Hlavné úlohy v rokoch 2022 – 2026

HLAVNÉ ÚLOHY V OBLASTI VOJENSKEJ HISTÓRIE, VOJENSKÉHO ARCHÍVNICTVA A MÚZEJNÍCTVA V ROKOCH 2022 – 2026


1. Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti vojenskej histórie realizovať plnením projektov a vedeckých úloh na stanovené obdobie. Pokračovať v spracovávaní prameňov a dokumentov k jednotlivým zväzkom vojenských dejín Slovenska.  Zvýšiť pozornosť základnému výskumu vedeckým projektov vojenských dejín Slovenska z obdobia prvej  a druhej svetovej vojny, a následne obdobiam po ich skončení.

2. Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti archívnictva zamerať na archívne spracovanie archívnych fondov, sústreďovanie-inventarizovanie ich do koncových inventárov jednotlivých archívnych fondov a zabezpečovanie ich sprístupnenia bádateľom.
 
3. Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti  vojenského múzejníctva zamerať na zbierkotvornú činnosť v oblasti špecializácie VHM, zodpovedajúcu jeho charakteru a zameraniu. Taktiež na komplexné spracovanie zbierkových predmetov, ktoré rozširujú zbierkový fond múzea.    
 
4. Vedeckú spoluprácu intenzívne rozvíjať s partnerskými organizáciami vojensko-historického, archívneho a múzejného zamerania na báze riešenia spoločných vedeckých projektov a úloh.
 
5. Aktívne rozširovať spoluprácu na medzinárodnej úrovni v rámci členstva v medzinárodných inštitúciách ako je Medzinárodný komitet pre vojenskú históriu (CIHM) a Euroatlantická pracovná skupina pre štúdium konfliktov (CSWG) a Medzinárodná asociácia múzeí (ICOM), ktorých je Vojenský historický ústav členom.
  
6. Výsledky výskumnej a odbornej činnosti v oblasti vojenskej histórie, vojenského múzejníctva a archívnictva prezentovať v monografiách, publikáciách, vo vedeckých a odborných  štúdiách v domácich a zahraničných časopisoch, prostredníctvom vlastnej edičnej činnosti, vo vystúpeniach na vedeckých podujatiach, ako i v bibliografickej, archívnej, múzejnej  a výstavnej činnosti.