Zabudnutí vojaci. Zajatci v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava 1914 – 1918.

Zabudnutí vojaci. Zajatci v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava 1914 – 1918.
ZAŤKOVÁ, Jana: Zabudnutí vojaci. Zajatci v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava 1914 – 1918. Bratislava : Vojenský historický ústav v spolupráci s o. z. Pro Militaria Historica, 2013, 175 s., tabl., mp., fotogr. ISBN 978-80-89523-21-4

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-22-1


Autorka sa v prehľadne koncipovanej monografii venuje problematike vojnových zajatcov a zajateckých táborov v rokoch prvej svetovej vojny z viacerých aspektov. Po vstupnej kapitole, zameranej na fenomén masového zajatectva, úradnú starostlivosť o zajatcov, počty a prehľady zajatcov a zajateckých táborov v Rakúsko-Uhorsku a osobitne v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava, nasledujú časti o výstavbe prvých zajateckých táborov na vymedzenom území časti dnešného Slovenska, Maďarska a Rakúska, o ich prvých „obyvateľoch“, táborových problémoch, epidémiách, o asanácii a výstavbe nových táborov. V rámci fungovania zajateckých táborov publikácia prináša informácie o organizácii a každodennom táborovom živote, stravovaní, duchovnej starostlivosti, propagande, pošte, návštevách zahraničných misií a antropologickom výskume realizovanom na zajatcoch. Samostatná kapitola približuje odlišnosti zajateckého života dôstojníkov od radových vojakov. Podobne v osobitnej časti sa rozoberá pracovné nasadenie vojnových zajatcov – ich hospodársky význam, práca v poľnohospodárstve, fungovanie zajateckých pracovných oddielov. Poslednou témou monografie je povojnová repatriácia zajatcov a náčrt situácie po rozpade Rakúsko-Uhorska. Prílohy obohacujú prácu prehľadmi národnostného zloženia zajatcov v táboroch, mapkami a plánmi zajateckých táborov, cintorínov a taktiež fotografie z táborového života.