenska v sledovanom období.     
Cieľ projektu: Formou príručky priblížiť dislokáciu rakúsko-uhorskej armády na území Slovenska. Projekt úzko súvisí s projektom III/5/2, ktorý bude knižnou formou vydaný v nasledovnom roku (2020).   
Plánovaný výstup: AAB – editované dokumenty k III. zväzku (1711 – 1914, vydanie VHÚ, 2025). 
 
5. Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV./1, IV./2, IV/3, IV/4 (1914 – 1939) /vojensky-historicky-ustav/)
Kód vedeckého projektu:  VII/6/13-21 (VII/6B/17-21-2)
Termín plnenia: január  2013 – december 2021
Vedúci: Mgr. Jana ZAŤKOVÁ, PhD.2)
Spoluriešitelia: plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.                 
Charakteristika projektu: jedná sa o širší vedecký problém Prameňov k vojenským dejinám Slovenska, ktorý patrí ku kľúčovým v rámci programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti Vojenského historického ústavu. Rozdelenie publikovaných prameňov týkajúcich sa prvej svetovej vojny  na dva  zväzky,  ako aj  medzivojnové  obdobie prvej Československej republiky v rokoch 1918 – 1939, taktiež členené na dve časti,  nie je samoúčelné. Z hľadiska obsahového zamerania pôjde o pramene a dokumenty členené nasledovne: IV./1. – Prvá svetová vojna a Slováci v rakúsko-uhorskej  armáde; IV./2. – československé légie a prvý zahraničný odboj v rokoch 1914 – 1920; IV./3. a VI./4. – Slovensko a Slováci v systéme československej brannej moci (1918 – 1939).
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov z obdobia rokov 1914 – 1939, a tým  prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy. IV./3. (vydanie
Plánovaný výstup: AAB – edované dokumenty IV./2. (vydanie VHÚ, 2021)3),( vydanie VHÚ, 2022)3), IV./.4 (vydanie VHÚ, 2024)3).
6. Pramene k vojenským dejinám Slovenska V./1/1;  (Organizačná výstavba slovenskej armády 1939 – 1945) /komponenty/)
 Kód vedeckého projektu: /vybranu-stranku-nie-je-mozne-zobrazit/)
Termín plnenia: január  2015 – december 20214)
Vedúci: PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
Charakteristika projektu: jedná sa o širší vedecký problém Prameňov k vojenským dejinám Slovenska, ktorý patrí ku kľúčovým v rámci  programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti Vojenského historického ústavu.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov z obdobia rokov 1939 – 1945, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a tiež aj v okruhu rezortu obrany.
Výstup z vedeckého projektu: AAB – edované dokumenty (vydanie VHÚ, 2021).4)
 
7. Pramene k vojenským dejinám Slovenska V./2/1 (Veliteľstvo 1. čs. armády na Slovensku v r. 1944)
Kód vedeckého projektu: VII/7A/20-22
Termín plnenia: január  2020 – december 2022
Vedúci: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.
Spoluriešitelia:                                         -
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou spracovania Prameňov k vojenským dejinám Slovenska  k I. až  VII. zväzku (od najstarších čias po rok 1992), ktoré je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov, a tým prispieť k posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy v poznaní domáceho protifašistického odboja v rokoch 2. svetovej vojny a jeho vyvrcholenia  Slovenským národným povstaním, ktorého hlavnou ozbrojenou silou bola 1. čs. armáda na Slovensku.
Výstup z vedeckého projektu: AAB – edované dokumenty (vydanie VHÚ, 2023).
 
8. Pramene k vojenským dejinám Slovenska – V./3/1; Armádna skupina a Zaisťovacia divízia na východnom fronte (1941 – 1943)
Kód vedeckého projektu: VII/7/22-25
Termín plnenia: január 2022 – november 2025
Vedúci: PhDr. Igor BAKA, PhD.           
Spoluriešitelia: doc. Jozef BYSTRICKÝ, CSc., PhDr. Katarína IVANIČOVÁ
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou vedeckého problému Pramene k vojenským dejinám Slovenska, ktorý je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy. Dielo má ambíciu posunúť poznanie slovenskej historiografie o pôsobení slovenskej armády vo vojne proti ZSSR publikovaním relevantných dokumentov, ktoré sa nachádzajú v domácich, ale tiež v zahraničných archívoch. 
Plánovaný výstup: AAB – edované dokumenty (vydanie VHÚ, 2025).
 
9. Slováci na talianskom fronte
Kód vedeckého projektu: II/1/20 – 22  
Termín plnenia: január 2020 – december 2022
Vedúci: Mgr. Jana ZAŤKOVÁ, PhD.        
Spoluriešitelia:                 
Charakteristika projektu: Cieľom projektu je zmapovať bojové nasadenie Slovákov na talianskom fronte počas 1. svetovej vojny. Predovšetkým od roku 1917 na tomto fronte bojovalo množstvo Slovákov  – napríklad  v rámci 14. pešej divízie. Zúčastnili sa posledných ofenzív na rieke Soča, ako aj ofenzívy na rieke Piava v roku 1918.  Rovnako sa do tejto ofenzívy na strane Dohody zapojili aj Slováci v rámci československých légií. Počas týchto bojov množstvo Slovákov padlo či bolo ranených. Viacero Slovákov bolo tiež za svoje              hrdinstvo v boji vyznamenaných. Projekt má preto za cieľ vykresliť aj osudy niektorých konkrétnych Slovákov na základe zachovaných denníkových záznamov či spomienok.
Cieľ projektu: Výsledky špecializovaného archívneho výskumu a doplnkového štúdia literatúry využiť pri spracovaní knižnej publikácie – monografie. Tá z hľadiska poznania zásadným spôsobom prispeje k rozvoju slovenskej historickej vedy. Parciálne vedecké štúdie budú publikované vo vedeckých časopisoch, resp.  prednesené na vedeckých konferenciách.
Plánovaný výstup: AAB – vedecká monografia (vydanie VHÚ, 2022).
 
10.   Kronika Slovenského štátu II., III. časť (jún 1941 – december 1943) (január 1944 – apríl 1945)
Kód vedeckého projektu: III/2/20-22
Termín plnenia: január 2020 – december 2022
Vedúci: PhDr. Igor BAKA, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Matej MEDVECKÝ, PhD., Historický ústav v spolupráci s VHÚ (vedúci autorského kolektívu PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.) 
Charakteristika projektu:  Projekt ideovo nadväzuje na formát chronologických obrázkových kroník a historických atlasov. Konečný výstup z projektu vo forme kolektívnej populárno-vednej  monografie je rozdelený do troch chronologicky nadväzujúcich zväzkov, z ktorých prvý vyšiel v roku 2019. Úlohou autorského kolektívu je formou chronologicky radených hesiel doplnených bohatým obrázkovým materiálom (fotografie, dokumenty) zmapovať kľúčové témy sledovaného obdobia, ako sú medzinárodné postavenie Slovenska v rokoch 1939 – 1945,  vzťahy s Nemeckom, politický systém  a  režim,  jednotlivé  oblasti  hospodárskeho,  kultúrneho  rozvoja,  ale tiež otázky vývoja techniky a armády. Úlohou pracovníkov VHÚ bude spracovanie vojenských aspektov vývoja Slovenskej republiky, ako aj otázok spojených s činnosťou vojenského a politického odboja doma a v zahraničí v predmetnom období.
Cieľ projektu: Sprístupniť širokej verejnosti reálny a objektívny obraz Slovenskej republiky 1939 – 1945 (vrátane jeho vojenských a vojensko-politických aspektov), ktorý by obsahoval tienisté a tiež pozitívne stránky historického vývoja prostredníctvom čitateľsky zrozumiteľného a príťažlivého historického diela podľa vzoru obrázkových chronologických kroník.  
Plánovaný výstup:   BAA – kolektívna monografia (vydanie Ottovo nakladatelství Praha, II. časť, 2021; III. časť, 2022).
 
11.  Vojenský odboj na Slovensku v rokoch 2. svetovej vojny
Kód vedeckého projektu: II/1/23 – 26
Termín plnenia: január 2023 – december 2026
Vedúci: Mgr. Matej MEDVECKÝ, PhD.           
Spoluriešitelia:                -
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou hlavného vedeckého smeru 1) Slovenská spoločnosť a armáda v kontinuite historického vývoja, vzťah armády a spoločnosti. Projekt sa bude zameriavať na problematiku vojenského odboja na Slovensku, ako aj zásahom slovenského a nemeckého bezpečnostného aparátu proti jeho protagonistom. Ide o tému, ktorá bola v minulosti spracovaná, avšak hlbšie len v niektorých smeroch.
Cieľ projektu: zhodnotenie, zosumarizovanie doterajšieho stavu poznania a rozšírenie o doteraz menej využívané materiály, ako aj o relevantnú, avšak do súčasnosti málo využívanú dokumentáciu. Dôležitou súčasťou bude aj výskum v domácich a zahraničných archívoch. 
Plánovaný výstup: AAB – vedecká monografia (vydanie VHÚ, 2026).
 
12. V prvom slede Varšavskej aliancie. Encyklopédia Československej armády 1955 – 1991
Kód vedeckého projektu:  II/1/22 – 26
Termín plnenia: január 2022 – december 2026
Vedúci: Mgr. Alex MASKALÍK, PhD.
Spoluriešitelia: PhDr. Jiří FIDLER, PhD. (ext.), Dr. Pavel MINAŘÍK, CSc. (ext.), PhDr. Prokop TOMEK, PhD. (ext.), PhDr. Milan VYHLÍDAL, PhD. (ext.), Mgr. Matej MEDVECKÝ, PhD.
Charakteristika projektu: Projekt vychádza z vedecko-výskumného smeru Organizačný vývoj vojenskej správy, armády a ostatných  ozbrojených  zložiek  na  území  Slovenska,  bude  však pokrývať niekoľko vedeckých problémov riešených VHÚ Bratislava v rámci základného výskumu: 1) vývoj čs. ozbrojených síl na teritóriu Slovenska, 2) Slovensko a Slováci vo vojnách a ozbrojených konfliktoch, 4) vojenské osobnosti v dejinách Slovenska a 5) vývoj vojenskej techniky a zbrojnej výroby na Slovensku. Jeho cieľom je heslovitou formou spracovať vývoj organizačnej, dislokačnej, personálnej a materiálnej štruktúry čs. armády v období rokov 1955 – 1991 vnímajúc slovenské reálie v rámci spoločných čs. dejín a rešpektujúc fakt, že jej gro bolo rozmiestnené v Čechách, a vojenskou službou mimo materské územie prešla väčšina Slovákov (z radov vojakov z povolania i základnej služby). Encyklopedické heslá by mali stručne a výstižne priblížiť 1) jednotlivé súčastí čs. armády (cez históriu, predurčenie, organizáciu, dislokáciu a personálne obsadenie až po ich zaradenie v hierarchii), t. j. centrálne orgány, vojenské správy, školy a akadémie, vojenské úrady a zariadenia v pôsobnosti MNO, resp. zväzy, zväzky a útvary od pluku nahor; 2) dôstojníkov zastávajúcich v armáde exponované posty (z hodnostného hľadiska od plk. nahor, z hľadiska funkčného u vševojskových veliteľov od divízie nahor a v rámci ústredných orgánov vojenskej správy od náčelníkov správ a veliteľov druhov vojsk nahor); 3) vojenské posádky s uvedením všetkých armádnych súčastí, ktoré tu boli dislokované; 4) zbrane a výzbroj používané čs. armádou v predmetnom období s historickým exkurzom a uvedením najdôležitejších takticko-technických dát; 5) hlavné vojenské a vojensko-politické udalosti, ktorých sa armáda zúčastnila a 6) služobné kategórie vojakov z povolania, resp. dobový hodnostný systém. Hĺbka záberu a časové ohraničenie projektu budú závisieť od toho, v akom početnom zložení bude  autorský kolektív, aké finančné prostriedky budú naň vyčlenené (na zahraničné pracovné cesty a honoráre pre spoluriešiteľov mimo pracovisko) a ako bude vydanie jednozväzkovej encyklopédie limitované množstvom nazhromaždeného podkladového materiálu. Jej súčasťou by mali byť početné dobové fotografie a ilustrácie, mapky, schematizmy a najrôznejšie tabuľkové prehľady, viažuce sa k jednotlivým aspektom výstavby čs. armády.
Cieľ projektu: Vytvoriť pre laickú a odbornú verejnosť pomôcku pri orientácii v danej problematike a prispieť k popularizácii tohto obdobia vojenských dejín Slovenska. Výstup bude vhodný tak pre reprezentačné potreby Ministerstva obrany a GŠ Ozbrojených síl SR, ako aj pri vlastnej prezentácii VHÚ vo vzťahu k širšej verejnosti a nielen doma, ale i v Českej republike (hlavne ak zvážime fakt, že základnú vojenskú službu v spoločnej armáde vtedy absolvovalo cez 3 milióny mladých Čechoslovákov a profesionálnou prešlo cca 200-tisíc ďalších – väčšina z nich je stále nažive, pričom nezanedbateľná časť v produktívnom veku).
Plánovaný výstup: AAB – encyklopédia.
 
13. Vojenská rozviedka ČSĽA v potenciálnom vojnovom konflikte medzi NATO a Varšavskou zmluvou (1960 – 1990)
Kód vedeckého projektu: II/1/21 – 25
Termín plnenia: január 2021 – december 2025
Vedúci: Dr. Miloslav PÚČIK, CSc.
Charakteristika projektu: vedecký projekt je súčasťou hlavného vedeckého smeru „Vojenské aspekty geopolitického postavenia Slovenska“ a vychádza z hlavného vedeckého a výskumného problému „VI. Vojenské aspekty geopolitického postavenia Slovenska“. Problematika vedeckého projektu je doposiaľ nepracovaná nielen v našich podmienkach, ale aj v Českej republike. Zatiaľ boli publikované  len  čiastkové vedecko-populárne  produkty.  Zásadný  problém  však spočíva  v tom,  že  autori  neskúmali, či  túto problematiku vo väzbe na ČSĽA, jej postavenie a úlohy, ktoré mala plniť v potenciálnom vojnovom konflikte, ktorý hrozil medzi NATO a Varšavskou zmluvou, v celom  období tzv. studenej  vojny. K  tejto problematike  zatiaľ nebol vykonaný ani žiadny  základný  archívny výskum. Doposiaľ nie je dôsledne  spracovaná  strategická  ani  operačná úroveň.  Vojenské  spravodajské služby  a  rozviedky zvlášť  vždy vzbudzovali záujem nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti. Potvrdilo to aj 25. výročie vzniku Vojenského spravodajstva MO SR. Faktom je, že taká dôležitá zložka bezpečnostného systému SR nemá spracovanú históriu vojenského spravodajstva.
Cieľ projektu: základný archívny výskum relevantných archívnych dokumentov, priebežné spracovanie a publikovanie vedeckého poznania vo forme vedeckých štúdií v odbornom časopise Vojenská história a v odborných časopisoch v Českej republike. Dejiny vojenskej rozviedky ČSĽA by súčasne zahrňovali aj postavenie a úlohy Východného vojenského okruhu vo variantoch potenciálneho vojnového konfliktu. Čiastkovou témou by bolo aj spracovanie problematiky pôsobenia Slovákov vo vojenskej rozviedke.
Plánovaný výstup: AAB – vedecká monografia (vydanie VHÚ, 2025).
 
14. Počiatky tzv. normalizácie a jej dôsledky v armáde na Slovensku  v období rokov 1968 – 1971
 Kód vedeckého projektu: III/1/17-20
Termín plnenia: január  2017 – december 2020
Vedúci: Dr. Miloslav PÚČIK, CSc.
Spoluriešitelia:                            -
 Charakteristika projektu: Projekt sa rieši v rámci hlavného vedeckého problému III. Vojenské, politické, hospodárske, sociálne a národnostné aspekty vzťahu armády a spoločnosti na Slovensku od 15. storočia.  Je súčasťou hlavného vedeckovýskumného smeru: 1. Slovenská spoločnosť   a armáda v kontinuite historického vývoja, vzťah armády a spoločnosti.
Cieľ projektu: rozšíriť a prehĺbiť úroveň vedeckého poznania o doposiaľ nedostatočne spracované aspekty procesu tzv. normalizácie v špecifických podmienkach silových zložiek na Slovensku.
Výstup z vedeckého projektu: AAB – vedecká monografia (VHÚ v roku 2020).
 
15. „Vojenská symbolika v dejinách Slovenska od najstarších čias po súčasnosť“/stranky-sk/) 
Kód vedeckého projektu: I/4/17-20
Termín plnenia: marec  2017 – december 2020
Vedúci: Dr. Imrich PURDEK, PhD.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD., PhDr. Igor GRAUS, PhD. (externý).
Charakteristika projektu: Spracovať a sprístupniť problematiku vojenskej symboliky v dejinách Slovenska a Slovákov od najstarších čias po súčasnosť. Hlavnými súčasťami projektu budú heraldické insígnie, vexilologické pamiatky a faleristické artefakty.
Cieľ projektu: prispieť k posunu poznania slovenskej historiografie a osobitne slovenskej vojenskej historickej vedy vrátane vojenskej muzeológie,  a tým prispieť k zvyšovaniu historického vedomia slovenskej odbornej i laickej verejnosti. V neposlednom rade prispieť aj k pestovaniu zdravých vojenskohistorických tradícií. 
Výstup z vedeckého projektu:  kolektívna monografia (VHÚ, r. 2021).5)
 
16. „Slováci v československej armáde 1918 – 1992“
Kód vedeckého projektu: I/3/16-19
Termín plnenia: január 2016 – december 2021 [6])
Vedúci: Mgr. Alexej MASKALÍK, PhD.           
Spoluriešitelia:                  -
Charakteristika projektu: Vedecký projekt Slováci v čs. armáde 1918 – 1992 (s alternatívnym označením Slovenský aspekt výstavby čs. armády 1918 – 1992) vychádza z jedného z piatich hlavných vedecko-výskumných smerov Perspektívneho programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ v oblasti vojenskej histórie Slovensko a Slováci v ozbrojených konfliktoch. Jeho ambíciou je zmapovať ťažiskové problémy vývoja slovenského prvku v ČSA v konkrétnych etapách spoločnej čs. štátnosti a zhodnotiť jeho hlavné trendy i mechanizmy s maximálnym prihliadnutím na základné determinanty, sprievodné javy a súvislosti. Okrem  rekonštrukcie  a analýzy slovenského aspektu personálnej výstavby  čs. veliteľského zboru je tiež cieľom dokresliť, aký bol reálny záujem vládnucich garnitúr riešiť k spokojnosti Slovákov ich primerané zastúpenie, a to tak v armáde celkovo, ako aj na jednotlivých stupňoch armádnej hierarchie (v rámci hodnostného profilu a obsadenia funkcií, aj ich celkového počtu a významu). Súčasťou projektu bude zostavovanie zoznamov a stručných biografických profilov Slovákov slúžiacich vo vyšších a najvyšších hodnostiach.
Cieľ projektu: Výsledky špecializovaného základného archívneho výskumu a doplnkového štúdia literatúry využiť pri spracovaní hlavného koncového výstupu v podobe parciálnych vedeckých štúdií prezentovaných vo vedeckých časopisoch, resp.  vedeckých konferenciách, predovšetkým však v podobe knižnej publikácie – monografie.  Tá z hľadiska poznania zásadným spôsobom prispeje k rozvoju vedného odboru – slovenskej vojenskohistorickej vedy.
Výstup z vedeckého projektu: AAB - vedecká monografia (VHÚ v spolupráci s občianskym združením Pro Militaria Historica, 2021).
 
/vojensky-historicky-ustav/) Projekt rozdelený na dve časti – podprojekty: VII/6A/13-16 - 1. časť; VII/6B/17-21 - 2. časť.
[2]) Podľa zmenového listu č.: VHÚ-5-43/2019-OVHV, schváleného dňa 20. decembra 2019.
/komponenty/) Podľa zmenového listu č.: VHÚ-5-25/2017-OVHV, schválené riaditeľom VHÚ dňa 4. decembra 2017.
/vybranu-stranku-nie-je-mozne-zobrazit/) Podľa zmenového listu č.: VHÚ-5-35/2019-OVHV, schválené riaditeľom VHÚ dňa 25. novembra 2019.
/stranky-sk/ Podľa zmenového listu č.: VHÚ-5-40/2019-OVHV, schválené riaditeľom VHÚ dňa 13. decembra 2019.
[6]) Podľa zmenového listu č. VHÚ-5-42/2019-OVHV, schválené riaditeľom VHÚ dňa 20. decembra 2019.
 

B. HLAVNÉ VEDECKÉ ÚLOHY

1.  „Historiografia vojenských dejín Slovenska“ (výberové bibliografie periodické (ročné), tematické a personálne)“
Vedecká úloha
Termín plnenia: január 2020 – december 2024  
Riešiteľ:  Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: spracovanie sumarizujúcich bibliografických prehľadov pôvodných vedeckých a odborných prác publikovaných vo forme monografií, syntéz, mono- a polytematických zborníkov, odborných štúdií, statí, článkov, memoárovej literatúry domácej a čiastočne i zahraničnej proveniencie, členených tematicky alebo chronologicky. 
Cieľ vedeckej úlohy: sumarizácia výsledkov slovenskej vojenskej historiografie za príslušné obdobie, ku konkrétnej vojenskej a vojensko-politickej historickej udalosti alebo osobnosti vojenských dejín Slovenska, doplnená prekladovou literatúrou zodpovedajúceho profilu.
 
Plánované výstupy:
2020
–  Vojenské dejiny Slovenska XXV. – výberová bibliografia za rok 2017
– Armáda a spoločnosť v premenách času – výberová bibliografia
 
2021
– Vojenské dejiny Slovenska XXVI. – výberová bibliografia za rok 2018
– Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny – výberová bibliografia publikovaných prác v rokoch 2011 – 2015
 
2022
– Vojenské dejiny Slovenska XXVII. – výberová bibliografia za rok 2019
– Vojenské a vojensko-politické udalosti na Slovensku v povojnových rokoch 1919/1920 – výberová bibliografia tridsaťročia (práce publikované v rokoch 1990 – 2020)
 
2023
– Vojenské dejiny Slovenska XXVIII. – výberová bibliografia za rok 2020
– Žena v armáde a ozbrojených zložkách – výberová bibliografia (práce publikované v rokoch 1990 – 2021)
 
2024
– Vojenské dejiny Slovenska XIXV. – výberová bibliografia za rok 2021
– Slovenská protifašistická rezistencia v roku 1944 v novodobej historiografii štvrťstoročia – výberová bibliografia prác publikovaných v rokoch 1990 – 2024
 
 
2. Vojenská história – časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo
Vedecká úloha
Termín plnenia: január 2020 – december 2024
Riešiteľka: Mgr. Mária STANOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: obsahové napĺňanie časopisu originálnymi vedeckými štúdiami, staťami a článkami vybavenými poznámkovým aparátom a tematicky sa vzťahujúcimi na vojenské dejiny, vojenské múzejníctvo a archívnictvo. Úloha si vyžaduje sledovanie vývoja vedeckého výskumu,  spoluprácu s vedeckými pracovníkmi uvedeného zamerania, aby bola pravidelne pokrytá stanovená štruktúra  časopisu, určená redakčnou radou. Časopis sa vnútorne člení na: štúdie, dokumenty a materiály, recenzie, personálie, anotácie, glosy, kronika. Získaný materiál riešiteľ vedecky a jazykovo apretuje, zostavuje a v spolupráci s grafikom  kompletne pripravuje do tlače.
Cieľ vedeckej úlohy: aktívnym spôsobom prispievať k objasňovaniu a propagovaniu významných etáp a medzníkov vojenských dejín, histórie vojenstva a ozbrojených síl Slovenska a slovenského národa. Jeho hlavným cieľom je aktívna účasť na formovaní a prehlbovaní historického a národného povedomia vo výchovnom a pedagogickom procese v rámci armády, ako aj v celospoločenskom kontexte.
Plánované výstupy: ročne – štyri čísla odborne zameraného časopisu.
 
3. Československá a slovenská vojenská symbolika  v rokoch 1914 – 1992 na webovom portáli Vojenského historického ústavu
Vedecká úloha
Termín plnenia:
január 2020 – december 2021
Riešiteľ: Dr. Imrich PURDEK, PhD.          
Spoluriešitelia: Mgr. Viktor GABÁNI    
Charakteristika vedeckej úlohy:  Spracovať sumarizovaný prehľad československej a slovenskej vojenskej symboliky so zameraním na vojenské zástavy, vojenské vyznamenania, hodnostné označenia (dištinkcie), označenia druhov zbraní, vojsk a služieb, odznaky a znaky, ako aj ďalšie používané symboly.
Prehľad vojenských symbolov zosumarizovať za jednotlivé obdobia, a to:
2020
1. československé légie  v rokoch 1. svetovej vojny (1918 – 1920),
2. československá armáda v medzivojnovom období (1918 – 1939).
2021
3. československé zahraničné jednotky v rokoch 2. svetovej vojny (1939 – 1945),
4. slovenská armáda (1939 – 1945),
5. československá armáda (1945 – 1992).
Spracovať prehľad a charakteristiku (popis) jednotlivých vojenských symbolov v obrazovej farebnej (čierno-bielej) predlohe s premyslenou štruktúrou  na jej  umiestnenie  na webový  portál  Vojenského  historického ústavu.  Plánovanie  a realizovanie  hlavnej  úlohy nadväzuje na riešenie projektu „Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie“.
Cieľ vedeckej úlohy: názorným zverejňovaním na webovom portáli Vojenského historického ústavu priblížiť historický vývoj československej a slovenskej vojenskej symboliky v jednotlivých historických obdobiach. Súčasne potvrdiť, že  Vojenský historický ústav je garantom tvorby a rozvoja vojenskej symboliky Slovenskej republiky v rezorte ministerstva obrany.
Plánovaný výstup: GHG – postupné systémové umiestňovanie na webovom portáli Vojenského historického ústavu www.vhu.sk v časti Vojenská symbolika (VHÚ 2020, 2021).
 
 

C. HLAVNÉ VÝSKUMNÉ ÚLOHY (Vojenské archívnictvo)


1. Vojenské vysoké školy
Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2018 – december 2025
Riešitelia: Ing. Milan ONDRUŠ,
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane úvodu, menných a vecných registrov. Pod združený názov „Vojenské školstvo“ sú zahrnuté archívne fondy:
Vysoká vojenská pedagogická škola Bratislava 
Vysoká vojenská veliteľsko-technická škola Martin 
Vysoká vojenská letecká škola SNP Košice
Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš
Vojenská fakulta Vysokej školy dopravnej Žilina 
Cieľ výskumnej úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni  VHA.
Plánovaný výstup: GII - inventáre (vydávanie priebežne v rokoch 2020 – 2025).
2. Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy obyčajné 1943 – 1944
Výskumná úloha
Termín plnenia:
január 2018 – december 2022
Riešitelia: Mgr. Viktor GABÁNI.
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 – 1945.
Cieľ výskumnej úlohy: Archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup:  Inventár I. časť (Vydanie VHÚ v r. 2020), Inventár II. časť (Vydanie VHÚ v r. 2023).
3. Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy spravodajské I. (1940 – 1942)
Výskumná úloha
Termín plnenia:
január 2018 – december 2021
Riešitelia: PhDr. Milena BALCOVÁ.
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 – 1945.
Cieľ výskumnej úlohy: Archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup:  GII – inventár (vydanie VHÚ, 2022).
4. Krajinské vojenské veliteľstvo 1939
Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2019 – december 2021
Riešitelia: Mgr. Peter KRALČÁK, PhD.
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 – 1945.
Cieľ výskumnej úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup:  inventár (vydanie VHÚ, 2022).
 
5. Zborové stavebné riaditeľstvá
Výskumná úloha
Termín plnenia:
marec 2019 – december 2023
Riešitelia: PhDr. Katarína IVANIČOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov Stavebné riaditeľstvo V. zboru  v Trenčíne, Stavebné riaditeľstvo VI. zboru v Košiciach a Stavebné riaditeľstvo VII. zboru v Bratislave.
Cieľ výskumnej úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup:  inventáre (vydanie priebežne).
6. Urbanizácia  a armáda v medzivojnovom období v oblasti pôsobnosti Zemského stavebného riaditeľstva Košice
Výskumná úloha
Termín plnenia:
január 2020 – december 2021
Riešitelia: PhDr. Katarína IVANIČOVÁ
Charakteristika úlohy: Práca sa zaoberá urbanizáciou a armádou v medzivojnovom období v oblasti pôsobnosti Zemského stavebného riaditeľstva Košice. Poskytuje informácie o vzniku československej armády, o vzťahu armády a civilného obyvateľstva, o zapájaní sa vojska do verejného života, o bytových podmienkach medzivojnového obdobia a najmä o stavebnej činnosti armády v rokoch 1918 – 1939.
Plánovaný výstup: Monografia (vydanie VHÚ v r. 2021 
 

D. HLAVNÉ ÚLOHY (Vojenské múzejníctvo)

1. Zo zbierok Vojenského historického múzea Piešťany
Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2020 – jún 2020
Vedúci: Mgr. Viera JURKOVÁ
Spoluriešitelia: Ing. Milan MIKLAN, Mgr. Jerguš VÁRY, Mgr. Tomáš HANICH,  Bc. Mgr. Peter KADLEC, Mgr. Juraj KOPECKÝ,  Mgr. Peter HOLÍK, Mgr. Lenka VRÁBĽOVÁ, Mgr. Ivan CUPER, Mgr. Gabriel BLAŠKO
Charakteristika výskumnej úlohy:  spracovanie histórie jednotlivých zbierkových predmetov nachádzajúcich sa v múzejných zbierkach a vystavených v jednotlivých expozíciách múzea. Každý zbierkový predmet má svoj vlastný príbeh, ktorý v rámci výskumu je nevyhnutné objasniť  (výroba, jeho využitie vo vojenstve a priebeh, skončenie aktívneho využitia a následná prezentácia vo forme zbierkového predmetu a pod.).      
Cieľ výskumnej úlohy: múzejné odborné spracovanie histórie jednotlivých zbierkových predmetov
Plánovaný výstup: publikácia „Zo zbierok Vojenského historického múzea Piešťany“ (vydanie VHÚ, 2020). 
2. Dokumentácia vojenského školstva na Slovensku v zbierkach VHU – Vojenského historického múzea v Piešťanoch
Výskumná úloha
Termín plnenia:
 január 2020 – december 2021
Riešitelia: Mgr. Viera JURKOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné spracovanie zbierkových predmetov viažucich sa priamo na existenciu a činnosť jednotlivých vojenských škôl na území Slovenska v zbierkach VHM Piešťany.
Cieľ výskumnej úlohy: výber a múzejné odborné spracovanie zbierkových predmetov
Plánovaný výstup: katalóg (vydávanie VHÚ, 2022).
 
3. Zbrane a munícia v zbierkach múzeí
Výskumná úloha
Termín plnenia:
január 2020 – október 2020
Riešitelia: Mgr. Viera JURKOVÁ, Bc. Mgr. Peter KADLEC
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné spracovanie odbornej metodiky viažucej sa k odborným múzejným činnostiam súvisiacich so zbraňami a muníciou.
Cieľ výskumnej úlohy: odborné spracovanie metodiky
Plánovaný výstup: metodika (vydávanie VHÚ, 2020).
  
4. Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992
Výskumná úloha
Termín plnenia:
 január 2020 –  december 2023
Riešitelia: Ing. Martin MIKLAN, Mgr. Jerguš VÁRY, Bc. Mgr. Peter KADLEC, Richard HATALA
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné katalógové spracovanie zbierkových predmetov vystavených v stálej expozícii Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992.
Cieľ výskumnej úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov 
Plánovaný výstup: katalóg (vydávanie VHÚ, 2024).
5. Prostriedky Civilnej ochrany obyvateľstva v Československu v druhej polovici 20. storočia
Výskumná úloha
Termín plnenia:
 január 2020 – december 2021
Riešitelia: Mgr. Juraj KOPECKÝ
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexný výskum a múzejné odborné spracovanie zbierkových predmetov získaných darom z CBTČ MV SR zo Slovenskej Ľupče
 Cieľ výskumnej úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov 
Plánovaný výstup: odborná štúdia (publikovanie v časopise Vojenská história, 2022).
6. Chladné zbrane v zbierkach Mo Svidník VHM Piešťany
Výskumná úloha
Termín plnenia:
január 2020 – december 2022
Riešitelia: Mgr. Peter HOLÍK
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexný výskum a múzejné odborné spracovanie zbierkových  predmetov zbierky I. chladné zbrane v Mo Svidník
Cieľ výskumnej úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov 
Plánovaný výstup: katalóg (vydávanie VHÚ, 2023).
 
7. Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945
Výskumná úloha
Termín plnenia:
január 2020 – december 2022
Riešitelia: Mgr. Peter HOLÍK, Mgr. Ivan CUPER,  Mgr. Lenka VRABĽOVÁ, Mgr. Gabriel BLAŠKO
Charakteristika výskumnej úlohy:  komplexné katalógové spracovanie zbierkových predmetov vystavených v Centrálnej expozícii Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945
Cieľ výskumnej úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov 
Plánovaný výstup: katalóg (vydávanie VHÚ, 2023).