ZO ZBIEROK VHM

Československá medaila a sovietsky rad

Hrdinstvo príslušníkov československého zahraničného odboja počas druhej svetovej vojny bolo ocenené mnohými vyznamenaniami a medailami. Udeľovala ich nielen československá exilová vláda, ale aj kr...

Zobraziť viac

Československý vojnový kríž 1939 a sokolovská medaila

Československý vojnový kríž 1939 s piatimi lipovými ratolesťami bol do zbierok vtedajšieho Dukelského múzea získaný ako pozostalosť po príslušníkovi čs. zahraničnej armády (Veľká Británia, ZSSR) Mi...

Zobraziť viac

Replika bojovej zástavy – 1. československá zmiešaná letecká divízia v ZSSR

V druhej polovici roka 1944 vznikla myšlienka vybudovať vyššiu československú leteckú jednotku v ZSSR. Tu sa postupne sústreďovali všetci piloti, ktorí preleteli na sovietsku stranu. Mnohí z nich u...

Zobraziť viac

Anglická blúza výsadkára

Vojenská anglická blúza (Battledress Blouse, 1940 Pattern) s otvoreným golierom, rozhalenkou, patrila československému dôstojníkovi v hodnosti nadporučík, bojujúcemu v druhej svetovej vojne v česko...

Zobraziť viac

Veliteľ tankového výsadku

Vojenská blúza bola súčasťou rovnošaty, ktorú používali príslušníci 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Rovnošata príslušníkov zboru bola inšpirovaná československými rovnošatami z medzivojnového obdobi...

Zobraziť viac

Špaginova balalajka

V zbierke Vojenského historického ústavu – múzejného oddelenia Vojenského historického múzea Svidník je aj 7,62-mm sovietsky samopal PPŠ-41. Zbraň ako pozostalosť po niekdajšom ministrovi národnej ...

Zobraziť viac

Samonabíjacia puška SVT-40

S vývojom samonabíjacej pušky sa v Rusku začali zaoberať už koncom prvej svetovej vojny. Prvé prototypy vznikli v roku 1926, ale do dokonalosti im chýbalo veľa. Lepšie sa ukázali konštrukcie Ser...

Zobraziť viac

Zástava – 1. československá samostatná tanková brigáda

Výrazným diplomatickým úspechom Československej exilovej vlády v Londýne bolo jej uznanie Sovietskym zväzom, čím sa vytvorili podmienky aj na vznik československých vojenských jednotiek na jeho úze...

Zobraziť viac

11. čs. poľný prápor Východný

Jednou z ciest, ktorou sa vojaci mohli dostať do čs. dobrovoľníckych jednotiek zahraničného odboja, bola trasa cez Maďarsko a Balkán na Stredný východ. Tu sa dobrovoľníci sústreďovali v Sýrii a Lib...

Zobraziť viac

Zástava 1. čs. pešieho pluku

Vypuknutie druhej svetovej vojny a udalosti, ktoré výrazne zasiahli do politickej mapy strednej Európy, boli hlavnými príčinami vzniku protifašistického odboja nielen v českom a slovenskom prostred...

Zobraziť viac
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »