​Medzinárodná konferencia „Nacistická politika voči slovanským národom“

DSCF1227
23.02.2018
V dňoch 21. a 22. februára 2018 sa vo vzdelávacom centre Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná konferencia Nacistická politika voči slovanským národom. Konferenciu zorganizovalo Múzeum Slovenského národného povstania v spolupráci s Vojenským historickým ústavom a Historickým ústavom SAV. Konferenciu otvoril generálny riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania PhDr. Stanislav Mičev, PhD. Vo svojom obsiahlom príspevku zosumarizoval doterajšie poznatky o ideologických predstavách a praktických cieľoch A. Hitlera spojených s jeho snahou o podrobenie si slovanských národov. Zároveň načrtol tragické dôsledky jeho dobyvačnej politiky vo vzťahu k slovanskému obyvateľstvu na okupovaných územiach Európy a naznačil možnosti ďalšieho výskumu tejto problematiky. Veľká pozornosť bola venovaná nemeckej okupačnej politike na území obsadeného Poľska. Svoje výsledky bádania tu totiž predstavili hneď traja pracovníci poľského Ústavu pamäti národa. Pozornosť bola, samozrejme, venovaná tiež osudom slovanských národov ZSSR v plánoch tretej ríše. Možnosti komparácie (na príklade Slovenska a Talianska) ponúkli príspevky, ktoré analyzovali správanie sa spojeneckých armád Nemecka vo vzťahu k slovanskému obyvateľstvu na okupovanom území ZSSR a Juhoslávie. Špecifická pozornosť sa tu logicky venovala  postaveniu Slovenska (a to aj z pohľadu Nemecka), ktorého armáda sa po boku nacistov zapojila do vojny proti ZSSR a, paradoxne, taktiež aktívne participovala aj  na represívnej politike voči bratským slovanským národom. Otázka špecifického postavenia slovenských vojakov na okupovanom území ZSSR (z ktorých mnohí neskôr dezertovali a zapojili sa do boja proti nacizmu) preto vyvolala živú diskusiu medzi prednášajúcimi, ako aj v samotnom pléne. S príspevkom na túto tému vystúpil aj pracovník Vojenského historického ústavu PhDr. Igor Baka, PhD., ktorý prednášal o  zapojení pešieho pluku 102 Zaisťovacej divízie do nemeckých protipartizánskych akcií na prelome rokov 1941/1942.  
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ