Československá a slovenská vojenská symbolika

Československá a slovenská vojenská symbolika
PURDEK, Imrich: Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie (1914 – 1945). Bratislava : Vojenský historický ústav, 2015, 322 s., fotogr., reg. ISBN 978-80-89523-31-3

Autor v publikácii faktograficky mapuje a súčasne precízne vizualizuje vznik a vývoj jednotlivých vojenských symbolov, ich postupné pretváranie v kontexte vojnového diania 20. storočia i udalostí medzivojnového obdobia. Objektom jeho skúmania, analyzovania a popisovania sú konkrétne vojenské zástavy, znaky, rovnošaty, vyznamenania, vojenské hodnosti, dištinkcie, druhy vojsk, zbraní a služieb, označenia funkčných zaradení, rukávové znaky, odznaky a podobne. Okrem obdobia 1. svetovej vojny, formovania a bojovej činnosti čs. légií, vzniku a existencie prvej ČSR, ktorým sa I. Purdek venoval už v predchádzajúcej monografii, čitateľ kontinuálne získa predmetné informácie súvisiace so vznikom a bojovou činnosťou čs. zahraničných jednotiek v rokoch 1939 – 1945, s pôsobením čs. armády na Slovensku v rokoch 1944 – 1945, ako aj s brannou mocou Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945. Komplexné a viacrozmerné spracovanie problematiky československej a (v rámci nej, i samostatne) slovenskej vojenskej symboliky autor časovo uzatvára ukončením druhej svetovej vojny v roku 1945. Publikácia predstavuje nielen množstvo informácií pre odborníkov a historikov, ale nepochybne poslúži aj ako praktická pomôcka pre milovníkov vojenskej histórie.