Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/2/1

Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/2/1
BYSTRICKÝ, Jozef, ed.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/2/1. 1. čs. armádny zbor v ZSSR a jeho účasť na oslobodzovaní Slovenska v rokoch
1944 – 1945.
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 448 s., príl.,
reg. ISBN 978-80-89523 -28-3

Logo _ PDFfull text,  e-ISBN 978-80-89523-29-0


Rozsiahly zväzok pramennej edície vychádza ako prvý k tematike vojenských dejín Slovenska v období rokov druhej svetovej vojny. Editor v ňom prostredníctvom stovky dokumentov prezentuje účasť 1. čs. armádneho zboru na oslobodzovaní Slovenska od začiatku jeho nasadenia do bojov v Karpatsko-duklianskej operácii až do prechodu hlavných síl zboru cez slovensko-moravskú hranicu. Dokumenty vypovedajú v chronologickom slede o organizačnej výstavbe súčastí 1. čs. armádneho zboru, zdrojoch a spôsoboch ich doplňovania na území Sovietskeho zväzu a na postupne oslobodzovaných územiach Slovenska, o bojovej činnosti, zložení nemeckých a maďarských vojsk pred frontom 1. čs. armádneho zboru, ako aj o morálnom stave jeho príslušníkov, stratách, zásobovaní a podobne. Po úvodnej prehľadnej syntéze problematiky nasledujú jednotlivé hlásenia, depeše, správy o činnosti, nariadenia, záznamy a výpisy z vojnových denníkov, prehľady bojovej činnosti, príslušníkov, strát i doplnkov, smernice, žiadosti a ďalšie. Jednotlivé pramene sú vybavené poznámkovým aparátom a údajmi o archívnom uložení, v prílohe publikácie sa nachádzajú farebné schémy bojových situácií a menný register.