Hlavné vedeckovýskumné smery

Hlavné úlohy v oblasti vojenskej histórie, vojenského archívnictva a múzejníctva VHÚ v rokoch 2017 – 2021

 
 1. Hlavnú pozornosť vo vedeckovýskumnej činnosti venovať výskumu  v oblasti vojenskej histórie vojenských dejín Slovenska a Slovákov. Ku komplexnej realizácii vedeckého výskumu využiť vytvorený a osvedčený systém plánovania a riadenia vedeckovýskumnej činnosti pre oblasť vojenskej histórie v rezorte ministerstva obrany.
   
 2. Realizovať plánované vedecké projekty a hlavné vedecké a výskumné úlohy so zameraním na plnenie prioritných vedeckých problémov, ktoré vychádzajú zo širokej spoločenskej objednávky. Pokračovať vo výskume a spracovávaní historických prameňov a dokumentov k vydaným dielom vojenských dejín Slovenska.
   
 3. Prehlbovať vedeckú a výskumnú spoluprácu s vedeckými pracoviskami historického zamerania, s múzejným zariadeniami a archívmi v Slovenskej republike smerujúcu na efektívnu  súčinnosť v rámci vlastných projektov, hlavných vedeckých úloh, ako aj efektívny podiel na projektoch iných inštitúcií.
   
 4. Pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti vojenskej histórie aktívne využiť vedecké podujatia, najmä Medzinárodného komitétu   vojenskej histórie – CIHM, na ktorých prezentovať dosiahnuté výsledky v oblasti slovenskej vojenskej historiografii. Participovať na činnosti archívnej a bibliografickej skupiny v rámci uvedeného medzinárodného komitétu vojenskej histórie.
   
 5. Pokračovať v prehlbovaní a rozvíjaní medzinárodnej vedeckej spolupráce s prioritným zameraním na bilaterálnu spoluprácu s partnerskými ústavmi v zahraničí (osobitne v Českej republike, Maďarsku, Spolkovej republike Nemecko, Spojených štátoch amerických, Ruskej federácii a Poľskej republike) a multilaterálnu spoluprácu v rámci Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium vojnových konfliktov (CSWG). Aktívne prezentovať dosiahnuté výsledky vedeckého poznania slovenskej vojenskej historiografie na medzi-národných fórach.