Základné informácie o VHM

Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany: je súčasťou VHÚ Bratislava, ktorý bol zriadený rozkazom MO SR č. 27 zo dňa 26. 4. 1994. VHM bolo zaregistrované na Ministerstve kultúry SR v roku 1998 registračnou listinou MK 2156/90-400. Pôvodne sídlilo v Trenčíne, v roku 2004 bolo presťahované do Piešťan.
 
Poslaním múzea je: pestovanie národného historického vedomia a hrdosti k vlastnej štátnosti, úcte k vojenským tradíciám slovenského národa a prezentácii rezortu Ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR širokej verejnosti.
Odborné zameranie a špecializácia múzea: v zmysle registračnej listiny a ustanovení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je ako celoštátne špecializované múzeum vrcholnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti svojej špecializácie. Zároveň je ústredným informačným, metodickým, koordinačným, vzdelávacím centrom pre múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie.
 
VHM v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov plní nasledujúce úlohy:
  • vykonáva vrcholnú zbierkotvornú činnosť v oblasti svojej špecializácie;
  • vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu a zabezpečuje všestrannú ochranu výstavných a depozitárnych priestorov, ako aj objektov, v ktorých sú uložené zbierkové predmety a predmety múzejnej hodnoty;
  • vykonáva odbornú ochranu zbierkových predmetov ich základným ošetrovaním, konzervovaním a reštaurovaním;
  • zabezpečuje preventívnu ochranu a odborné uloženie zbierkových predmetov;
  • zabezpečuje ochranu zbierkových predmetov pri ich premiestňovaní, sprístupňovaní a využívaní;
  • vykonáva kategorizáciu zbierkových predmetov a ich revíziu;
  • poskytuje údaje do centrálnej evidencie zbierkových predmetov;
  • využíva a sprístupňuje zbierkové predmety formou stálych expozícií, dlhodobých a krátkodobých výstav, publikačnej a edičnej činnosti, vzdelávacích aktivít a vedeckovýskumnej činnosti.
VHM registruje k 31. decembru 2019 v zbierkovom fonde 19 813 zbierkových predmetov, zaradených v  22 múzejných zbierkach.

VHM Piešťany odborne riadi a koordinuje činnosť svojich dvoch múzejných oddelení:

Múzejného oddelenia Piešťany so stálou expozíciou „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“;
Múzejného oddelenia Svidník s centrálnou expozíciou „Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945".

 
IMG_20200115_100332
Letecký pohľad na VHM Piešťany (august 2019)
vhm.zakl.info2

vhm.zakl.info1
Svidnik CE
Budova Centrálnej expozície Vojenského historického múzea MO Svidník (apríl 2019)
Svidník - Park bojovej techniky
Park bojovej techniky VHM Svidník (júl 2019)