Zástava Spojovacieho učilišťa v Novom Meste nad Váhom

Spojovacie učilište upravene
03.09.2020
Bojová zástava Spojovacieho učilišťa bola do zbierkového fondu Vojenského historického múzea Piešťany zaradená v roku 1996, vtedy sa stala súčasťou zbierky č. XVI – Bojové zástavy, štandardy, vlajky. Vojenský historický ústav Bratislava ju prevzal v roku 1995 od Novomestského rádioreléového strediska Podjavorinských partizánov v Novom Meste nad Váhom.
 
História samotného Spojovacieho učilišťa je komplikovaná a škola prešla počas svojej existencie rôznymi organizačnými zmenami. Učilište vzniklo na základe Rozkazu veliteľa 1. čs. armádneho zboru v ZSSR už 20. februára 1945 v Poprade.

Od Tatier na Považie

Odtiaľ bolo koncom vojny premiestnené do Ružomberka a v júli 1945 do Nového Mesta nad Váhom. V roku 1946 putovalo na čas do Turnova vo Východných Čechách. V auguste 1946 sa učilište definitívne vrátilo do priestorov kasární v Novom Meste nad Váhom. V nasledujúcich rokoch prešla škola ďalšími organizačnými zmenami. Vo februári 1962 bol učilišťu udelený čestný názov Spojovacie učilište Podjavorinských partizánov. K ďalším zmenám v názve i v štruktúre došlo na základe Rozkazu prezidenta republiky č. 06 z 28. júna 1972 o zmenách vo vojenskom školstve a Rozkazu ministra národnej obrany č. 009/1972 o ich uskutočnení. Vtedy bol názov školy upravený na Vojenské učilište Podjavorinských partizánov. Po novembri 1989 sa názov opäť zmenil. Pod názvom Vojenská stredná škola spojovacieho vojska v Novom Meste nad Váhom fungovala až do svojho zrušenia v roku 1991.
 
Bojová zástava bola Spojovaciemu učilišťu prepožičaná na základe Rozkazu MNO č. 069 z 5. októbra 1952 a vydal ju Vojenský historický ústav Praha na základe „Stvrzenky“ zo dňa 20. augusta 1953. Zástava mu bola prepožičaná dekrétom prezidenta republiky zo 17. augusta 1953 ako symbol vojenskej cti, statočnosti a slávy.
 
Bojová zástava sa pôvodne skladala zo samotného listu zástavy, drevenej žrde s hrotom, troch šnúr so strapcami a ochranného puzdra. Zástava Spojovacieho učilišťa má obdĺžnikový tvar, vyrobená je z červeného hodvábneho grogrénu a obojstranne vyšívaná. Na lícnej strane je v strede umiestnený štátny znak ČSSR (pavéza s levom), pod znakom je v polkruhu zlatou niťou vyšitý nápis ZA VLAST ZA SOCIALISMUS. Na rubovej strane je v strede umiestnený majuskulný zlatou niťou vyšitý názov SPOJOVACÍ UČILIŠTĚ. Z troch strán zástavu lemujú zlaté strapce, štvrtou stranou je upevnená na drevenú rozoberateľnú žrď, ktorá je ukončená hrotom – päťcípou hviezdou zo žltého kovu s bielym, modrým a červeným strapcom.

Rady a vyznamenania na zástave

Počas existencie útvaru prešla zástava niekoľkými opravami, ktoré sa týkali predovšetkým výmeny hrotu, strapcov a žrde. Po prijatí novej ústavy v roku 1962 bol vymenený aj predný list zástavy, kde pôvodnú päťcípu hviezdu nahradila pavéza s levom. Tieto opravy robil výhradne Vojenský historický ústav Praha. Súčasťou zástavy je Kmeňový list zástavy evid. č. MNO 88, ktorý sa skladá z Dekrétu prezidenta republiky, zo Záznamov o prevzatí a odovzdaní zástavy, zo Záznamu o použití zástavy, z Príloh a zo Záznamu o prehliadke zástavy. Na bojovej zástave je pripnutý aj Rad červenej hviezdy č. 1192 so stuhou (získaný v roku 1960), Rad červenej zástavy č. 586 so stuhou (udelený v roku 1985), Rad práce č. 4004 so stuhou (udelený v roku 1970), Vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu č. 1518 so stuhou (udelené v roku 1956) a Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania so stuhou (udelená v roku 1964).
 
Ďalej k zástave patrí smútočná stuha, pamätná stuha ÚV ZPB (udelená v 1976) a pamätná stuha ÚV SPB (udelená v 1962), Pamätná medaila k 30. výročiu národno-oslobodzovacieho boja a oslobodenia Československa Sovietskou armádou (udelená v roku 1974), Vyznamenanie Za zásluhy o Ľudové milície I. stupňa so stuhou (udelené 6. mája 1978), Pamätná medaila k 40. výročiu vyvrcholenia národno-oslobodzovacieho boja československého ľudu a oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou (udelená v roku 1985), Pamätný odznak Za vernosť 1939 – 1945 (udelený 21. júna 1989) a Pamätná medaila Za zásluhy o ČSĽA II. stupňa.
 
Text: Mgr. Viera JURKOVÁ (VHÚ – VHM Piešťany)
Foto: Digitalizácia VHÚ – VHM
Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 4/2016