Hlavné vedeckovýskumné smery

Hlavné vedeckovýskumné smery VHÚ na roky 2016 – 2020

1) Slovenská spoločnosť a armáda v kontinuite historického vývoja, vzťah armády a spoločnosti,

2) Organizačný vývoj vojenskej správy, armády a ostatných ozbrojených zložiek na území Slovenska,

3) Slovensko a Slováci v ozbrojených konfliktoch,

4) Vojenské aspekty geopolitického postavenia Slovenska,

5) Pramene k vojenským dejinám Slovenska.