Doctrinal Change.

Doctrinal Change.
Doctrinal Change. Using the Past to Face the Present: Proceedings of the 14th Annual Conference of the Partnership for Peace Consortium Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group. Ed.: RAUGH, Harold E.; Comp.: CHORVÁT, Peter – MEDVECKÝ, Matej. Bratislava – Kodaň : Slovak Institute of Military History – Royal Danish Defense College, 2015, 160 p.

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa už druhýkrát v histórii Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov konala v Bratislave. Aktuálnosť stanovej témy – využitie minulosti v boji o súčasnosť – reflektujú s rôznou mierou globálneho, európskeho a regionálneho prístupu všetky štúdie s časovým rozsahom od 19. storočia až do súčasnosti. Prevažujú témy viažuce sa k udalostiam 20. storočia – balkánske vojny (Grécko), 1. svetová vojna (SR, Švédsko), protinacistický a protikomunistický odboj (ČR), mierové misie OSN v období studenej vojny (PR), dozorné komisie v Kórei a Vietname (PR, MR), operácie krízového managementu po páde Berlínskeho múru (SR, Dánsko), vojna v Perzskom zálive v 90. rokoch (Francúzsko), vojenské konflikty na Balkáne (Slovinsko) a ďalšie. Štúdie majú interdisciplinárny, syntetizujúci, analyzujúci, komparatívny i prípadový charakter a prinášajú viaceré nové a zaujímavé pohľady a odrážajú úroveň vojensko-historického poznania nielen v krajinách Európy, ale aj mimo nej. Podobne ako konferencia, aj zborník štúdií vznikol v spolupráci Vojenského historického ústavu v Bratislave s Centrom pre vojenskú históriu Kráľovskej dánskej akadémie obrany v Kodani. Každý príspevok uvádza prehľadný abstrakt, dopĺňa poznámkový aparát a uzatvára stručný profesný profil autora.