Hlavné plánované a realizované vedecké projekty a úlohy výskumu a vývoja v rokoch 2022 – 2026

D. Vojenské múzejníctvo

1. Katalogizácia zbierkových predmetov

Výskumná úloha 
Termín plnenia: január 2021 - december 2025
Vedúci: Mgr. Jerguš VÁRY 
Spoluriešitelia: Mgr. Viera JURKOVÁ, Ing. Milan MIKLAN, Mgr. Tomáš HANICH, Mgr. Juraj KOPECKÝ, Mgr. Peter HOLÍK, Mgr. Lenka VRABĽOVÁ, Mgr. Ivan CUPER, Mgr. Gabriel BLAŠKO 
Charakteristika úlohy: komplexné spracovanie katalogizačných záznamov zbierkových predmetov v katalogizačnom systéme ESEZ 4G v súlade s platnou legislatívou.
Cieľ úlohy: múzejné odborné spracovanie zbierkových predmetov
Plánovaný výstup: GHG – katalogizačné záznamy predmetov v elektronickom katalogizačnom systéme ESEZ 4G (priebežne). 

 

2. Heslár pojmov v múzejnom tezaure

Výskumná úloha 
Termín plnenia: január 2021 - december 2025
Vedúci: Mgr. Viera JURKOVÁ
Spoluriešitelia: Mgr. Jerguš VÁRY, Ing. Milan MIKLAN, Mgr. Tomáš HANICH, Mgr. Juraj KOPECKÝ, Mgr. Peter HOLÍK, Mgr. Lenka VRABĽOVÁ, Mgr. Ivan CUPER, Mgr. Gabriel BLAŠKO 
Charakteristika úlohy: komplexné spracovanie autorít v múzejnom tezaure, ktorý je súčasťou elektronického katalogizačného systému ESEZ 4G, ktoré súvisia so spracovávanými zbierkovými predmetmi a vojenskými dejinami Slovenska. 
Cieľ úlohy: múzejné odborné spracovanie autorít v múzejnom tezaure
Plánovaný výstup: GHG – heslár pojmov ako súčasť múzejného tezauru katalogizačného systému ESEZ 4G (priebežne). 

 

3. Zbrane a munícia v zbierkach múzeí

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2020 – október 2021
Riešitelia: Mgr. Viera JURKOVÁ, Mgr. Tomáš HANICH, Mgr. Peter HOLÍK
Charakteristika úlohy: komplexné spracovanie odbornej metodiky viažucej sa k odborným múzejným činnostiam súvisiacich so zbraňami a muníciou.
Cieľ úlohy: odborné spracovanie metodiky
Plánovaný výstup: ADFB – Zbrane a munícia v zbierkach múzeí – metodika (vydanie VHÚ, 2021) 

4. Zo zbierok Vojenského historického múzea II

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2021– august 2023
Riešitelia: Mgr. Viera JURKOVÁ, Mgr. Jerguš VÁRY, Mgr. Tomáš HANICH, Ing. Martin MIKLAN, Mgr. Lukáš DANKO, Mgr. Dušan DZURO, Richard HATTALA, Mgr. Peter Holík, Mgr. Ivan CUPER, Mgr. Lenka VRABĽOVÁ, Mgr. Gabriel BLAŠKO
Charakteristika úlohy: komplexné spracovanie vybraných zbierkových predmetov tvoriacich fond Vojenského historického  múzea Piešťany formou populárno-náučných článkov.
Cieľ vedeckej úlohy: spracovanie encyklopédie vybraných zbierkových predmetov tvoriacich fond Vojenského historického múzea Piešťany
Plánovaný výstup: publikácia (vydanie VHÚ, v r. 2023).
 

5. Povojnové ďalekohľady a fotoaparáty značky Meopta, n. p. v zbierkach VHM Piešťany

 Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2021 – jún 2023
Riešitelia: Mgr. Jerguš VÁRY
Charakteristika úlohy: komplexné spracovanie zbierkových predmetov - optického materiálu ako dokumentácie výroby pod-niku Meopta, n. p. v zbierkach VHM Piešťany
Cieľ vedeckej úlohy: výber a múzejné odborné spracovanie zbierkových predmetov
Plánovaný výstup: katalóg (vydanie VHÚ, v r. 2023).
 

6. Chladné zbrane v zbierkach Mo Svidník VHM Piešťany

Výskumná úloha
Termín plnenia:  január 2021–  december 2022
Riešitelia: Mgr. Peter HOLÍK
Charakteristika úlohy: kompletný výskum a odborné spracovanie zbierkových predmetov - zbierka I - Chladné zbrane v Mo Svidník
Cieľ vedeckej úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov 

 

7. Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2021–  december 2022
Riešitelia: Mgr. Gabriel BLAŠKO, Mgr. Ivan CUPER, Mgr. Peter HOLÍK, Mgr. Lenka VRABĽOVÁ
Charakteristika úlohy: komplexné katalógové spracovanie zbierkových predmetov vystavených v Centrálnej expozícii vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945 vo forme katalógu
Cieľ vedeckej úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov 
Plánovaný výstup: katalóg k výstave (vydanie VHÚ, v r. 2023).
 

8. Scenár expozície Vyhliadkovej veže Dukla

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2022 – december 2022
Riešitelia: Mgr. Peter HOLÍK, Mgr. Ivan CUPER, Mgr. Gabriel BLAŠKO, Mgr. Lenka VRABĽOVÁ
Charakteristika  úlohy: komplexné spracovanie Karpatsko-duklianskej operácie a povojnového odmínovania formou textovej časti, archívnych dokumentov, fotografií a trojrozmerných predmetov do výstavných priestorov Vyhliadkovej veže Dukla
Cieľ vedeckej úlohy: odborné spracovanie textu, výber fotografií, výber a kompozícia trojrozmerných predmetov
Plánovaný výstup: scenár k výstave (vydanie VHÚ, v r. 2022).
 

9. Slováci v rovnošatách. Pracovný zošit pre I. stupeň ZŠ

Výskumná úloha
Termín plnenia: október 2022 – marec 2023
Riešitelia: Mgr. Viera JURKOVÁ, Mgr. Lukáš DANKO
Charakteristika úlohy: vytvorenie edukačného materiálu pre žiakov 1. stupňa základných škôl zameraného na vzdelávanie v oblastí vojenských dejín Slovenska, s využitím vystavených zbierkových predmetov v expozícii Slováci v rovnošatách 1848 – 2020
Cieľ vedeckej úlohy: vytvorenie pracovného zošita
Plánovaný výstup: pracovný zošit (vydanie VHÚv r. 2023).
 

10. Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2021 – december 2023
Riešitelia: Ing. Martin MIKLAN, Mgr. Jerguš VÁRY, Richard HATALA, Mgr. Tomáš HANICH
Charakteristika úlohy: komplexné katalógové spracovanie zbierkových predmetov vystavených v stálej expozícii „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“.
Cieľ vedeckej úlohy: odborné spracovanie zbierkových predmetov vo forme katalógu
Plánovaný výstup: katalóg k výstave (vydanie VHÚ, v r. 2024).
 

11. Galéria bojových zástav

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2023 – december 2024
Riešitelia: Mgr. Viera JURKOVÁ
Charakteristika úlohy: spracovanie textovej časti a scenára k výstave, výber bojových zástav a ich odborné spracovanie
Cieľ vedeckej úlohy: vypracovanie scenára k výstave 
Plánovaný výstup: scenár k výstave (vydanie VHÚ, v r. 2025).
 

12. Slováci v rovnošatách. Pracovný zošit pre II. stupeň ZŠ

Výskumná úloha
Termín plnenia: september 2023 – február 2025
Riešitelia:  Mgr. Viera JURKOVÁ, Mgr. Lukáš DANKO
Charakteristika úlohy: Vytvorenie edukačného materiálu pre žiakov 2. stupňa základných škôl zameraného na vzdelávanie v oblastí vojenských dejín Slovenska s využitím vystavených zbierkových predmetov v expozícii Slováci v rovnošatách 1848-2020.
Cieľ vedeckej úlohy: vytvorenie pracovného zošita
Plánovaný výstup: pracovný zošit (vydanie VHÚ, v r. 2025).


13. Expozícia československej armády a Ozbrojených síl SR

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2022 – november 2023
Riešitelia: Mgr. Jerguš VÁRY, Ing. Martin MIKLAN, Mgr. Lukáš DANKO, Richard HATTALA
Charakteristika úlohy: spracovanie textovej časti a scenára k novej časti (Hala 4) stálej expozície „Výzbroj československej armády v rokoch 1945 – 1992“.
Cieľ vedeckej úlohy: vypracovanie scenára a textovej časti
Plánovaný výstup: scenár k výstave (vydanie VHÚ, v r. 2024).
 

14. Hlavňové zbrane I. Nesená výzbroj jednotlivca a družstva (1954 – 1992)

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2023 – december 2025
Riešitelia: Mgr. Tomáš HANICH
Charakteristika úlohy: spracovanie monografie zameranej na problematiku nesenej hlavňovej výzbroje jednotlivca a družstva v ČSĽA, ktorá do istej miery kontextovo bude dopĺňať zameranie stálej expozície VHM s ohľadom na malorozmerné zbierkové predmety.
Cieľ vedeckej úlohyna základe vybraných zbierkových predmetov a dostupných materiálov zmapovanie typov hlavňovej výzbroje jednotlivca a družstva v podmienkach ČSĽA.
Plánovaný výstup: monografia (vydanie VHÚ, v r. 2026).
 

15. Galéria bojových zástav

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2025 – december 2026
Riešitelia: Mgr. Viera JURKOVÁ
Charakteristika  úlohy: komplexné spracovanie zbierkových predmetov vystavených v expozícii Galéria bojových stav
Cieľ vedeckej úlohy: odborné spracovanie zbierkových predmetov vo forme katalógu
Plánovaný výstup: katalóg k výstave (vydanie VHÚ, v r. 2027).
 

16. Dokumentácia vojenského školstva na Slovensku po roku 1945

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2021 – jún 2027
Riešitelia: Mgr. Viera JURKOVÁ, Bc. Mgr. Tomáš HANICH
Charakteristika úlohy: čiastkové spracovanie problematiky vojenského školstva na Slovensku zamerané na ich existenciu a činnosť, s dôrazom na úlohu vybraných zbierkových predmetov zo zbierok VHM pri dokumentovaní tejto problematiky. Prehľad vybraných školských a výcvikových pomôcok využívaných na vojenských školách na území Slovenska, ktoré sú súčasťou zbierkového fondu VHM Piešťany.
Cieľ vedeckej úlohy: na základe vybraných zbierkových predmetov a iných dostupných zdrojov a materiálov priblížiť vývoj a činnosť vojenských škôl a prostredníctvom učebných a výcvikových pomôcok poukázať na spôsoby ich využitia pri vzdelávaní a odbornej príprave vojakov.
Plánovaný výstup: monografia (vydanie VHÚ, v  r.  2027).
 

17. Katalóg delostreleckej munície v zbierkach Mo Svidník VHM Piešťany

Výskumná úloha
Termín plnenia: máj 2023 – december 2026
Riešitelia: Mgr. Ivan CUPER
Charakteristika úlohy: komplexný výskum a odborné spracovanie zbierkových predmetov - zbierka IX. – Strelivo a naloživo v Mo Svidník
Cieľ vedeckej úlohy: odborné spracovanie zbierkových predmetov vo forme katalógu.
Plánovaný výstup: katalóg (vydanie VHÚ, v r.  2027).
 

18. Katalóg pištolí a revolverov v zbierkach Mo Svidník VHM Piešťany

Výskumná úloha
Termín plnenia: máj 2023 – december 2026
Riešitelia: Mgr. Peter HOLÍK
Charakteristika úlohy: komplexný výskum a odborné spracovanie zbierkových predmetov - zbierka II. – Pištole a revolvery v Mo Svidník
Cieľ vedeckej úlohy: odborné spracovanie zbierkových predmetov vo forme katalógu.
Plánovaný výstup: katalóg (vydanie VHÚ, v r. 2027).
 

19. Súpravy zdravotníckeho materiálu používaných Československou ľudovou armádou

Výskumná úloha
Termín plnenia: apríl 2024 – jún 2027
Riešitelia: Mgr. Dušan DZURO, Mgr. Jerguš VÁRY
Charakteristika úlohy: komplexné spracovanie zbierkových predmetov  - súprav zdravotníckeho materiálu zo zbierok VHM
Cieľ vedeckej úlohy: odborné spracovanie zbierkových predmetov vo forme katalógu.
Plánovaný výstup: katalóg (vydanie VHÚ, v r. 2027).
 

20. Vojenské blúzy britskej proveniencie používané príslušníkmi 1. československého armádneho zboru v ZSSR v zbierkach Mo Svidník VHM Piešťany

Výskumná úloha
Termín plnenia: apríl 2024 – december 2027
Riešitelia: Mgr. Ivan CUPER
Charakteristika úlohy: komplexné spracovanie zbierkových predmetov vojenských blúz britskej proveniencie požívané  prílušníkmi 1. čs. armádneho zboru v ZSSR  zo zbierky Výstrojný materiál Mo Svidník
Cieľ vedeckej úlohy: odborné spracovanie zbierkových predmetov vo forme katalógu.
Plánovaný výstup: katalóg (vydanie VHÚ, v r.  2028).
 

21. Československé platidlá (1918-1960) v zbierkach Mo Svidník VHM Piešťany

Výskumná úloha
Termín plnenia: apríl 2024 – december 2027
Riešitelia: Mgr. Lenka VRABĽOVÁ
Charakteristika úlohy: komplexné spracovanie zbierkových predmetov platidiel požívaných v Československu v rozmedzí rokov 1918-1960 zo zbierky „Rôzny múzejný materiál VHM Mo Svidník“
Cieľ vedeckej úlohy: odborné spracovanie zbierkových predmetov vo forme katalógu.
Plánovaný výstup: katalóg (vydanie VHÚ, 2028).
 

22. Lietadlá MiG-21 v zbierkach VHM Piešťany

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2025 – december 2027
Riešitelia: Mgr. Jerguš VÁRY, Richard HATTALA
Charakteristika úlohy: komplexné spracovanie zbierkových predmetov  - lietadiel MIG-21 zo zbierky Letecká technika VHM Piešťany
Cieľ vedeckej úlohy: odborné spracovanie zbierkových predmetov vo forme katalógu.
Plánovaný výstup: katalóg (vydanie VHÚ, 2028).
 

23. Delostrelecké systémy na Slovensku - vývoj a výroba v rokoch 1945 – 2025

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2026 – december 2027
Riešitelia: Ing. Martin MIKLAN
Charakteristika úlohy: spracovanie problematiky vývoja a výroby delostreleckých systémov na Slovensku od roku 1945 po súčasnosť s využitím zbierkových predmetov z Vojenského historického múzea ako príkladových predmetov z oblasti zbrojnej výroby na Slovensku.
Cieľ vedeckej úlohy: výsledky základného výskumu, druhostupňového spracovania zbierok a doplnkového štúdia literatúry využiť pri spracovaní odbornej štúdie. 
Plánovaný výstup: odborná štúdia (vydanie VHÚ, 2028).