Základné informácie o VHM

Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany: je súčasťou VHÚ Bratislava, ktorý bol zriadený rozkazom MO SR č. 27 zo dňa 26. 4. 1994. VHM bolo zaregistrované na Ministerstve kultúry SR v roku 1998 registračnou listinou MK 2156/90-400. Pôvodne sídlilo v Trenčíne, v roku 2004 bolo presťahované do Piešťan.
 
Poslaním múzea je: pestovanie národného historického vedomia a hrdosti k vlastnej štátnosti, úcte k vojenským tradíciám slovenského národa a prezentácii rezortu Ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR širokej verejnosti.
Odborné zameranie a špecializácia múzea: v zmysle registračnej listiny a ustanovení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je ako celoštátne špecializované múzeum vrcholnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti svojej špecializácie. Zároveň je ústredným informačným, metodickým, koordinačným, vzdelávacím centrom pre múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie.
 
VHM v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov plní nasledujúce úlohy:
  • vykonáva vrcholnú zbierkotvornú činnosť v oblasti svojej špecializácie;
  • vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu a zabezpečuje všestrannú ochranu výstavných a depozitárnych priestorov, ako aj objektov, v ktorých sú uložené zbierkové predmety a predmety múzejnej hodnoty;
  • vykonáva odbornú ochranu zbierkových predmetov ich základným ošetrovaním, konzervovaním a reštaurovaním;
  • zabezpečuje preventívnu ochranu a odborné uloženie zbierkových predmetov;
  • zabezpečuje ochranu zbierkových predmetov pri ich premiestňovaní, sprístupňovaní a využívaní;
  • vykonáva kategorizáciu zbierkových predmetov a ich revíziu;
  • poskytuje údaje do centrálnej evidencie zbierkových predmetov;
  • využíva a sprístupňuje zbierkové predmety formou stálych expozícií, dlhodobých a krátkodobých výstav, publikačnej a edičnej činnosti, vzdelávacích aktivít a vedeckovýskumnej činnosti.
VHM registruje k 31. decembru 2018 v zbierkovom fonde 19 520 zbierkových predmetov, zaradených v  22 múzejných zbierkach.

VHM Piešťany odborne riadi a koordinuje činnosť svojich dvoch múzejných oddelení:

Múzejného oddelenia Piešťany so stálou expozíciou „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“;
Múzejného oddelenia Svidník s centrálnou expozíciou „Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945".

 
Letecký pohľad na areál VHÚ - VHM Piešťany - 8.9.2012
Letecký pohľad na VHM Piešťany (september  2012)
vhm.zakl.info2

vhm.zakl.info1
Budova Centrálnej expozície Vojenského historického múzea MO Svidník
Budova Centrálnej expozície Vojenského historického múzea MO Svidník (2018)
Budova Centrálnej expozície VHM vo Svidníku
Expozícia VHM vo Svidníku
Pohľad z lietadla na časť vonkajšej expozície VHM Piešťany
Vnútorná expozícia VHM Piešťany
Vonkajšia expozícia VHM Piešťany
Svidník - 72. výročie oslobodenia - 19.1.2017
Svidník - Centrálna expozícia
Svidník - Park bojovej techniky