Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom

Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom
SEGEŠ, Vladimír (vedúci aut. kolektívu) – DANGL, Vojtech – ČAPLOVIČ, Miloslav – BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František – BYSTRICKÝ, Jozef – ŠTAIGL, Jan – ŠTEFANSKÝ, Michal – PURDEK, Imrich: Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom. Bratislava: Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2013, 407 s., fotogr., mp., reg., lit., ISBN 978-80-89523-18-4

Rozsiahla monografia je komplexným a prierezovým prehľadom najvýznamnejších vojenských udalostí v slovenských dejinách od najstarších čias až po súčasnosť. V jednotlivých kapitolách vojenskí historici plasticky približujú dôležité udalosti, deje, osobnosti a neodmysliteľné súvislosti v období prvých historických civilizácií, sťahovania národov a významnej slovienskej dobe. V stredovekých uhorských dejinách sú zachytené všetky dôležité momenty vrcholiace moháčskou katastrofou. Pomoháčsku históriu odohrávajúcu sa v tieni polmesiaca a protihabsburského odboja vystriedali dynastické vojny, vojny koaličné a napoleonské, revolučné roky 1848/1849. Novodobú históriu 20. storočia, v ktorej sa Slováci spolupodieľali na formovaní česko-slovenského štátneho útvaru, nasadzovali svoje životy v prvom i druhom zahraničnom či domácom odboji, prezentujú autori taktiež v kontexte medzinárodného diania a politického vývoja. V povojnovom období publikácia približuje vojenskú výstavbu a ozbrojené sily na Slovensku v podmienkach komunistického režimu, studenej vojny a ponovembrového vývoja v rokoch 1989 – 1992. Monografiu uzatvára vznik Slovenskej republiky a jej armády, výstavba armádnych štruktúr, reforma Ozbrojených síl SR, integračné procesy do NATO a neodmysliteľná účasť Slovákov v zahraničných misiách a v spoločnom protiteroristickom boji. Široký diapazón vojenských dejín Slovenska a Slovákov dotvárajú v publikácii nielen početné ilustračné obrázky, čiernobiele a farebné fotografie, ale aj prehľadné schémy, tabuľky, zoznamy, mapy, registre, chronológia slovenského dejinného vývoja a medailóny významných vojenských osobností.