Verejné obstarávanie

Verejné obstarávania sa vyhlasujú vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestníky - https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre-474.html


Vysvetlivky:

 • dátum - dátum uverejnenia na internetovej stránke Vojenského historického ústavu
 • predmet - popis obstarávaného predmetu s uvedením obstarávateľa
 • číslo vestníka - číslo vestníka Verejného obstarávania, v ktorom bola súťaž uverejnená
 • typ obstarávania:
  • výsledok - uverejnenie výsledku verejného obstarávania
  • metóda - uverejnenie metódy verejného obstarávania
  • predb. ozn. - uverejnenie predbežného oznámenia o vyhlásení metódy obstarávania
  • RK - verejná súťaž, ktorá prebieha formou rokovacieho konania
  • zruš. - zrušenie verejnej súťaže
  • ukon. - ukončenie verejnej súťaže

Dátum Predmet Číslo vestníka Typ obstarávania
31.12.2009 VHÚ nerealizoval v roku 2009 nadlimitné zákazky 00/09 výsledok
31.12.2010 VHÚ nerealizoval v roku 2010 nadlimitné zákazky 00/10 výsledok
31.12.2011 VHÚ nerealizoval v roku 2011 nadlimitné zákazky 00/11 výsledok
31.12.2012 VHÚ nerealizoval v roku 2012 nadlimitné zákazky 00/12 výsledok
31.12.2013 VHÚ nerealizoval v roku 2013 nadlimitné zákazky 00/13 výsledok