Komisia na tvorbu zbierok

Na základe § 9 ods. 3 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s Organizačným  poriadkom VHÚ Bratislava č. VHÚ-300/2019,  Organizačným a rokovacím poriadkom Komisie na tvorbu zbierok VHM Piešťany VHÚ Bratislava č. VHÚ-328/2016 a  čl. 2.5  Nariadenia  riaditeľa VHÚ Bratislava č.1/2020  zriaďujem od 1.1.2020 komisiu na tvorbu zbierok pre rok 2020 v zložení:

Predseda:

Mgr. Bc. Peter KADLEC, VHÚ – Múzejné oddelenie Piešťany

Tajomník:

Mgr. Viera JURKOVÁ,  VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Piešťany

Členovia:

Ing. Pavol KOVÁČ, Agentúra správy majetku MO SR,
 
Karol ANTALÍK, externý spolupracovník VHÚ Bratislava
 
pplk. Mgr. Miroslav BURČÍK,  VHÚ – riaditeľstvo
 
Mgr. Peter CHORVÁT, PhD., VHÚ – Odbor vojensko-historických výskumov
 
mjr. Ing. Milan KUBIZNIAK, VHÚ – riaditeľ VHM Piešťany
 
Mgr. Peter HOLÍK, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Svidník
 
Mgr. Lenka VRÁBĽOVÁ, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Svidník
 
Edita POPLUHÁROVÁ, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Piešťany
 
Mgr. Bc. Tomáš HANICH, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Piešťany                   
 
Mgr. Jerguš VÁRY, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Piešťany
 
Richard HATTALA, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Piešťany  
 
Ing. Martin MIKLAN, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Piešťany           
 
Mgr. Juraj KOPECKÝ, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Piešťany          
Názov súboru PDF
Organizačný a rokovací poriadok Komisie na tvorbu zbierok VHM Piešťany VHÚ Bratislava č. VHÚ-328/2016 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 3.53 MB)