Hlavné vedeckovýskumné smery

I. Hlavné vedecko-výskumné smery VHÚ na roky 2018 – 2022


1) Slovenská spoločnosť a armáda v kontinuite historického vývoja, vzťah armády a spoločnosti,
 
2) Organizačný vývoj vojenskej správy, armády a ostatných ozbrojených zložiek na území Slovenska,
 
3) Slovensko a Slováci v ozbrojených konfliktoch,
 
4) Vojenské aspekty geopolitického postavenia Slovenska,
 
5) Pramene k vojenským dejinám Slovenska.