Základné informácie o VHM

Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany: je súčasťou VHÚ Bratislava, ktorý bol zriadený rozkazom MO SR č. 27 zo dňa 26. 4. 1994. VHM bolo zaregistrované na Ministerstve kultúry SR v roku 1998 registračnou listinou MK 2156/90-400. Pôvodne sídlilo v Trenčíne, v roku 2004 bolo presťahované do Piešťan.
 
Poslaním múzea je: pestovanie národného historického vedomia a hrdosti k vlastnej štátnosti, úcte k vojenským tradíciám slovenského národa a prezentácii rezortu Ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR širokej verejnosti.
Odborné zameranie a špecializácia múzea: v zmysle registračnej listiny a ustanovení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je ako celoštátne špecializované múzeum vrcholnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti svojej špecializácie. Zároveň je ústredným informačným, metodickým, koordinačným, vzdelávacím centrom pre múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie.
 
VHM v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov plní nasledujúce úlohy:
  • vykonáva vrcholnú zbierkotvornú činnosť v oblasti svojej špecializácie;
  • vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu a zabezpečuje všestrannú ochranu výstavných a depozitárnych priestorov, ako aj objektov, v ktorých sú uložené zbierkové predmety a predmety múzejnej hodnoty;
  • vykonáva odbornú ochranu zbierkových predmetov ich základným ošetrovaním, konzervovaním a reštaurovaním;
  • zabezpečuje preventívnu ochranu a odborné uloženie zbierkových predmetov;
  • zabezpečuje ochranu zbierkových predmetov pri ich premiestňovaní, sprístupňovaní a využívaní;
  • vykonáva kategorizáciu zbierkových predmetov a ich revíziu;
  • poskytuje údaje do centrálnej evidencie zbierkových predmetov;
  • využíva a sprístupňuje zbierkové predmety formou stálych expozícií, dlhodobých a krátkodobých výstav, publikačnej a edičnej činnosti, vzdelávacích aktivít a vedeckovýskumnej činnosti.

VHM registruje k 31. decembru 2021 v zbierkovom fonde 20 290 zbierkových predmetov zaradených v  22 múzejných zbierkach.

VHM Piešťany odborne riadi a koordinuje činnosť svojich dvoch múzejných oddelení:

Múzejného oddelenia Piešťany so stálymi expozíciami „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“ a „Slováci v rovnošatách 1848 - 2020".
Múzejného oddelenia Svidník s centrálnou expozíciou „Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945" a expozíciou „Duklianske bojisko v premenách času 1944 - 2018" (Vyhliadková veža na Dukle).

 
IMG_20200115_100332
Letecký pohľad na VHM Piešťany
2020-collage

vhm.zakl.info1
Svidnik CE
Budova Centrálnej expozície Vojenského historického múzea MO Svidník (apríl 2019)
Svidník - Park bojovej techniky
Park bojovej techniky VHM Svidník (júl 2019)
Centrálna expozícia VHM vo Svidníku (február 2020)
Centrálna expozícia VHM vo Svidníku (február 2020)
Centrálna expozícia VHM vo Svidníku (február 2020)
Centrálna expozícia VHM vo Svidníku (február 2020)
Centrálna expozícia VHM vo Svidníku (február 2020)
Centrálna expozícia VHM vo Svidníku (február 2020)
Expozícia „Slováci v rovnošatách 1848-2020“ VHM Piešťany (máj 2021)
Expozícia „Slováci v rovnošatách 1848-2020“ VHM Piešťany (máj 2021)
Expozícia „Slováci v rovnošatách 1848-2020“ VHM Piešťany (máj 2021)
Expozícia „Slováci v rovnošatách 1848-2020“ VHM Piešťany (máj 2021)
Expozícia „Slováci v rovnošatách 1848-2020“ VHM Piešťany (máj 2021)
Expozícia „Slováci v rovnošatách 1848-2020“ VHM Piešťany (máj 2021)