Vojvodcovia

Vojvodcovia
DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír: Vojvodcovia. 111 osobností dejín Slovenska. Praha : Ottowo nakladatelství, s.r.o. v spolupráci s VHÚ Bratislava, 2012, 472 s., fotogr., pram. a lit., reg., ISBN978-80-7360-986-3

Renomovaní slovenskí vojenskí historici predkladajú čitateľovi biografickú príručku, ktorá populárnovedeckým spôsobom približuje činy a život významných vojenských osobností, ktoré pochádzali z územia dnešného Slovenska, respektíve Uhorska, boli v určitej väzbe na toto teritórium alebo sa výrazným spôsobom zapísali do slovenských dejín od najstarších čias až po prvú svetovú vojnu. Jednotlivé biografické heslá približujú okrem životopisnej faktografie na pozadí politického a kultúrneho vývoja doby aj špecifické črty vojenstva, charakter významných bitiek, spôsob boja a stručne hodnotia význam danej osobnosti pre dejiny uhorského, respektíve európskeho vojenstva a ich prínos do vývoja teórie vojenstva. Personálie oživujú a súčasne dokresľujú súveké vnímanie udalostí, dobové pramene, ľudové piesne, citáty súčasníkov a podobne. Výber vojenských osobností uzatvára jedna z najvýznamnejších postáv moderných slovenských dejín – Milan Rastislav Štefánik. Knihu sprevádzajú bohaté ilustrácie, niektoré v slovenskej tvorbe publikované prvýkrát, a uzatvára ju bohatý výber použitej literatúry a edovaných prameňov, menný register i miestny register bitiek.