Základné informácie o VHA

Matrika komárňanskej pevnosti z roku 1620
Vojenský historický archív je sprístupnený pre verejnosť:
 
utorok – piatok 08.00 - 15.00
tel./fax +421 2 482 077 20; 0960 319 020
E-mail vha@vhu.sk
 
V dňoch 20. februára až 17. marca 2017 bude bádateľňa VHA z  technických príčin Z A T V O R E N Á. Bádateľňu VHA znova otvoríme 21. marca 2017. Za porozumenie ďakujeme.
                                                                                   
Vojenský historický archív (VHA) ako súčasť Vojenského  historického ústavu (VHÚ) zriadil minister obrany Slovenskej republiky 1. mája 1994. Verejnosti bol sprístupnený 3. mája 1995 v objekte na Univerzitnom námestí č.2 v Trnave. V roku 2005 sa presťahoval do Bratislavy na ul. Krajná 27 do priestorov Vojenského historického ústavu (VHÚ). VHA je v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov verejným štátnym archívom začleneným do skupiny špecializovaných verejných archívov.

V systéme vojenského archívnictva a registratúr má postavenie konečného archívu s celoštátnou pôsobnosťou. VHA je metodicky riadený Odborom archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Súbory archívnych dokumentov, archívnych fondov a archívnych zbierok VHA sú súčasťou archívneho dedičstva Slovenskej republiky.

VHA ZABEZPEČUJE:

 1. sústreďovanie, uchovávanie, uloženie, ochranu, ošetrovanie, odborné spracovanie a sprístupňovanie:
 • písomných archívnych dokumentov a iných foriem záznamov trvalej dokumentačnej hodnoty vzniknutých činnosťou vojenských ústredných orgánov, vojenských veliteľstiev a vojenských útvarov, inštitúcií a zariadení, ktoré v minulosti mali alebo v súčasnosti majú sídlo na území Slovenska, t. j.: c. a  k. rakúsko-uhorskej armády do roku 1918, československej armády v rokoch 1918 - 1939, slovenskej armády v rokoch  1939 – 1945, československej armády  v rokoch 1945 – 1992 a Armády (Ozbrojených síl) SR od roku 1993;
 • archívnych dokumentov, ktoré vznikli činnosťou orgánov a osobností prvého a druhého československého odboja (1914 – 1918, 1939 – 1945);
 • ďalších písomností, archívnych a špeciálnych zbierok týkajúcich sa vojenských dejín Slovenska a kmeňových dokladov vojakov a poddôstojníkov ročníkov narodenia 1911 – 1920;
 • vojenských predpisov, fotografií, vojensko-historických a vojenskoodborných prác, filmov, mikrofilmov, máp a rôznych tlačovín.
 1. preberanie spisových fondov a celkov z Vojenského archívu – centrálnej registratúry Trnava a Registratúrneho strediska MO SR po uplynutí príslušnej lehoty uloženia;
   
 2. vykonávanie dohľadu nad vyraďovaním registratúrnych záznamov vo Vojenskom archíve – centrálnej registratúre Trnava a Registratúrnom stredisku MO SR a vo všetkých útvaroch a zariadeniach OS SR;
   
 3. rozvíjanie spolupráce s archívmi v SR, ako aj medzinárodnej spolupráce s partnerským Vojenským ústredným archívom v Prahe a so Správnym archívom Armády Českej republiky v Olomouci, prípadne s vojenskými archívmi v ďalších európskych štátoch.

 ARCHÍVNE SLUŽBY VHA VYUŽÍVAJÚ:

 1. vojenské orgány, útvary, organizácie, inštitúcie a vojenské osoby, ktorým sa poskytujú informácie o vojenských  osobách z kmeňových dokladov a ďalších prameňov, faktografické  údaje z archívnych materiálov, kópie dokumentov    a reprodukcie vojensko-historických fotografií určených na zabezpečenie vlasteneckej a etickej výchovy príslušníkov OS SR a na kultúrno-výchovnú výzdobu vojenských priestorov;
   
 2. štátne orgány, organizácie a inštitúcie SR (najmä Ministerstva spravodlivosti a Ministerstvo vnútra, Sociálna poisťovňa), ktorým sa poskytujú kópie dokumentov a odborné stanoviská potrebné na správne konanie a súdne rozhodovanie, reštitúcie, rehabilitácie a odškodňovanie (napr. príslušníkov PTP alebo účastníkov protifašistického odboja);
   
 3. civilná verejnosť SR, t. j. žiadatelia rôznych potvrdení a informácií v súvislosti s vlastnou vojenskou službou, službou ich príbuzných, zajatím, deportáciou a pobytom v zajateckom alebo koncentračnom tábore v Nemecku, vrátane služby osôb prenasledovaných z rasových a náboženských dôvodov v pracovných jednotkách slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945, prípadne o účasti v protifašistickom odboji;
   
 4. profesionálni vojenskí a civilní historici a laická verejnosť prejavujúca záujem o výskum vojenských dejín Slovenska;
   
 5. žiadatelia zo zahraničia, t. j. zastupiteľské úrady krajín akreditovaných v SR, zahraničné verejné inštitúcie, organizácie a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú .najmä kópie archívnych dokumentov, informácie o vojenskej službe, o účasti v odboji, o prenasledovaní z rasových a náboženských dôvodov počas vojnovej SR v rokoch 1939 – 1945 a o pôsobení na Slovensku počas SNP.