VHÚ podporuje duálne vzdelávanie

Dual04
13.12.2017
Vojenský historický ústav („VHÚ“) si uvedomuje dôležitosť duálneho vzdelávania ako kľúčového segmentu odborného vzdelávania mladej generácie, ktoré pripravuje študentov stredných odborných škôl priamo pre potreby trhu práce. Z tohto dôvodu uzatvoril so  Súkromnou strednou odbornou školou sídliacou na Exnárovej ulici v Bratislave dohodu o vzájomnej spolupráci a pomoci. V súlade s jej obsahom študenti tejto školy v rámci odborného  výcviku pracujú pod dohľadom skúsených  zamestnancov VHÚ - odborných pracovníkov VHM Piešťany na údržbe a repasovaní historickej leteckej techniky. V rámci tohto výcviku vykonávajú montážne a demontážne činnosti, jednoduché opravárenské a údržbárske činnosti, prípadne  pomocné práce pri konzervovaní múzejnej vojenskej techniky. Výkonom uvedeného žiaci získavajú základné praktické zručnosti a teoretické vedomosti, potrebné pre ich odborný rast v študijnom odbore mechanik lietadiel. Zároveň tým pomáhajú udržiavať a obnovovať zbierkové predmety zo zbierkového fondu VHM Piešťany a tým sa podieľajú na zachovávaní kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Doteraz sa podieľali na oprave trupov lietadiel L-410MA a L-410FG, údržbe a príprave interiéru na renováciu vrtuľníka Mi-4A, čistení draku a krídel lietadla MiG-15. Zároveň sa podieľali aj na údržbe a čistení podvozkov, drakov a krídel lietadiel MiG-21, MiG-23, Su-22 a Su-25.
VHÚ je presvedčený, že vedomosti a praktické zručnosti, ktoré študenti bratislavskej Súkromnej strednej odbornej školy na Exnárovej ulici získajú v rámci duálneho vzdelávania v atraktívnom prostredí VHM Piešťany zvýšia ich šance pri uplatnení sa na meniacom sa trhu práce.   
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ