Novinky

VHÚ k Vám domov XCVI. - Veliteľ tankového výsadku

Vojenská blúza bola súčasťou rovnošaty, ktorú používali príslušníci 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Rovnošata príslušníkov zboru bola inšpirovaná československými rovnošatami z medzivojnového obdobi...

čítať viac »

VHÚ k Vám domov XCV. - Slováci na bojiskách druhej svetovej vojny

Blízky východ a severná Afrika V čase, keď sa zvyšky 1. československej pešej divízie prepravovali z Francúzska do Veľkej Británie, vznikli na Blízkom východe základy novej československej zahra...

čítať viac »

VHÚ k Vám domov XCIV. – Špaginova balalajka

V zbierke Vojenského historického ústavu – múzejného oddelenia Vojenského historického múzea Svidník je aj 7,62-mm sovietsky samopal PPŠ-41. Zbraň ako pozostalosť po niekdajšom ministrovi národnej ...

čítať viac »

VHÚ k Vám domov XCIII. - Slováci na bojiskách druhej svetovej vojny

1. československá pešia divízia vo Francúzsku Najviac českých a slovenských emigrantov, odhodlaných zapojiť sa do zahraničného odboja, sa v druhej polovici roka 1939 sústredilo vo Francúzsku, kd...

čítať viac »

VHÚ k Vám domov XCII. – Samonabíjacia puška SVT-40

S vývojom samonabíjacej pušky sa v Rusku začali zaoberať už koncom prvej svetovej vojny. Prvé prototypy vznikli v roku 1926, ale do dokonalosti im chýbalo veľa. Lepšie sa ukázali konštrukcie Ser...

čítať viac »

VHÚ k Vám domov XCI. - Slováci na bojiskách druhej svetovej vojny

Počas druhej svetovej vojny sa tisíce Slovákov a príslušníkov národností žijúcich na území Slovenska zapojili do bojov proti nacistickému Nemecku a jeho spojencom v čs. vojenských jednotkách sformo...

čítať viac »

VHÚ k Vám domov XC. - Zástava – 1. československá samostatná tanková brigáda

Výrazným diplomatickým úspechom Československej exilovej vlády v Londýne bolo jej uznanie Sovietskym zväzom, čím sa vytvorili podmienky aj na vznik československých vojenských jednotiek na jeho úze...

čítať viac »

VHÚ k Vám domov LXXXIX. - Slováci v československom zahraničnom odboji

Pred 75 rokmi sa skončila druhá svetová vojna, ktorá sa začala útokom Nemecka proti Poľsku v ranných hodinách 1. septembra 1939. Do konfliktu sa postupne zapojilo 62 štátov sveta, v ktorých žilo...

čítať viac »

VHÚ k Vám domov LXXXVIII. – 11. čs. poľný prápor Východný

Jednou z ciest, ktorou sa vojaci mohli dostať do čs. dobrovoľníckych jednotiek zahraničného odboja, bola trasa cez Maďarsko a Balkán na Stredný východ. Tu sa dobrovoľníci sústreďovali v Sýrii a Lib...

čítať viac »

Revitalizácia pietnych miest Tokajíckej tragédie.

Vojenský historický ústav Bratislava (ďalej „VHÚ“) ako vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie vykonáva prostredníctvom Múzejného oddele...

čítať viac »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »