Slovensko. Vojenská kronika.

Slovensko. Vojenská kronika.
SEGEŠ, Vladimír a kol.: Slovensko. Vojenská kronika.
Autori: Baka, Igor; Cséfalvay, František; Čaplovič, Miloslav; Dangl, Vojtech; Maskalík, Alexej; Purdek, Imrich; Segeš, Vladimír; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal

Bratislava : Perfekt, a. s. – Vojenský historický ústav, 2007, 200 s., fotogr., príl., reg., pram. a lit., ISBN 978-80-8046-381-6


Prvé syntetické spracovanie historického prierezu vojenskými dejinami Slovenska a Slovákov od praveku až po rok 2006. Pub-likácia je štruktúrovaná vo forme kroniky, hlavný text je doplnený biografickými náčrtmi, prípadne iným ilustratívnym materiálom. Na margu knihy sú najvýznamnejšie udalosti radené chronolo-gicky, text sleduje vývoj od praveku po 5. storočie, sťahovanie národov a sloviensku dobu (5. – 10. storočie).Nasleduje uhorské obdobie slovenských dejín (11. stor. – 1526), boje proti Turkom a protihabsburské stavovské povstania až do roku 1711, dynastické boje, koaličné a napoleonské vojny a ich dôsledky, revolučné roky 1848 – 1849, obdobie prvej svetovej vojny, boje Slovákov v uniformách habsburskej monarchie a v zahraničnom odboji. Medzivojnové obdobie charakterizovali boje o Slovensko 1918/1919, unifikácia a organizácia čs. armády, vzrast vojenského významu Slovenska, dramatický rok 1938 a septembrová mobilizácia čs. armády. Zachytená je aj organizácia slovenskej armády počas druhej svetovej vojny a jej účasť na frontoch, druhý čs. zahraničný vojenský odboj 1939 – 1945, ako aj domáci ozbrojený odboj a Povstanie na Slovensku. Tiež sa čitateľ dozvedá o obnove, vývoji a činnosti čs. armády na Slovensku 1945 – 1948, ako aj o ozbrojených silách na Slovensku v podmienkach komunistického režimu a studenej vojny, o dôsledkoch interven-cie vojsk Varšavskej zmluvy a prejavoch normalizácie v spoločnosti po roku 1968 až do pádu