Výskumné úlohy

1. Vojenské vysoké školy

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2018 – december 2025
Riešitelia: Ing. Milan ONDRUŠ,
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane úvodu, menných a vecných registrov. Pod združený názov „Vojenské školstvo“ sú zahrnuté archívne fondy:
Vysoká vojenská pedagogická škola Bratislava 
Vysoká vojenská veliteľsko-technická škola Martin 
Vysoká vojenská letecká škola SNP Košice
Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš
Vojenská fakulta Vysokej školy dopravnej Žilina 
Cieľ výskumnej úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni  VHA.
Plánovaný výstup: GII - inventáre (vydávanie priebežne v rokoch 2020 – 2025).

2. Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy obyčajné 1943 – 1944

Výskumná úloha
Termín plnenia:
 január 2018 – december 2022
Riešitelia: Mgr. Viktor GABÁNI.
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 – 1945.
Cieľ výskumnej úlohy: Archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup:  Inventár I. časť (Vydanie VHÚ v r. 2020), Inventár II. časť (Vydanie VHÚ v r. 2023).

3. Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy spravodajské I. (1940 – 1942)

Výskumná úloha
Termín plnenia: 
január 2018 – december 2021
Riešitelia: PhDr. Milena BALCOVÁ.
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 – 1945.
Cieľ výskumnej úlohy: Archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup:  GII – inventár (vydanie VHÚ, 2022).

4. Krajinské vojenské veliteľstvo 1939

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2019 – december 2021
Riešitelia: Mgr. Peter KRALČÁK, PhD.
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 – 1945.
Cieľ výskumnej úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup:  inventár (vydanie VHÚ, 2022).
 

5. Zborové stavebné riaditeľstvá

Výskumná úloha
Termín plnenia: 
marec 2019 – december 2023
Riešitelia: PhDr. Katarína IVANIČOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov Stavebné riaditeľstvo V. zboru  v Trenčíne, Stavebné riaditeľstvo VI. zboru v Košiciach a Stavebné riaditeľstvo VII. zboru v Bratislave.
Cieľ výskumnej úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup:  inventáre (vydanie priebežne).

6. Urbanizácia  a armáda v medzivojnovom období v oblasti pôsobnosti Zemského stavebného riaditeľstva Košice

Výskumná úloha
Termín plnenia:
 január 2020 – december 2021
Riešitelia: PhDr. Katarína IVANIČOVÁ
Charakteristika úlohy: Práca sa zaoberá urbanizáciou a armádou v medzivojnovom období v oblasti pôsobnosti Zemského stavebného riaditeľstva Košice. Poskytuje informácie o vzniku československej armády, o vzťahu armády a civilného obyvateľstva, o zapájaní sa vojska do verejného života, o bytových podmienkach medzivojnového obdobia a najmä o stavebnej činnosti armády v rokoch 1918 – 1939.
Plánovaný výstup: Monografia (vydanie VHÚ v r. 2021