Veľká vojna v malom meste. Banská Bystrica v období prvej svetovej vojny (1914 – 1918)

Veľká vojna v malom meste. Banská Bystrica v období prvej svetovej vojny (1914 – 1918)
CHORVÁT, Peter: Veľká vojna v malom meste. Banská Bystrica v období prvej svetovej vojny (1914 – 1918). Bratislava : Vojenský historický ústav, 2018, 83 s., obr. príl., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-48-1.

V roku stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny a vzniku Československa autor predstavuje doteraz málo zmapované dejiny Banskej Bystrice v rokoch Veľkej vojny. Vychádazjúc z rozsiahlej heuristickej bázy prierezovo opisuje situáciu v meste pred vypuknutím vojnového konfliktu, dislokované jednotky spoločnej rakúsko-uhorskej armády a uhorskej vlastibrany. Pokračuje priebehom mobilizácie, predstavuje osobnosti slovenského národného pohybu v regióne, činnosť záložnej nemocnice a konštituovanie pozorovacej stanice, prechod hospodárstva mesta na vojnový stav, vplyv vojenskej prítomnosti v meste a vojnových udalostí na mestské obyvateľstvo a ich dopad na jednotlivé oblasti života. V samostatnej kapitole sa venuje vojsku v zázemí – činnosti náhradného práporu 16. honvédskeho pluku, vojenským zbehom, umiestneniu a ubytovaniu vojska, zdravotnej a sociálnej starostlivosti o zranených a chorých vojakov, vojnovým zajatcom, ako aj kultu padlých. Osobitnú pozornosť venuje Chorvát rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie a udalostiam, ktoré súviseli so vznikom Čs. republiky. Predstavovanou publikáciou autor dokumentuje dôležitosť mapovania regionálnych vojenských dejín, ktoré výrazne dotvárajú celonárodnú vojnovú mozaiku.